Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Republika Srbsko
AUTONÓMNA POKRAJINA VOJVODINA
OBEC BÁČSKY PETROVEC
PREDSEDNÍČKA OBCE
Číslo: 016-1/98-2021-19
Dátum: 20.09.2021
Báčsky Petrovec

 

Podľa článku 39 odsek 1 Zákona o znížení rizika katastrof a riadení mimoriadnych situácií (Úradný vestník RS, č. 87/2018), článku 20 odsek 1 bod 8 a článku 44 Zákona o lokálnej samospráve (Úradný vestník RS, č. 129/2007, 83/2014 – iný zákon, 101/2016 – iný zákon a 47/2018) a článku 58 odsek 1 bod 7 Štatútu obce Báčsky Petrovec (Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec, č. 3/2019) a na základe záveru Obecného štábu pre mimoriadne situácie, číslo 016-1/98-2021-18 z 20.09.2021, predsedníčka obce vyniesla

 

U Z N E S E N I E

o vyhlásení mimoriadnej situácie na území obce Báčsky Petrovec a ustanovení
poverenca a zástupcu poverenca civilnej ochrany v orgáne Obecnej správy
Obce Báčsky Petrovec

 

1. Vyhlasuje sa mimoriadna situácia spôsobená vírusom COVID – 19 na území obce Báčsky Petrovec.

2. Mimoriadna situácia sa vyhlasuje z dôvodu zvýšeného počtu chorých občanov na území obce Báčsky Petrovec spôsobeným uvedeným vírusom a navrhnuté sú opatrenia na realizáciu operatívnych zásahov na ochranu a záchranu.

3. Realizáciu tohto uznesenia budú mať na starosti obecný štáb a príslušné inšpekcie obce v súlade s článkami 43 a 44 Zákona o znížení rizika katastrof a riadení mimoriadnych situácií (Úradný vestník RS, č. 87/2018).

4. Toto uznesenie sa doručí Obvodovému štábu pre mimoriadne situácie Juhobáčskeho správneho obvodu, Republikovému štábu pre mimoriadne situácie – Sektoru pre mimoriadne situácie, Správe pre mimoriadne situácie v Novom Sade, verejným podnikom, ustanovizniam a iným účastníkom v realizácii opatrení na ochranu a záchranu.

5. Toto uznesenie nadobúda platnosť dňom vynesenia a uverejní sa v Úradnom vestníku Obce Báčsky Petrovec a na webovej stránke obce.

6. Za poverenca civilnej ochrany v orgáne Obecnej správy obce Báčsky Petrovec je ustanovený Dušan Rašeta (vedúci Oddelenia pre všeobecnú správu, spoločenské služby a všeobecné spoločné úkony) a za zástupcu poverenca civilnej ochrany v orgáne Obecnej správy obce Báčsky Petrovec je ustanovený Duško Lukač (vedúci Oddelenia pre hospodárstvo, urbanizmus, komunálno-bytové a inšpekčné úkony).

 

PREDSEDNÍČKA OBCE
Jasna Šproh, v.r.

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

vakcina19

JAZAVAC2

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt slovački

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac