Lokalni akcioni plan za mlade za mlade opštine Bački Petrovac

Skupština opštine Bački Petrovac je na sednici dana 2. septembra 2009. godine usvojila Lokalni akcioni plan za mlade opštine Bački Petrovac.
Lokalni akcioni plan za mlade (LAP) podrazumeva donošenje i primenu mera zasnovanim na ispitanim potrebama mladih.
Lokalni akcioni plan za mlade opštine Bački Petrovac se oslanja na  Nacionalnu strategiju za mlade i Akcioni plan politike za mlade AP Vojvodine. Evropski dokumenti sa kojima je LAP opštine Bački Petrovac usklađen su: Beli dokument i Evropska povelja o učešću mladih u opštinskom i regionalnom životu.
Lokalni akcioni plan za mlade opštine Bački Petrovac sačinjen je za period 2009 – 2012 godine. Pisala ga je desetočlana radna grupa Kancelarije za mlade opštine Bački Petrovac na čelu sa koordinatorkom Vierom Tarnoci.
Sam dokument LAP-a sastavljan je od 3 dela:
- Tok izrade Lokalnog akcionog plana za mlade u opštini
- Istraživanje o potrebama mladih u opštini B. Petrovac i definisanje problema po oblastima kojima se bavi LAP za mlade opštine B. Petrovac
- Mehanizmi održivosti sprovođenja LAP-a i način finansiranja.

Postupak izrade LAP-a je otpočeo u septembru mesecu 2008. godine kada je potpisan Memorandum o saradnji između opštine B. Petrovac i Asocijacije za razvoj opštine Vrbas. Cilj saradnje je bio realizacija projekta pod nazivom „Izrada pet akcionih planova za mlade u pet opština“. Zatim je upućen poziv svim udruženjima da daju svoje predstavnike koji će prisustvovati edukacijama o izradi i implementacija LAP-a. U novembru iste godine pristupilo se izradi dokumenta. Prilikom njegove izrade sprovedeno je istraživanje koje je obavljeno na uzorku od 1000 ispitanika, čija cilja grupa su bili mladi uzrasta od 12 do 30. godina. Na osnovu istraživanja utvrđena su tri područja koja će biti obuhvaćena LAP-om:
- Informisanje i zapošljavanje,
- Kultura, sport i slobodno vreme mladih,
- Zdravlje.
Posle izrade održana je javna rasprava a potom i javna tribina pod nazivom „Demonstracija mladosti“ sa ciljem promovisanja LAP-a. Nakon toga LAP je usvojen od strane Opštinskog veća i Skupštine opštine Bački Petrovac.
Za monitoring i evaluaciju je zadužena Kancelarija za mlade, radna grupa i Savet za mlade.
Kancelarija za mlade je do sada ostvarila projekat „Preduzetništvo za mlade“. Sredstva za realizaciju su obezbeđena od strane organizacije USAID. Takođe je u toku realizacija projekta „Podrška nacionalnim naporima za promovisanje zapošljavanja mladih i upravljanje migracijama“ a sredstva su obezbeđena od strane organizacije IOM.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика