Donošenje rešenja o promeni ličnog imena

Dokumentacija potrebna za donošenje rešenja o promeni ličnog imena:
- izvod iz MK rođenih,
- izvod iz MK venčanih,
- uverenje o državljanstvu,
- uverenje Opštinskog suda da nije pod istragom,
- uverenje MUP-a da nije osuđivan,
- uverenje o prebivalištu,
- izvodi iz matične knjige rođenih za svu decu rođenu u braku,
- za maloletnu decu potrebna je saglasnost oba roditelja,
- potvrda o uplaćenoj republičkoj taksi u iznosu od 770,00 dinara 
                na račun: 840-742221-843-57,
- potvrda o uplaćenoj opštinskoj taksi u iznosu od 400,00 dinara 
                na račun: 840-742251-843-73.


 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика