Izveštaj sa 20. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić je za 30.03.2017. godine sazvao 20. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Simić Srđan, i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac – Aleksandar Nakić, Jan Meleg, Werle Karol, Bojanić Predrag i Anušjak Milan i Tatjana Zabunov.

Na početku sednice utvrđen je sledeći:

Dnevni red:

   - usvajanje zapisnika sa 19. sednice opštinskog veća

1. Razmatranje i donošenje Rešenja o davanju na korišćenje nepokretnosti,

2. Razmatranje Izveštaja o vraćanju sredstava samodoprinosa građanima naselјenih mesta Bački Petrovac, Gložan i Kulpin za period 1.januar – 23.mart 2017.godine opštinskog pravobranioca,

3. Razmatranje mišlјenja pravobranioca opštine Bački Petrovac i donošenje Zaklјučka povodom Zahteva za saglasnost za prelaz preko parcela koji je podnela „Elektrovojvodina“ d.o.o Novi Sad,

4.Razmatranje i prihvatanje Izveštaja o radu predsednika opštine Bački Petrovac za period od 09.06. – 31.12.2016.godine i Izveštaja o radu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac za 2016.godinu,

5.Razmatranje i prihvatanje Izveštaja o radu za 2016.godinu, Finansijskog izveštaja za 2016 godinu, Odluke o završnom računu za 2016 godinu, Plana rada za 2017 godinu i Finansijskog plana za 2017.godine Mesne zajednice Bački Petrovac,

6.Razmatranje i prihvatanje Izveštaja o radu za 2016.godinu, Finansijskog izveštaja za 2016.godinu i Plana rada za 2017. godinu i Finansijskog plana za 2017. godinu Mesne zajednice Gložan,

7. Razmatranje i prihvatanje Izveštaja o radu za 2016.godinu, Finansijskog izveštaja za 2016.godinu, Plana i programa za 2017 godinu, Finansijskog plana za 2017 godinu i dopunu finansijskog plana – opisa aktivnosti za 2017 godinu Muzeja Vojvođanskih Slovaka,

8. Razmatranje i prihvatanje Izveštaja o radu za 2016.godinu, Izveštaj o ostvarenom finansijskom poslovanju u periodu od 01.01.do31.12.2016 godine i Plana i programa rada za 2017.godinu Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu,

9. Razmatranje i prihvatanje Izveštaja o radu za 2016.godinu, Finansijskog izveštaja za 2016 godinu, Plan i program rada za 2017 godinu i Izveštaj popisne komisije Slovačkog vojvođanskog pozorišta,

10. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o izmenama odluke o naknadama, putnim troškovima i drugim primanjima odbornika skupštine opštine, članova opštinskog veća i članova radnih tela skupštine opštine ( stalnih i povremenih), opštinskog veća i predsednika opštine,

11. Razmatranje i utvrđivanje predloga:

 a) Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka

 b) Rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka,

12. Razmatranje i utvrđivanje predloga:

 a) Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije opštine Bački Petrovac

 b) Rešenja o imenovanju direktora Turističke organizacije opštine Bački Petrovac,

13. Razmatranje i utvrđivanje predloga Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora Slovačkog vojvođanskog pozorišta,

14. Razmatranje Informacije komunalne inspekcije o sprovedenoj akciji hvatanja pasa lutalica,

15. Razmatranje i odlučivanje povodom Zahteva korisnice opštinskog stana za preusmerenje sredstava Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove,

16. Razmatranje i donošenje Odluke o pristupanju uređenja kanalske mreže o obezbeđivanje sredstava iz budžeta opštine,

17. Razmatranje i usvajanje predloga godišnjeg i posebnog programa organizacija u oblasti sporta.

Nakon što su članovi Opštinskog veća jednoglasno usvojili zapisnik sa 19. sednice opštinskog veća doneto je Rešenje o korišćenju nepokretnosti i prihvaćeni su jednoglasno Izveštaj o vraćanju sredstava samodoprinosa građanima naselјenih mesta Bački Petrovac, Gložan i Kulpin za period 1.januar – 23.mart 2017.godine opštinskog pravobranioca, Izveštaj o radu predsednika opštine Bački Petrovac za period od 09.06. – 31.12.2016.godine i Izveštaj o radu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac za 2016.godinu, Izveštaj o radu za 2016.godinu, Finansijski izveštaj za 2016 godinu, Odluka o završnom računu za 2016 godinu, Plan rada za 2017 godinu i Finansijski plan za 2017.godine Mesne zajednice Bački Petrovac, Izveštaj o radu za 2016.godinu, Finansijski izveštaj za 2016.godinu i Plan rada za 2017. godinu i Finansijski plan za 2017. godinu Mesne zajednice Gložan, Izveštaj o radu za 2016.godinu, Finansijski izveštaj za 2016.godinu, Plan i program za 2017 godinu, Finansijski plan za 2017 godinu i dopuna finansijskog plana – opisa aktivnosti za 2017 godinu Muzeja Vojvođanskih Slovaka, Izveštaj o radu za 2016.godinu, Izveštaj o ostvarenom finansijskom poslovanju u periodu od 01.01.do31.12.2016 godine i Plan i program rada za 2017.godinu Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu, Izveštaj o radu za 2016.godinu, Finansijski  izveštaj za 2016 godinu, Plan i program rada za 2017 godinu i Izveštaj popisne komisije Slovačkog vojvođanskog pozorišta,te prosleđeni Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje. Zatim je su članovi opštinskog veća utvrdili predlog  Odluke o izmenama odluke o naknadama, putnim troškovima i drugim primanjima odbornika skupštine opštine, članova opštinskog veća i članova radnih tela skupštine opštine ( stalnih i povremenih), opštinskog veća i predsednika opštine, predlog Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka, predlog Rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Muzeja vojvođanskih Slovaka, predlog Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije opštine Bački Petrovac, predlog Rešenja o imenovanju direktora Turističke organizacije opštine Bački Petrovac i predlog Rešenja o razrešenju vršioca dužnosti direktora Slovačkog vojvođanskog pozorišta, te prosledili Skupštini opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje. Jednoglasno je donet zaključak kojim je predloženo podnosiocu zahteva stana za preusmerenje sredstava Miladi Stanković iz Bačkog Petrovca da se obrati Nadzornom odboru JKP „Progres“ Bački Petrovac za povrat sredstava naplaćenih bez pravnog osnova a u vezi priklјučka na kanalizacionu mrežu za stan broj 9. 1sprat 1. u ulici 14.VUSB u Bačkom Petrovcu čiji je bila korisnik.Nakon toga su jednoglasno usvojeni predlozi godišnjih i posebnih programa organizacija u oblasti sporta.

Predsednik opštine Srđan Simić je 20. sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 30.marta 2017. godine u 10,30h.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика