Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grbsrbija
Republika Srbsko
AUTONÓMNA POKRAJINA VOJVODINA
OBEC BÁČSKY PETROVEC
PREDSEDNÍČKA
Číslo: 016-1/304-20
Dátum: 02.12.2020
Báčsky Petrovec

Podľa článku 39 odsek 1 Zákona o znížení rizika katastrof a riadení mimoriadnych situácií (Úradný vestník RS, č. 87/2018), článku 20 odsek 1 bod 8 a článku 44 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný vestník RS, č. 129/2007, 83/2014 – iný zákon, 101/2016 – iný zákon a 47/2018) a článku 58 odsek 1 bod 7 Štatútu obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 3/2019) a na základe záveru Obecného štábu pre mimoriadne situácie, číslo 016-1/2020-79-1 vs z 02.12.2020, predsedníčka obce vyniesla

 

U Z N E S E N I E
o vyhlásení mimoriadnej situácie na území
obce Báčsky Petrovec

 

 

1. Vyhlasuje sa mimoriadna situácie z dôvodu vzniku živelnej pohromy šírenia nákazlivej choroby COVID – 19 vyvolanej vírusom SARS-Cov-2 na území obce Báčsky Petrovec.

2. Mimoriadna situácia sa vyhlasuje z dôvodu zvýšeného počtu chorých občanov na území obce Báčsky Petrovec vyvolaným uvedeným vírusom a navrhnuté sú opatrenia na realizácii operatívnych opatrení na ochranu a záchranu. Navrhnuté opatrenia sú súčasťou tohto uznesenia.

3. Realizáciu tohto uznesenia budú mať na starosti obecný štáb a príslušné inšpekcie obce v súlade s článkami 43 a 44 Zákona o znížení rizika katastrof a riadení mimoriadnych situácií (Úradný vestník RS, č. 87/2018).

4. Toto uznesenie sa doručí Obvodovému štábu pre mimoriadne situácie Juhobáčskeho správneho obvodu, Republikovému štábu pre mimoriadne situácie – Sektoru pre mimoriadne situácie, Správe pre mimoriadne situácie v Novom Sade, verejným podnikom, ustanovizniam a iným účastníkom v realizácii opatrení na ochranu a záchranu.

5. Toto uznesenie nadobúda platnosť dňom vynesenia a uverejní sa v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec a na webovej stránke obce.

 

PREDSEDNÍČKA OBCE
Jasna Šproh, v.r.