Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
Komisija za ocenu godišnjih i posebnih programa
kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta
u Opštini Bački Petrovac
Broj: 016-1/154-2018-6
Dana: 30.10.2018. godine
Kolarova 6, 21470 Bački Petrovac

 

Na osnovu člana 138. Zakona o sportu („Sl. glasnik RS“, br. 10/2016), člana 7. Pravilnika o odobravanju, finansiranju i sufinansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac br. 016-4/28-2016 od 02.03.2016. godine i br. 016-4/114-2018 od 24.05.2018. godine (u dalјem tekstu Pravilnik) i odelјka II, alineja 2. Rešenja predsednika Opštine Bački Petrovac o formiranju Komisije za ocenu godišnjih i posebnih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac br. 016-1/154-2018 od 13.06.2018. godine, Komisija za ocenu godišnjih i posebnih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac (u dalјem tekstu Komisija), na svojoj 3. sednici održanoj dana 30.10.2018. godine, upućuje

 

O B A V E Š T E Nј E
o produženju roka za dostavlјanje predloga godišnjih programa kojima se ostvaruje
opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac u 2019. godini

 

Obaveštava se Sportski savez Opštine Bački Petrovac da se produžava rok za pribavlјanje i dostavlјanje predloga svog godišnjeg programa, kao i predloga godišnjih programa sportskih organizacija sa sedištem na teritoriji Opštine Bački Petrovac, kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac u 2019. godini, do 13. novembra 2018. godine.
Sportske organizacije koje u navedenom roku ne dostave svoj godišnji program, neće moći da dobiju sredstva iz budžeta Opštine Bački Petrovac za realizaciju istih.

 

PREDSEDNIK KOMISIJE
Srđan Stojanović, s.r.

 

 

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih