Správy

Važno obaveštenje

 

Opština Bački Petrovac obaveštava sve građane da ne postoje opštinske donacije koje se dele putem telefonske prodaje kao i da građani ne nasedaju na pokušaje prodaje u ime opštine Bački Petrovac. 

S' obzirom da su nam se javili sugrađani koje je kontaktirala izvesna firma koja u ime opštine Bački Petrovac vrši prodaju i dostavu predmeta za domaćinstvo koje je navodno obezbedila opština.  Kako svedoče građani, mahom penzioneri, navodna donacija se plaća u ratama uz obećanje da će biti dostavljena na kućnu adresu uz pomoć opštine. 

Apelujemo na građane da imaju u vidu da je reč o neistinama i da opština Bački Petrovac ne naplaćuje donacije niti bilo ko u ime opštine prodaje pomenutu vrstu proizvoda.  

Ovim putem želimo da vas obavestimo i upozorimo da je došlo do zloupotrebe poverenja građana u lokalnu samoupravu i da su nadležne službe obaveštene o slučaju.

Pridelené prostriedky zo strany Správy pre kapitálové vklady APV

 

Na základe verejného súbehu Správy pre kapitálové vklady Autonómnej pokrajiny Vojvodiny na financovanie a spolufinancovanie projektov v oblasti dopravnej infraštruktúry Obci Báčsky Petrovec boli pridelené prostriedky vo výške 79.960.468,80 dinárov na realizáciu projektu dopravnej infraštruktúry na území obce Báčky Petrovec. Na základe verejnej výzvy bolo podporených 26 miest a obcí z územia Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

Pri tejto príležitosti sa dňa 21.03.2023 predsedníčka obce Jasna Šprochová v budove pokrajinskej vlády zúčastnila slávnostného podpisovania a odovzdania zmlúv. Zmluvy odovzdal predseda pokrajinskej vlády Igor Mirović.

Projekt dopravnej infraštruktúry zahŕňa rekonštrukciu časti Ulice maršala Tita a Ulice JĽA. Predmetné práce zlepšia jadro osady Báčsky Petrovec pričom sa zachová a skvalitní jej vzhľad a obsah. Významné je aj presunutie premávky, resp. vytvorenie pešej zóny v časti ulice.

Čítať ďalej: Pridelené prostriedky zo strany Správy pre kapitálové vklady APV

Izveštaj sa 91. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: Izveštaj sa 91. sednice Opštinskog veća Opštine Bački PetrovacDana 15.03.2023. godine održana je 91. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.
Na sednici su su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh,Dragan Krčmar, Mihal Hatalјa, Gavra Govorčin i Ondrej Bovđiš.

OZNÁMENIE

Čítať ďalej: OZNÁMENIE

PAŽLJIVKOVA PREHLIADKA 2023

Dňa 16.03.2023 v priestoroch športovej sály ZŠ Žarka Zrenjanina v Maglići prebiehala obecná súťaž – druhá fáza kampane pod názvom Pažljivkova prehliadka 2023 v realizácii obecnej Rady pre bezpečnosť cestnej premávky v čele s predsedníčkou Obce Báčsky Petrovec Jasnou Šprochovou, ktorá sa druhýkrát usporiadala v našej obci spolu so 71 lokálnych samospráv. Na obecnej prehliadke ako hostia boli prítomní aj predstavitelia Agentúry pre bezpečnosť cestnej premávky, ktorí účastníkom odovzdali priliehavé darčeky. Kampaň Pažljivkova prehliadka je prehliadka detí predškolského veku a žiakov prvého a druhého ročníka na tému bezpečnosť cestnej premávky. Cieľ prehliadky je rozvoj a skvalitnenie dopravnej výchovy a vzdelávania detí, a najmä zlepšenie vedomostí a postojov o bezpečnej účasti detí v cestnej premávke. Pred touto obecnou prehliadkou vo februári bežného roku prebiehala prvá fáza Pažljivkovej prehliadky – školská súťaž, kde sa zúčastnili všetky deti predškolského veku a žiaci prvého a druhého ročníka a v rámci ktorej deti riešili testy na tému bezpečnosť detí v cestnej premávke. Súťaže sa zúčastnili všetky školy a predškolská ustanovizeň z územia našej obce a všetci účastníci dostali zaslúžené odmeny a medaily, kým tí najlepšie umiestnení budú účinkovať v tretej fáze súťaže čiže na regionálnej prehliadke.

Čítať ďalej: PAŽLJIVKOVA PREHLIADKA 2023

Pokrajinský sekretariát pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo vypísal súbehy na:

pridelenie prostriedkov na spolufinancovanie obstarania mechanizácie v sektore ovocinárstva a vinohradníctva a vybavenia na ochranu pred poveternostnými  vplyvmi   a prvkov potrebných na pestovanie  ovocných sadov, viniča a chmeľu v roku 2023
            Cieľ súbehu je zväčšenie plôch  ovocných  sadov a viniča pod systémom ochrany pred krupobitím a obstaranie novej mechanizácie pre  ovocinársko-vinohradnícku  výrobu. Predmet súbehu je udelenie nenávratných  prostriedkov na obstaranie mechanizácie  v sektore ovocinárstva a vinohradníctva a  vybavenia na  ochranu pred poveternostnými  vplyvmi   a prvkov potrebných na pestovanie  ovocných sadov, viniča a chmeľu.

pridelenie prostriedkov na spolufinancovanie obstarania závlahových zariadení a systémov a vybavenia na zlepšenie vodného, ​​vzdušného a tepelného režimu rastlín v AP Vojvodine v roku 2023
            Cieľ súbehu je zväčšenie ornej plochy pod závlahovými zariadeniami a systémami, ako aj ochrana pôdy pred mrazom a burinou a zároveň zlepšenie vodného, ​​vzdušného a tepelného režimu rastlín. Predmet súťaže je pridelenie nenávratných prostriedkov na spolufinancovanie obstarania závlahových zariadení a systémov, vybavenie studní, obstaranie čerpadiel a agregátov na závlahy, obstaranie závlahových systémov s umelým dažďom, subirigácie,  materiálov na prekrytie plodín v zeleninárstve, ovocinárstve a vinohradníctve a kvetov s cieľom ich ochrany pred mrazmi a burinami - agrotextílie, agrill, mulčovacie fólie a iné.

pridelenie prostriedkov na spolufinancovanie obstarania prívesnej mechanizácie, strojov a zariadení pre organickú výrobu v AP Vojvodine v roku 2023
            Cieľ súbehu je pridelenie prostriedkov na spolufinancovanie  nákladov  obstarania prívesnej mechanizácie, strojov a zariadení pre organickú výrobu.

            Viac informácii možno dostať na stránke pokrajinského sekretariátu: https://psp.vojvodina.gov.rs/konkursi/

Oznámenie o získaní postavenia energeticky zraniteľného odberateľa

ENERGETICKY ZRANITEĽNÍ ODBERATELIA

Obec Báčsky Petrovec

Nariadenie o energeticky zraniteľnom odberateľovi

Žiadosť o získanie postavenia zraniteľného odberateľa

Žiadosť o získanie postavenia zraniteľného odberateľa v dôsledku zdravotného stavu

Oznámenie o získaní postavenia energeticky zraniteľného odberateľa

 

Energeticky zraniteľný odberateľ elektriny alebo plynu je odberateľ z kategórie domácnosť (jednočlenná alebo viacčlenná), ktorá žije v jednej obytnej jednotke s jedným odberným miestom, na ktorom sa meria spotreba elektriny alebo plynu, ktorý odoberá maximálne množstvo elektriny alebo plynu v súlade s ustanoveniami Nariadenia o energeticky zraniteľnom odberateľovi (Úradný vestník RS, č. 137/2022) (ďalej len nariadenie), za podmienok stanovených zákonom upravujúcim energetiku, v súlade so zákonom.

 

Energeticky zraniteľný odberateľ je aj domácnosť (jednočlenná alebo viacčlenná), ktorá žije v jednej obytnej jednotke, ktorej sa distribuuje tepelná energia v súlade s ustanoveniami nariadenia a so zákonom.

Postavenie energeticky zraniteľného odberateľa možno získať v dôsledku zdravotného stavu člena domácnosti v súlade so zákonom.

Domácnosť v zmysle nariadenia je osoba, ktorá žije sama a nie je členom inej domácnosti, ako aj domácnosť pozostávajúca z viacerých osôb, členov rodinnej domácnosti, ktorí žijú v jednej obytnej jednotke a spoločne prispievajú na uspokojenie základných životných potrieb.

Kritériá na získanie postavenia energeticky zraniteľného odberateľa sú:

 

 1. materiálne postavenie:

-          celkové mesačné príjmy v domácnosti;

-          počet členov domácnosti;

-          majetkový stav;

 1. uskutočnené právo na peňažnú sociálnu pomoc alebo prídavok na dieťa alebo zvýšený príspevok na pomoc a opatrovanie inej osoby;
 2. zdravotný stav člena domácnosti.

Splatný dlh za elektrinu, plyn alebo tepelnú energiu nevylučuje právo na získanie postavenia energeticky zraniteľného odberateľa.

Materiálne postavenie

 

Pre ustanovenie celkových mesačných príjmov domácnosti prihliada sa na všetky príjmy jednotlivca a rodiny, stanovené v súlade s predpisom určujúcim príjmy, ktoré vplývajú na uskutočnenie práv na peňažnú sociálnu pomoc.

Vzhľadom na počet členov domácnosti, celkové mesačné príjmy domácnosti, určené podľa údajov ministerstva príslušného pre úkony obchodu o hodnote minimálneho spotrebného koša, pre domácnosť môžu byť najviac:

1)      pre domácnosť s jedným členom do 21.074,68 dinárov;

2)      pre domácnosť s dvomi členmi do 31.402,13 dinárov;

3)      pre domácnosť s tromi členmi do 45.729,58 dinárov;

4)      pre domácnosť so štyrmi členmi do 58.057,03 dinárov;

5)      pre domácnosť s piatimi členmi do 70.384,48 dinárov;

6)      pre domácnosť so šiestimi členmi do 82.711,93 dinárov;

7)      pre domácnosť s viacej ako šiestimi členmi pre každého ďalšieho člena pridáva sa 12.327,45.

Majetkovým stavom sa rozumie, že domácnosť nevlastní inú obytnú jednotku okrem obytnej jednotky s maximálnou rozlohou zodpovedajúcou počtu členov domácnosti.

Celková rozloha obytnej jednotky je:

1)      pre jednočlennú domácnosť do 40 m2;

2)      pre dvojčlennú domácnosť do 58 m2;

3)      pre trojčlennú domácnosť do 66 m2;

4)      pre štvorčlennú domácnosť do 74 m2;

5)      pre päťčlennú domácnosť do 87 m2;

6)      pre šesťčlennú domácnosť do 96 m2.

Dedinská domácnosť môže vlastniť jednu obytnú jednotku a získava postavenie energeticky zraniteľného odberateľa bez ohľadu na rozlohu tejto obytnej jednotky.

-          K žiadosti sa prikladá dôkaz o celkových mesačných príjmoch a príjmoch žiadateľa a členov domácnosti v mesiaci predchádzajúcom mesiacu podania žiadosti, fotokópia osobného preukazu, posledný účet za elektrinu/plyn/tepelnú energiu, dokaz o právnom podklade užívania nehnuteľnosti, ak účet nie je na meno žiadateľa (kúpna zmluva, zmluva o prenájme bytu, rozhodnutie o dedičstve).

Užívatelia peňažnej sociálnej pomoci, prídavku na dieťa alebo zvýšeného príspevku na pomoc a opatrovanie inej osoby

Domácnosť, ktorej členovia uskutočnili právo na peňažnú sociálnu pomoc, prídavok na dieťa alebo zvýšený príspevok na pomoc a opatrovanie inej osoby získava postavenie energeticky zraniteľného odberateľa na základe aktu príslušného orgánu o získanom práve.

-          K žiadosti sa prikladá fotokópia rozhodnutia o uskutočnenom práve na peňažnú sociálnu pomoc, prídavok na dieťa alebo zvýšený príspevok na pomoc a opatrovanie inej osoby, fotokópia osobného preukazu, posledný účet za elektrinu/plyn/tepelnú energiu, dokaz o právnom podklade užívania nehnuteľnosti, ak účet nie je na meno žiadateľa (kúpna zmluva, zmluva o prenájme bytu, rozhodnutie o dedičstve).

Získanie postavenia energeticky zraniteľného odberateľa v dôsledku zdravotného stavu

Domácnosť na základe zdravotného stavu získava postavenie energeticky zraniteľného odberateľa, ak člen domácnosti používa zdravotnícke pomôcky alebo zariadenia potrebné na udržanie zdravia, ktorých použitie si vyžaduje napájanie z elektrickej distribučnej siete a ktorých zastavením dodávky elektriny môže ohroziť život alebo zdravie.

-          K žiadosti sa prikladá správa lekára o používaní zdravotníckych pomôcok alebo zariadení potrebných na udržanie zdravia, ktorých použitie si vyžaduje napájanie z elektrickej distribučnej siete, zmluva o zásobovaní, resp. posledný účet za elektrinu, dokaz o právnom podklade užívania nehnuteľnosti, ak účet nie je na meno žiadateľa (kúpna zmluva, zmluva o prenájme bytu, rozhodnutie o dedičstve).

Žiadosť o získanie postavenia energeticky zraniteľného odberateľa zainteresované osoby môžu prevziať v  Obecnej správe Obce Báčsky Petrovec, Kollárova č. 6, 21470 Báčsky Petrovec alebo stiahnuť z úradnej internetovej stránky Obce Báčsky Petrovec www.backipetrovac.rs .

Žiadosť so zodpovedajúcou dokumentáciou sa podáva Obecnej správe Obce Báčsky Petrovec, Kollárova č. 6, 21470 Báčky Petrovec, každý pracovný deň od 8.00 do 14.00 hodiny.

Kontaktová osoba: Taňa Vargová

Tel.: 021/2280-378, kl. 221

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

SVD POSTÚPILO NA 72. FESTIVAL PROFESIONÁLNEJ SCÉNY VOJVODINY

Čítať ďalej: SVD POSTÚPILO NA 72. FESTIVAL PROFESIONÁLNEJ SCÉNY VOJVODINY

Slovenské vojvodinské divadlo úspešne prešlo selekciou a postupuje ďalej na 72. Festival profesionálnej scény Vojvodiny s predstavením Príbeh Krajiny Nekrajiny, autorky a režisérky Kataríny Mišíkovej Hitzingerovej.

Realizovaná spolupráca medzi Obcou Báčsky Petrovec a Špeciálnou oftalmologickou nemocnicou ELIKSIR z Nového Sadu

Čítať ďalej: Realizovaná spolupráca medzi Obcou Báčsky Petrovec a Špeciálnou oftalmologickou nemocnicou ELIKSIR...

V sobotu 4. marca 2023 v miestnostiach Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec sa uskutočnila  tlačová konferencia  vzťahujúca sa na novú spoluprácu medzi Špeciálnou oftalmologickou nemocnicou ELIKSIR z Nového Sadu a Obcou Báčsky Petrovec. 

Ministerstvo starostlivosti o dedinu vypísalo verejný súbeh na udelenie nenávratných prostriedkov na kúpu dedinského domu so záhumienkom

Subjekty, ktoré sa  môžu uchádzať o udelenie  nenávratných prostriedkov, musia byť plnoletí občania Republiky Srbsko, ktorí nemajú viac ako 45 rokov a paria do nasledujúcich kategórií: jednotlivec, rodič samoživiteľ, manželia, nemanželskí partneri. Podávatelia prihlášok  sa uchádzajú  o prostriedky  spolu s jednotkou  lokálnej samosprávy, na území ktorej sa nachádza dedinský dom, ktorý podávatelia prihlášok  navrhujú pri uchádzaní sa.

Ministerstvo starostlivosti o dedinu udeľuje nenávratné prostriedky na kúpu dedinského domu, ktorého odhadovaná trhová hodnota nehnuteľnosti nemôže byť vyššia ako 1.200.000,00 dinárov. Maximálna suma nenávratných prostriedkov   vynáša 1.200.000,00 dinárov.

Lehota na podanie prihlášok je najneskoršie do 1. novembra 2023.

Kontaktnou osobou pre viac informácií je Sonja Đuriš – Kancelária pre lokálny ekonomický rozvoj obce Báčsky Petrovec.

SLÁVNOSTNÉ VYPREVADENIE KANDIDÁTOV NA DOBROVOĽNÚ VOJENSKÚ SLUŽBU A VOJENSKÝ ODBORNÝ VÝCVIK PRE ZÁLOŽNÝCH DÔSTOJNÍKOV

Čítať ďalej: SLÁVNOSTNÉ VYPREVADENIE KANDIDÁTOV NA DOBROVOĽNÚ VOJENSKÚ SLUŽBU A VOJENSKÝ ODBORNÝ VÝCVIK PRE...

Centrum  Ministerstva obrany pre lokálnu samosprávu Nový Sad dňa 27.02.2023 usporiadalo slávnostné vyprevadenie  kandidátov na dobrovoľnú vojenskú službu a vojenský odborný výcvik pre záložných dôstojníkov v marcovom termíne.

Odovzdané zmluvy športovým organizáciám v obci Báčsky Petrovec

V piatok 24. februára 2023 sa konalo slávnostné podpísanie zmlúv s organizáciami v oblasti športu pre spolufinancovanie ročných programov, ktorými sa  realizuje všeobecný záujem v oblasti športu v obci Báčsky Petrovec v roku 2023. Uvítacími slovami prítomných predstaviteľov športových organizácií privítala predsedníčka obce Jasna Šprochová, zaželala im veľa úspechov v ďalšej práci  a poďakovala sa za  doterajšiu výbornú spoluprácu s obcou.  Zmluvy športovým organizáciám slávnostne  odovzdal zástupca predsedníčky obce Dragan Krčmar.

 Na tento spôsob sa  podporilo  23 športových organizácií,  pre ktoré sa  Uznesením o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2023  vyčlenila suma 6.500.000,00 dinárov. 

Čítať ďalej: Odovzdané zmluvy športovým organizáciám v obci Báčsky Petrovec

Návšteva vysokých poradkýň z dvoch ministerstiev a zakladateľky Strediska pre vzdelávanie z Jagodiny

 

Dňa 23.02.2023 obec Báčsky Petrovec navštívili  generálna radkyňa  ministra povereného  rozvojom nedostatočne  rozvinutých obcí Birsena Numanović Duljević, vyššia radkyňa Ministerstva poľnohospodárstva, obchodu, lesníctva a vodohospodárstva Zorica  Novaković a Jelena  Antić, zakladateľka a vedúce Strediska pre vzdelávanie z Jagodiny. Hostí privítala predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Jasna Šprochová a zástupca predsedníčky Obce Báčsky Petrovec  Dragan Krčmar a neskoršie sa k nim pripojila aj Danijela Bogdanović, koordinátorka Kancelárie pre otázky Rómov. Po priateľskom prijatí nasledovali  rozhovory za aktívnej účasti hostí.

Čítať ďalej: Návšteva vysokých poradkýň z dvoch ministerstiev a zakladateľky Strediska pre vzdelávanie z...

Súbeh na pridelenie  nenávratných prostriedkov manželským párom na území APV na kúpu dedinského domu so záhumienkom

Pokrajinský ústav pre rodovú rovnosť vypísal súbeh na pridelenie  nenávratných prostriedkov manželským párom na území APV na kúpu dedinského domu so záhumienkom.

Právo na udelenie  prostriedkov majú  manželia a nemanželskí partneri s bydliskom na území APV, ktorí nevlastnia čiže nemajú v spoluvlastníctve bytový priestor. Účastníci súbehu sa môžu prihlásiť len jednou prihláškou, pričom  výška pridelených prostriedkov  nemôže presahovať 1.800.00,00 dinárov. Stavebná hodnota nehnuteľnosti nesmie  prevýšiť 2.400.000,00 dinárov.

Prihlášku možno podať do 21.04.2023.


Viac informácii nájdete tu: https://ravnopravnost.org.rs/javni-konkursi-lat/


 

MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL KLOBÁS KLOBÁSAFEST 2023

 

Vôňa čerstvej klobásy na festivale klobás sa nad Petrovcom rozliehala po 8-krát

Tradícia kultúry výroby klobás je u dolnozemských Slovákov dlhá. Okrem kultúrnych a náboženských hodnôt aj túto rozpoznateľnú značku si priniesli so sebou na tieto priestranstvá, aby po stáročia proces zveľaďovali a dopracovali sa k štipľavej pochúťky, ktorá sa stala petrovským brandom. Práve petrovská klobása je gastro špecialita, ktorá otvára dvere do sveta a aj vďaka nej sa Petrovec stáva čoraz populárnejším na turistickej mape. Už aj preto sa po 8-krát konal jedinečný gastro etno festival klobás – Klobásafest, s prívlastkom medzinárodný od svojho založenia, ktorý v tomto roku bol zrealizovaný v sobotu 11. februára tradične na školských ihriskách, kde organizátori tohto podujatia roku 2019 presunuli podujatie z priestorov Vrbary, ktorá už roku 2018 bola primalá na takýto rozmer akcie.

Čítať ďalej: MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL KLOBÁS KLOBÁSAFEST 2023

 

Okrúhly stôl na Veľvyslanectve SR v Belehrade

Čítať ďalej: Okrúhly stôl na Veľvyslanectve SR v Belehrade

V piatok 10. februára 2023  v priestoroch Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí usporiadal Okrúhly strôl na tému investičných projektov Slovákov v Srbsku.

Delegácia Národnostnej rady rómskej národnostnej menšiny navštívila Obec Báčsky Petrovec

Čítať ďalej: Delegácia Národnostnej rady rómskej národnostnej menšiny navštívila Obec Báčsky Petrovec

Opštinu Bački Petrovac su dana 13.02.2022. posetio predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine Dalibor Nakić zajedno predstavnicima Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine koju su sačinjavali: Aleksandar Radulović, predsednik Izvršnog odbora, Bajram Morina, generalni sekretar romskog nacionalnog saveta, Šeća Kolompar, predsednica odbora za službenu upotrebu jezika, Jelena Jovanović, pokrajinska poslanica u Skupštini AP Vojvodine i Ljiljana Mihajlović, direktorka Kancelarije za inkluziju Roma Novi Sad.

Pokrajinský sekretariát pre sociálnu politiku, demografiu a rodovú rovnosť vypísal súbeh na pridelenie nenávratných prostriedkov na riešenie bytovej otázky alebo na zlepšenie podmienok bývania pre rodiny, v ktorých sa narodí tretie alebo štvrté dieťaťa

Predmet súbehu je  pridelenie nenávratných prostriedkov na kúpu nehnuteľnosti alebo prístavbu, adaptáciu, rekonštrukciu, bežnú a investičnú údržbu jestvujúcej nehnuteľnosti vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve rodinám, v ktorých sa narodí tretie alebo štvrté dieťaťa  s bydliskom na území Autonómnej pokrajiny Vojvodiny.

Právo účasti na súbehu majú manželské a mimomanželské zväzky s deťmi a rodičia samoživitelia, ktorým sa od 01.01.2022  narodí tretie alebo štvrté dieťa.

Výška požadovaných prostriedkov nemôže prevyšovať 1.500.00,00 dinárov.

Lehota na  podanie prihlášok je 27. marca 2023.

Viac informácií o súbehu, podmienkach účasti a  dokumentácii na:


Сектор за демографију и бригу о породици – PS za socijalnu politiku (vojvodina.gov.rs)


 

Popis

baner2022

kupci 1

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

za sajt

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt slovački

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика