Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

U situaciji dinamičnog okruženja lokalna samouprava mora da se na tržištu ponaša i nastupa kao i svaki drugi privredni subjekt, vodi računa o konkurenciji i strateški nastupa. Strateškim planiranjem lokalna samouprava stvara povoljne uslove za investiranje, otvara nove ekonomske prilike, povećava produktivnost, smanjuje razlike u razvojenosti pojedinih sektora angažujući sve lokalne resurse, smanjuje nezaposlenost i siromaštvo, i na taj način doprinosi svom osnovnom cilju povećanju životnog standarda lokalnog stanovništva. Strateško planiranje predstavlja ključni instrument za upravljanje lokalnim razvojem. U članu 20. tačka 1. Zakona o lokalnoj samoupravi (''Službeni glanik Republike Srbije'', broj 129/2007) utvrđeno je da su opštine odgovorne da preko svojih organa, u skladu sa Ustavom i zakonom donose programe razvoja. Lokalna strategija razvoja treba da je usklađena sa nacionalnim, pokrajinskim i sektorskim strateškim dokumentima, ali i u skladu sa lokalnim i regionalnim geografskim, istorijskim, kulturnim, ekonomskim, socijalnim specifičnostima. Strategije razvoja jedinica lokalne samouprave obuhvataju različite aspekte razvoja i objedinjuju usvojene lokalne sektorske i međusektorske strategije. Proces strateškog planiranja obuhvata: procenu stanja i potreba, definisanje ciljeva, aktivnosti i očekivanih rezultata, sprovođenje i praćenje sprovođenja strategije.
Strateški plan razvoja je temeljni strateški dokument jedinice lokalne samouprave koji definiše optimalne razvojne pravce lokalnog područja uzimajući u obzir obeležja, prednosti i ograničenja područja i okruženja.
Njegov značaj proizilazi iz činjenice da kreira sveobuhvatan razvoj na principima održivosti, optimalne iskorišćenosti resursa (finansijskih sredstava, ljudskih resursa, prirodnih i drugih resursa), postizanja razvojnih ciljeva i na kraju, zadovoljstva stanovnika.
Omogućava jedinicama lokalne samouprave planiranje, realizaciju, kontrolu i evaluaciju privrednog razvoja u periodu od 7 godina, potencijalnim investitorima i donatorima daje uvid u strategiju zajednice u koju žele ulagati.
Načela kojih je potrebno pridržavati se:
• Celovitost u obuhvatanju razmatranja kategorija
• Izrada polazišne analize stanja u lokalnom području
• Razmatranje unutrašnjih snaga i slabosti kao i prilika i ograničenja iz okruženja - SWOT
• Poštovanje i koordinacija interesa stanovnika i interesnih grupa na lokanom području
• Usaglašavanje dugoročne vizije na načelu održivosti i optimalnih efekata 
• Osmišljavanje načina koji će omogućiti dostizanje vizije
• Usklađenost sa dokumentima višeg reda.

Analiza stanja obrađuje sve delove društva koji utiču na ukupni razvoj lokalnog područja, a  svrstani su po poglavljima:
• Privreda
• Društvena (socijalna) infrastruktura
• Zaštita okoline
• Prostorno planiranje
• Institucije

Preuzmite Strateški plan razvoja opštine Bački Petrovac.