Izveštaj sa 83. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je za 16.10.2015. godine sazvao 83. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Đorđo Šarić, Samuel Valo, Vladimir Sikora, Branislav Kevenski, Katarina Melegova Melihova i Pavel Žilaji.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali: Rukovodioci Odeljenja u Opštinskoj upravi- Boško Bogunović i Jan Jovankovič.

Na početku sednice utvrđen je sledeći:

Dnevni red:

1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja Godišnjeg plana rada za radnu 2014/2015 godinu Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac,
2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana rada za radnu 2015/2016 godinu Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika za 2014/2015 godinu i Programa i plana rada Gimnazije „Jan Kolar“ sa domom učenika za 2015/2016 godinu,
4.Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje Opštine Bački Petrovac u 2015 godini,
5.Razmatranje i usvajanje Izveštaja o stepenu realizacije Projekta turističkog i sportsko – rekreativnog kompleksa - bazeni u Magliću,
6.Razmatranje i usvajanje Odluke o ukidanju Fonda za razvoj poljoprivrede Opštine Bački Petrovac,
7. Razmatranje i odlučivanje po žalbi Kižgeci Štrbac Katarine iz Bačkog Petrovca,
8. Razmatranje i odlučivanje po žalbi Čapelja Ane iz Bačkog Petrovca,
9. Razmatranje i odlučivanje po žalbi Aladić Viktora iz Bačkog Petrovca
10. Razmatranje Informacije o merenju buke u ulici 29.novembra u Magliću koju je podnela Inspekcija za zaštitu životne sredine Opštine Bački Petrovac,
11. Razmatranje Odgovora na peticiju nezadovoljnih građana ul.Nove Domazeta i 29.novembra u Magliću koji je podnela JP „Direkcija za izgradnju“ Bački Petrovac, Bački Petrovac,
12.Razmatranje zahteva za davanje saglasnosti na nazive parkova u centru Bačkog Petrovca,
13.Razmatranje zahteva za naknadu koji je podnela OŠ „Jana Čajak“ Bački Petrovac
14.Razmatranje zahteva za finansijsku pomoć koji je podneo Ostoja Brdar iz Maglića,
15.Razmatranje zahteva koji je podnela Šimon Lidija iz Bačkog Petrovca,
16.Razmatranje zahteva za naknadu putnih troškova koji je podnela Osnovna muzička škola „Josip Slavenski“ iz Novog Sada
17.Razmatranje zahteva za finansijsku pomoć koji je podneo Makan Jan iz Gložana
18.Razmatranje i donošenje odluke povodom predloga za imenovanje rukovodioca radne grupe koja je formirana radi sagledavanja uslova da se u PU „Včielka“ Bački Petrovac obrazovni proces odvija i na srpskom i na slovačkom jeziku.
19.Razmatranje i donošenje odluke povodom zahteva Rupnjak Zorice iz Maglića
20.Razmatranje i donošenje rešenja za prenos prava korišćenja na parceli broj 6365/3 k.o.Bački Petrovac
21.Razmatranje i donošenje rešenja o ukidanju rešenja o osnivanju prava službenosti na stvarima u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac i donošenje Zaključka

Članovi opštinskog veća su jednoglasno usvojili Izveštaj Godišnjeg plana rada za radnu 2014/2015 godinu i Godišnji plan rada za radnu 2015/2016 godinu Predškolske ustanove “Včielka”, zatim su usvojili Izveštaj o radu Gimnazije “Jan Kolar” sa domom učenika za 2014/2015 godinu i Program i plan rada Gimnazije “Jan Kolar” sa domom učenika za 2015/2016 godinu, Izveštaj o realizaciji Programa mere podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje Opštine Bački Petrovac kao i Izveštaj o stepenu realizacije Projekta turističkog i sportsko – rekreativnog kompleksa – bazeni Maglić te prosledili Skupštini opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje. Nakon toga su jednoglasno utvrdili predlog Odluke o ukidanju fonda za razvoj poljoprivrede Opštine Bački Petrovac i uputili Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje. Takođe je odlučivano po žalbama Kižgeci Štrbac Katarine i doneto je rešenje kojom se žalba iste odbija a prvostepeno rešenje Odeljenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Opštine Bački Petrovac potvrđuje kao pravilno i na zakonu zasnovano. Žalba Čapelja Ane iz Bačkog Petrovca na rešenje Odeljenja za privredu, urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove Opštine Bački Petrovac se takođe odbila i potvrdilo rešenje komunalnog inspektora kao pravilno i na zakonu zasnovano. Odbijena je jednoglasno i žalba Viktora Aladića iz Bačkog Petrovca u predmetu prava na jednokratnu novčanu pomoć i potvrđeno je prvostepeno rešenje Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac. Nakon toga su prihvaćene Informacije o merenju buke u ulici 29.novembra i Nove Domazeta u Magliću. Zatim su članovi veća Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave podneli zahtev za davanje saglasnosti na nazive parkova u centru Bačkog Petrovca, odobrili naknadu radnicima Osnovne škole “Jan Čajak” iz Bačkog Petrovca koji su učestvovali u organizaciji Slovačkih narodnih svečanosti, odobrili zahtev za finansijsku pomoć Brdar Ostoji iz Maglića u visini od 25.000 dinara posle požara u kući kao i putne troškove Šimon Lidiji iz Bačkog Petrovca kao ličnom pratiocu detetu Bulajić Janku koji pohađa OŠ “Jozef Marčok Dragutin” u Gložanu. Zatim su odobreni putni troškovi profesorima Osnovne muzičke škole “Josip Slavenski” iz Novog Sada koji obavljaju nastavu u Bačkom Petrovcu. Data je jednoglasno saglasnost da se podnosiocu zahteva za jednokratnu novčanu pomoć Makan Janu iz Gložana isplati iznos od 30.000,00 dinara. Takođe je imenovan rukovodilac radne grupe koja je formirana radi sagledavanja uslova da se u PU “Včielka” odvija obrazovni proces i na slovačkom i na srpskom jeziku i odobren zahtev koji je podnela Rupnjak Zorica iz Maglića za troškove deteta Rupnjak Luke kako bi učestvovao na svetskom prvenstvu u tenisu koje se održava u Turskoj. Nakon toga je doneto Rešenje o prenosu prava korišćenja na parceli broj 6365/3 sa korisnika Fonda za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti pravnog prethodnika JP “Direkcija za izgradnju Bački Petrovac” Bački Petrovac na korisnika Opštinu Bački Petrovac i Rešenje o ukidanju rešenja o osnivanju prava službenosti na stvarima u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac broj 016-4/18-2015 i donet je zaključak kojim se daje saglasnost privrednom društvu za distribuciju električne energije “Elektrovojvodina” d.o.o.Novi Sad za prelaz preko parcele broj 1919/1 k.o.Kulpin na kojoj ima pravo korišćenja Opština Bački Petrovac a koja čini deo trase za izgradnju elektroenergetskog objekta STS “Vinjičke” Kulpin, shodno članu 69.stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji.
Predsednik opštine Pavel Marčok je 83. sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 16.oktobra 2015. godine u 16,30h.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика