JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE BICIKLISTIČKE STAZE UZ KANAL OKM HS DTD NOVI SAD – SAVINO SELO U KO BAČKI PETROVAC

REPUBLIKA SRBIJA
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac
ODELjENјE ZA PRIVREDU, URBANIZAM, KOMUNALNO-STAMBENE I INSPEKCIJSKE POSLOVE

u skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br.72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14) i člana 54. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (“Sl. glasnik RS“, br. 64/2015),

o g l a š a v a

JAVNI UVID

U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE BICIKLISTIČKE STAZE UZ KANAL OKM HS DTD NOVI SAD – SAVINO SELO U KO BAČKI PETROVAC


Javni uvid održaće se u trajanju od 30 dana, od 5. novembra do 4. decembra 2018. godine u zgradi Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, kancelarija broj 9, u Bačkom Petrovcu, ulica Kolarova br.6, svakog radnog dana od 07.3000 do 1530.

U toku trajanja Javnog uvida Oglas za Nacrt plana detalјne regulacije biciklističke staze uz kanal OKM HS DTD Novi Sad – Savino Selo u KO Bački Petrovac biće izložen na internet stranici Opštine Bački Petrovac www.backipetrovac.rs/ , na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Bački Petrovac, kao i na Oglasnoj tabli Mesne zajednice Bački Petrovac.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u Nacrt plana detalјne regulacije biciklističke staze uz kanal OKM HS DTD Novi Sad – Savino Selo u KO Bački Petrovac sve potrebne informacije i stručnu pomoć pružiće Opštinska uprava – Odelјenje za privredu, urbanizam, komunalno - stambene i inspekcijske poslove opštine Bački Petrovac.

Javna sednica Komisije za planove na kojoj će biti razmatrane dostavlјene pismene primedbe tokom javnog uvida, biće održana dana 10.12.2018. god. u 1100 časova u maloj sali opštine Bački Petrovac u Bačkom Petrovcu, ulica Kolarova br.6. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela pismene primedbe u vezi sa nacrtom plana, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove.

Zainteresovana pravna i fizička lica mogu podneti primedbe na izloženi planski dokument u toku trajanja javnog uvida, zaklјučno sa 4. decembrom 2018. godine, isklјučivo u pisanom obliku. Pismene primedbe i sugestije zainteresovana lica dostavlјaju nadležnom Odelјenju putem prijemne kancelarije Opštinske uprave opštine Bački Petrovac (Uslužni centar, šalter br.1).

 

 

izbori2022

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

vakcina19

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика