52. Slovenské národné slávnosti

sns-2013-0-1.jpg
 V poradí 52. Slovenské národné slávnosti prebiehali v dňoch 2. až 4.augusta 2013 v Báčskom Petrovci. Slávnostne bolo i v deň pred slávnosťami, na trinástom stretnutí študujúcej mládeže v Báčskej Palanke. V mnohých inštitúciách, spolkoch a združeniach realizovali sa výstavy, a to Petrovec fila 2013 v priestoroch Základnej školy Jána Čajaka, Moje rodisko, autora Vladimíra Urbančeka, v miestnostiach Matice slovenskej v Srbsku, Magický ex ibris Karola Félixa v Knižnici Štefana Homolu a výstava grafiky Pavla Čániho v Galérii Zuzky Medveďovej. Svoj príspevok usporiadaním výstav dali i Petrovskí umelci, Spolok petrovských žien výstavou Česť našej metle a Zlaté remeslá, ktoré uhostili Klub Kreatornica z Kovačice. Slávnostné otvorenie SNS 2013 svojou prítomnosťou poctili podpredseda vlády Slovenskej republiky a minister zahraničných vecí pán Miroslav Lajčák,vážený pán premiér Srbska Ivica Dačić, Jeho excelencia veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku pán Ján Varšo, predstavitelia republikovej a pokrajinskej vlády, partnerských miest a iní.
vodné slová otváracieho programu Ja som národ patrili predsedníčke Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku pani Anne Tomanovej Makanovej. Ďalej sa prítomným prihovorili predseda Obce Báčsky Petrovec Pavel Marčok, pán Miroslav Lajčák a premiér Ivica Dačić. V sobotu v sieni SVD bolo matičné zasadnutie, ktoré otvorila predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku pani Katarína Melegová Melichová a na ktorom zaslúžilým matičiarom udelili uznania. V ten istý deň na námestí prebiehal jarmok umenia, v evanjelickom kostole odzneli koncerty vážnej hudby, vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Asociácia slovenských spolkov žien predstavila svoje knižné vydania a konalo sa i Stretnutie slovenských učiteľov. Vo večerných hodinách na ihriskách ZŠ Jána Čajaka bol usporiadaný gala koncert pod názvom Na priedomí, na ktorom vystúpili kultúrno-umelecké spolky zo slovenských osád. Nedeľa bola v znamení športu a športových dianí, prezentácie mládežníckych združení a bohatého detského gala programu Ako sme sa hrali, keď sme boli malí. Tohtoročné slávnosti prebiehali pod patronátom samotnej Obce Báčsky Petrovec, Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Matice slovenskej v Srbsku a k ich realizácii prispeli i mnohopočetní sponzori, ktorým patrí nesmierna vďaka.

Po redu 52. Slovačke narodne svečanosti održane su od 2. do 4.avgusta 2013. godine u Bačkom Petrovcu. Svečano je bilo i dan ranije na trinaestom po redu susretu studenata u Bačkoj Palanci. U mnogim udruženjima i institucijama priređene su izložbe kao što su „Petrovac fila 2013“ u holu OŠ „Jan Čajak“, „Moj zavičaj“, autora Vladimira Urbančeka u prostorijama Matice slovačke u Srbiji, „Magičan eks libris Karola Felixa“ u Biblioteci „Štefan Homola“ i izložba grafika Čanji Pavela u Galeriji Zuzke Medveđove. Doprinos SNS svojim izložbama su dali i Udruženje petrovačkih likovnih umetnika,Udruženje petrovačkih žena izložbom „Čast našoj metli“ i Zlatni zanati koji su ugostili Klub „Kreatornica“ iz Kovačice. Svečano otvaranje SNS 2013 svojim prisustvom su uveličali potpredsednik Vlade Republike Slovačke i ministar inostranih poslova gospodin Miroslav Lajčak, uvaženi premijer RS gospodin Ivica Dačić, Njegova ekselencija ambasador Republike Slovačke u Srbiji gospodin Jan Varšo, predstavnici republičke i pokrajinske vlade, predstavnici partnerskih gradova i drugi. Pozdravne reči uvodnog programa „Ja sam narod“ pripale su predsednici Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine gospođi Ani Tomanovoj Makanovoj a zatim su se prisutnom obratili predsednik opštine Pavel Marčok, gospodin Miroslav Lajčak i premijer Ivicia Dačić. U subotu u sali SVP održana je sednica Matice slovačke u Srbiji koju je otvorila njena predsednica gospođa Katarina Melegova Melihova i na kojoj su dodeljena priznanja njenim zaslužnim članovima. Istog dana na trgu je priređen vašar umetnosti, u evangeličkoj crkvi održani su koncerti ozbiljne muzike, u sali Skupštine opštine Asocijacija slovačkih udruženja žena predstavila je svoje publikacije a nije izostao ni Susret slovačkih učitelja. U večernjim časovima na igralištu OŠ „Jan Čajak“ održan je gala koncert pod nazivom „Na sokaku“, na kojem su nastupila slovačka kulturno-umetnička društva. Nedelja je bila u znaku sporta i sportskih događanja, prezentacija omladinskih udruženja i bogatog dečjeg gala programa pod nazivom „Kako smo se igrali dok smo bili mali“. Ovogodišnje svečanosti održane su uz pomoć Opštine Bački Petrovac, Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine, Matice slovačke u Srbiji i mnogobrojnih sponzora kojim pripada velika zahvalnost.

Popis

Untitled2

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика