OBAVEŠTENјE o objavlјivanju zahteva za davanje saglasnosti na odluku o promeni cena komunalnih usluga JKP „Progres“ Bački Petrovac

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKO VEĆE
S e k r e t a r
Broj: 016-4/1-2018-31
Dana: 07.09.2018. godine
Bački Petrovac, Kolarova 6

 

O B A V E Š T E Nј E
o objavlјivanju zahteva za davanje saglasnosti na
odluku o promeni cena komunalnih usluga JKP „Progres“ Bački Petrovac

 

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik RS“, br. 88/2011 i 104/2016), o b j a v lј u j e  s e zahtev za davanje saglasnosti na odluku o promeni cena komunalnih usluga Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac.
Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac će doneti odluku povodom podnetog zahteva vršioca komunalnih delatnosti, nakon isteka roka od 15 dana od dana objavlјivanja istog.
Ovo obaveštenje, zahtev vršioca komunalnih delatnosti i odluka o promeni cena komunalnih usluga, sa obrazloženjem, objavlјuje se na oglasnoj tabli u sedištu Opštine Bački Petrovac, u Bačkom Petrovcu, ul. Kolarova br. 6, kao i u elektronskom obliku na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac, https://www.backipetrovac.rs/.

 

SEKRETAR OPŠTINSKOG VEĆA
Rastislav Labat, dipl. prav.

 

Odluku preuzmite ovde:


Odluka o promeni cena JKP Progres


 

zastava222BANER

Budi popisivac

kulen3

vakcina19

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

izbori2022

bilbord izmena baner

kupci 1

baner2022

Popis

JAZAVAC2

za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

 

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика