Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKO VEĆE
S e k r e t a r
Broj: 016-4/1-2018-31
Dana: 07.09.2018. godine
Bački Petrovac, Kolarova 6

 

O B A V E Š T E Nј E
o objavlјivanju zahteva za davanje saglasnosti na
odluku o promeni cena komunalnih usluga JKP „Progres“ Bački Petrovac

 

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik RS“, br. 88/2011 i 104/2016), o b j a v lј u j e  s e zahtev za davanje saglasnosti na odluku o promeni cena komunalnih usluga Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac.
Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac će doneti odluku povodom podnetog zahteva vršioca komunalnih delatnosti, nakon isteka roka od 15 dana od dana objavlјivanja istog.
Ovo obaveštenje, zahtev vršioca komunalnih delatnosti i odluka o promeni cena komunalnih usluga, sa obrazloženjem, objavlјuje se na oglasnoj tabli u sedištu Opštine Bački Petrovac, u Bačkom Petrovcu, ul. Kolarova br. 6, kao i u elektronskom obliku na zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac, http://www.backipetrovac.rs/.

 

SEKRETAR OPŠTINSKOG VEĆA
Rastislav Labat, dipl. prav.

 

Odluku preuzmite ovde:


Odluka o promeni cena JKP Progres


 

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Podsticanje zapošljavanja mladih u Dunavskom regionu južne Bačke

banerkler

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih

ssm2

sco2

Medjunarodni dan devojcica resize