Rešenje o imenovanju stručne Komisije za ocenjivanje projekata u oblasti javnog informisanja

REPUBLIKA SRBIJA
AP VOJVODINA
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
PREDSEDNIK OPŠTINE
Broj: 016-1/106-2016
Dana: 14.04.2016. godine
Bački Petrovac

 

Na osnovu člana 24. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/14 i 58/15), člana 19. 20. i 21. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni Glasnik RS“ broj 126/14), i člana 79. stav 1. tačka 11., Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja opštine Bački Petrovac član 12. („Službeni list opštine Bački Petrovac“, br. 5/2016),  Statuta opštine Bački Petrovac („Službeni list opštine Bački Petrovac“, br. 1/2014), predsednik opštine Bački Petrovac je dana  14.04.2016. godine doneo:

REŠENјE

o imenovanju stručne Komisije za ocenjivanje projekata u oblasti javnog informisanja radi ostvarivanja javnog interesa na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2016. godinu

 

I

 Imenuje se Komisija za ocenjivanje projekata podnetih na Javni  poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog  informisanja na teritoriji opštine Bački Petrovac u 2016. godini i izradi predloga o dodeli sredstava (u dalјem tekstu: Komisija) u sastavu:

1. Nedim Sejdinović, na predlog UNS, NUNS, NDNV, ANEM i Lokalnog presa;

2. Anna Jaškova, na predlog Asocijacije slovačkih novinara;

3. Jarmila Palenkaš, na predlog Asocijacije slovačkih lokalnih medija

II

 Komisija na prvoj sednici bira predsednika Komisije.

 Zadatak Komisije je:

1. da na osnovu Javnog poziva za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog  informisanja na teritoriji opštine Bački Petrovac u 2016. godini, izvrši stručnu ocenu pristiglih projekata i sačini obrazloženi predlog o raspodeli sredstava potpisan od strane svih članova Komisije i isti dostavi predsedniku opštine radi donošenja odluke o raspodeli sredstava.

 Ocenjivanje projekata vrši svaki član Komisije nezavisno, za svaki projekat i po svakom od kriterijuma.

 Komisija je dužna da na pismeni zahtev predsednika opštine, ukoliko uoči nepravilnosti ili greške, iste, u roku određenom u zahtevu, ispravi i tako ispravlјen predlog dostavi predsedniku opštine.

 Komisija o svom radu vodi zapisnik.

III

 Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja i biće objavlјeno na zvaničnom sajtu opštine Bački Petrovac www.backipetrovac.rs

 

Obrazloženje

 Predsednik opštine Bački Petrovac raspisao je Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog  informisanja na teritoriji opštine Bački Petrovac u 2016. godini.

 Odredbe člana 24. Stav 3. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/14 i 58/15), i odredbama člana 19. stav 1.  Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni Glasnik RS“ broj 126/14) između ostalog je propisano da rukovodilac organa, koji je raspisao konkurs, rešenjem imenuje stručnu komisiju za ocenu projekata podnetih na konkurs, sa zadatkom da sačine predlog o dodeli sredstava sa obrazloženjem.

 Odredbe člana 24. stav 4. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/14 i 58/15), i odredbama člana 21. stav 4.  Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni Glasnik RS“ broj 126/14) između ostalog je propisano da se većina članova Komisije imenuje na predlog novinarskih i medijskih udruženja, ukoliko takav predlog postoji, a shodno članu 22. stav 1. Pravilnika, Komisija na prvoj sednici bira predsednika komisije.

 Imajući u vidu izneto, na osnovu pristiglih predloga novinarskih agencija i medijskih udruženja, za članove Komisije za ocenu projekata i dodelu sredstava po napred navedenom pozivu, odlučeno je kao u dispozitivu.

Predsednik opštine Bački Petrovac

Prof. Pavel Marčok 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика