Nove cene komunalnih usluga u DOO Gloakvalis

Skupština DOO "Gloakvalis", Gložan na svojoj IX sednici održanoj 10.07.2012. godine razmatrala je i usvojila jednoglasno pod 5. - om tačkom dnevnog reda PREDLOG CENA KOMUNALNIH USLUGA DOO "Gloakvalis" Gložan i tim povodom donela je sledeću odluku:
 

            1. Usvajaju se sledeće cene komunalnih usluga DOO "GLOAKVALIS" Gložan:

 

    VRSTA USLUGE                        cena bez PDV                                    cena sa PDV

                I Proizvodnja i distribucija             

                  vode po m3                     povećanje

                 1. Domaćinstva                       15%    -     27,01                                      29,17

                 2. Zajednički vodomer            15%     -    42,65                                     46,07

                     za domaćinstva i

                     pravna lica

 

                II Kanalizacija

                 1. Domaćinstva                       15%    -     13,51                                      14,58

                 2. Zajednički vodomer            15%    -     21,33                                      23,04

                     za domaćinstva i

                     pravna lica                         

 

               III Grobarina                         

                1. Po članu domaćinstva          15%     -   42,65                                      46,07

 

               IV Smeće                                  15%    -  159,72                                    172,50

                 

 

            Sadašnja cena ovih usluga je:

                VRSTA USLUGE                        cena bez PDV                        cena sa PDV

                I Proizvodnja i distribucija             

                  vode po m3

                 1. Domaćinstva                                 23,49                                      25,37

                 2. Zajednički vodomer

                     za domaćinstva i

                     pravna lica                                   37,09                                      40,06

 

               II Kanalizacija

               1. Domaćinstva                                 11,745                                      12,69

               2. Zajednički vodomer

                   za domaćinstva i

                   pravna lica                                    18,545                                      20,03

 

               III Grobarina

                1. Po članu domaćinstva                   37,09                                       40,06

 

               IV Smeće

                1. Domaćinstva                              138,89                                       150,00

 

 Povećanje cena procentualno iznosi 15%.

 

 Navedene nove cene komunalnih usluga se traže zbog povećanja cena energenata, potrošnog materijala i usluga, uzorkovanja i analiza vode a prema kalkulaciji u prilogu.

  2. Cene komunalnih usluga dostaviti Savetu MZ Gložan na davanje saglasnosti.

  3. Cene komunalnih usluga dostaviti Veću opštine Bački Petrovac na davanje saglasnosti.
 

  Prilog: Kalkulacija - obrazloženje novih cena komunalnih usluga DOO "Gloakvalis", Gložan.
 

KALKULACIJA CENA:

 

I Proizvodnja i distribucija vode predstavlja osnovnu delatnost preduzeća i zbog toga je potrebno sagledavanje politike cena.

Cena koštanja vode  1 m3 ( u periodu od 01.01.2012 - 30.06.2012.)

1. Troškovi materijala ................................................       76.932,00

2. Troškovi pomoćnog materijala ..............................       94.178,00

3. Troškovi el. energije ..............................................     179.524,00

4. Troškovi zarada .....................................................     443.700,00

5. Troškovi amortizacije ............................................     191.642,00

6. Troškovi održavanja ..............................................     165.200,00

7. Troškovi kontrole vode ..........................................       73.998,00

8. Vodni doprinos .......................................................      46.992,46

9. Srazmerni troškovi zajed. službi ............................     142.188,00

                                      UKUPNO:                               1.414.354,00

 

Fakturisano od 01.01.2012. - 30.06.2012. = 45.937,00 m3

Cena koštanja 1 m3  vode iznosi:

1.414.354,00: 45.937,00 m3 = 30,779 din/m3

Cena je bez PDV -a.

 

II Kanalizacija

 

Kalkulacija cene koštanja ove jedinice u periodu od 01.01.2012 - 30.06.2012 izgleda ovako:

 

1. Remont pumpi ......................................................... 362.023,50

2. Usluga održavanja "Uramelektronika" ....................   60.000,00

3. Materijal za kanalizaciju .......................................... 148.810,00

4. Troškovi zarada .......................................................  367.200,00

5. Srazmerni troškovi zajed. službi ..............................    82.210,50

                                    UKUPNO:                                1.020.244,00

 

Fakturisano od 01.01.2012. - 30.06.2012. = 25.442,00 m3

1.020.244,00 : 25.442,00m3 = 40,10 din/m3

Cena je bez PDV -a.

 

III Grobarina

 

Kalkulacija cene koštanja ove jedinice u periodu od 01.01.2012 - 30.06.2012 izgleda ovako:

 

1. Troškovi materijala .................................................  45.586,50

2. Troškovi energije i goriva...................................... .  33.846,50

3. Troškovi zarada ...................................................... 244.800,00

4. Srazmerni toškovi zajed. službi .............................. 102.210,00

5. Troškovi amortizacije .............................................   91.000,00

6. Nematerijalni troškovi ............................................   33.825,50

                                     UKUPNO:                               551.268,50

 

Ukupno fakturisano: 12.188

Cena koštanja po jedinici - grobarina:

551.268,50 : 12.188 = 45,23 din

Cena je bez PDV -a.

 

IV Smeće

 

Kalkulacija cene koštanja ove jedinice u periodu od 01.01.2012 - 30.06.2012 izgleda ovako:

 

1. Rate za kamion ..................................................... 343.902,00

2. Amortizacija kamiona i prikolice ......................... 244.060,00

3. Gorivo ................................................................... 199.905,00

4. Uređivanje otpada (ULT) ..................................... 150.000,00

5. Troškovi zarada .................................................... 244.800,00

6. Srazmerni troškovi zajed. službi ..........................  102.210,00

                              UKUPNO:                                  1.284.877,00

 

Ukupno fakturisano: 3.931

Cena koštanja po jedinici:

1.284.877,00 : 3.931= 326,86 din.

 

                                                                                DOO "GLOAKVALIS" Gložan

                                                                                        direktor O. Srnka

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика