Zápis do matriky narodení na základe nadobudnutia štátneho občianstva Republiky Srbsko

Dokumentácia potrebná pre zápis  do matriky na základe nadobudnutie štátneho občianstva Republiky Srbsko:

  • zahraničný výpis z matriky narodení (originál)
  • rozhodnutie o udelení štátneho občianstva
  • dôkaz o bydlisku alebo pobyte v obci Báčsky Petrovec

     Oslobodené od platenia poplatku.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика