Naredba opštinskog štaba za vanredne situacije

Opštinski štab za vanredne situacije opštine Bački Petrovac , u skladu sa proglašenom  vanrednom sitacijom elementarne nepogode velikih hladnoća i snežnih padavina a radi uštede energenata, donosi naređenje:
 1. Zbrinjavanje ugroženih građana na teritoriji opštine Bački Petrovac vršiće se prema kriterijumima Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac.
 2. Prekid rada Predškolske ustanove Včielka iz Bačkog Petrovca produžuje se do 19.februara 2012 g. 
 3. Radno  vreme Opštinske uprave  opštine Bački Petrovac i institucija  čiji je osnivač Opština , se skraćuje  i iznosi  od  07 30 do 13 00 č.
REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE
Broj:016-01/2012-18-2 vs
Dana:10.02.2012
Bački Petrovac, ul. Kolarova br. 6
 021/780-378,780-571
   


    Na osnovu člana 34 . stav 1.tačka 10. Zakona o vanrednim situacijama (Sl. Glasnik RS  br. 111/09 i 92/2011 ) člana 17.stav 1. Uredbe o sastavu i načinu rada štabova za vanredne situacije («Sl.glasnik R.Srbije» br.98/2010) i člana 2.stav1. tač.2. Odluke o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije Bački Petrovac  («Sl.list Opštine Bački Petrovac br. 3/2011) Opštinski štab za vanredne situacije opštine Bački Petrovac , u skladu sa proglašenom  vanrednom sitacijom elementarne nepogode velikih hladnoća i snežnih padavina a radi uštede energenata, donosi
  

N A R E Đ E NJ E

   
 1. Zbrinjavanje ugroženih građana na teritoriji opštine Bački Petrovac vršiće se prema kriterijumima Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac.

 2. Prekid rada Predškolske ustanove Včielka iz Bačkog Petrovca produžuje se do 19.februara 2012 g. 

 3. Radno  vreme Opštinske uprave  opštine Bački Petrovac i institucija  čiji je osnivač Opština , se skraćuje  i iznosi  od  07 30 do 13 00 č.

 4. Javno osvetlenje po naseljenim mestima u opštini Bački Petrovac isključiće se u skladu sa tehničkim mogućnostima.
  Pravna lica i preduzetnici će isključiti svetleće reklame i  svetleće natpise imena firmi.

 5.  Odlažu se  društvene  i kulturne  manifestacije na teritoriji opštine Bački Petrovac, kao i sednice organa lokalne samouprave  do  19.02.2012 g.

 6. Radno vreme ugostiteljskih  objekata vikendom je  do 24 00 č.


KOMANDANT
OPŠTINSKOG ŠTABA ZA
VANREDNE SITUACIJE

Vladimir Turan , pravnik

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика