Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKO VEĆE
S e k r e t a r
Broj: 016-4/1-2018-14
Dana: 29.06.2018. godine
Bački Petrovac, Kolarova 6

 

O B A V E Š T E Nј E
o objavlјivanju zahteva vršioca komunalnih delatnosti
za davanje saglasnosti na odluke o promeni cena komunalnih usluga

 

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik RS“, br. 88/2011 i 104/2016), o b j a v lј u j u  s e zahtevi za davanje saglasnosti na odluke o promeni cena komunalnih usluga Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac i Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić.
Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac će doneti odluku povodom podnetih zahteva vršioca komunalnih delatnosti, nakon isteka roka od 15 dana od dana objavlјivanja istih.
Ovo obaveštenje, zahtevi vršioca komunalnih delatnosti i odluke o promeni cena komunalnih usluga, sa obrazloženjem, objavlјuju se na oglasnoj tabli u sedištu Opštine Bački Petrovac, u Bačkom Petrovcu, ul. Kolarova br. 6, kao i u elektronskom obliku na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac, http://www.backipetrovac.rs/.

 

SEKRETAR OPŠTINSKOG VEĆA
Rastislav Labat, dipl. prav.

Dokumenti za preuzimanje :


Zahtev i Odluka o promeni cena kom. usluga JKP Komunalac

Zahtev i Odluka o promeni cena kom. usluga JKP Progres


 

ZAIZBORE2020

Preuzimanje dokumenata

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48
Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih