OBAVEŠTENјE ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNјIH ŠKOLA I STUDENTE IZ OPŠTINE BAČKI PETROVAC

Obaveštavaju se učenici i  studenti  iz  opštine Bački Petrovac da će od 30.08.2022. godine početi prijem zahteva  za  regresiranje dela troškova mesečne  autobuske karte od mesta stanovanja do  mesta škole odnosno  visokoškolske ustanove.

POTREBNA  DOKUMENTACIJA ZA  OSTVARIVANјE  PRAVA  NA  REGRESIRANјE MESEČNE AUTOBUSKE  KARTE :

1. zahtev  i izjava u skladu sa odredbama člana 103. stav 3. Zakona o  opštem upravnom postupku  preuzimaju  se u Odelјenju za  opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove, šalter br. 2, Ul. Kolarova 6, Bački Petrovac,  od 30.08.2022. godine,

2. potvrda od škole, ORIGINAL, da učenik redovno pohađa školu,

3. potvrda sa fakulteta, ORIGINAL, da je student redovno upisao  godinu studija i da se školuje o  trošku budžeta,

4. fotokopija mesečne autobuske karte,

5. fotokopija  dokumenta odnosno očitan biometrijski dokumenat  koji dokazuje identitet učenika odnosno studenta (zdravstvena kartica, lična   karta ili izvod iz  MKR), 

6. fotokopija kartice tekućeg računa korisnika,  roditelјa odnosno  staratelјa.

Priznavaće se samo zahtevi  sa kompletno podnetom dokumentacijom!

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика