Štúdium - Sociálna práca a ošetrovateľstvo

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, detašované pracovisko Báčsky Petrovec otvára v roku 2009/2010 externé štúdium v Báčskom Petrovci bakalárske štúdium v odboroch :
Sociálna práca
Ošetrovateľstvo.
 Štúdium je trojročné, je ukončené štátnymi skúškami a absolventi získavajú diplom ktorý platí pre celú EU.
 Výučba prebieha v slovenskom jazyku. Je zabezpečovaná vysokoškolskými učiteľmi (doc. a prof.) zo Slovenska a Srbska, ktorí budú prednášať v slovenskom jazyku. Učebnice na jednotlivé predmety dáva vysoká škola v slovenskom jazyku zdarma.

Z rozhodnutia rektora vysokej školy prof. MUDr Vladimíra Krčméryho, DrSc všetci poslucháči Ošetrovateľstva a Sociálnej práce detašovaného pracoviska Báčsky Petrovec sú oslobodení od školného počas celého štúdia.
Poplatky:
Poplatok za prijímacie konanie: 32 EURO   
Školné za semester: odpustené počas celého štúdia
Podrobné informácie sú na www.vssvalzbety.sk
Prihlášky na štúdium odovzdajte:
VSZaSP sv. Alžbety, študijné oddelenie, Palackého 1, 810 00 Bratislava P. O. Box  104, Slovenská republika

Podmienky prijatia pre uchádzačov:   
1. stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou
2. vyplnená prihláška na vysokoškolské štúdium (zakúpiť v ŠEVTe) obsahuje:
 - overená kópia maturitného vysvedčenia. Uchádzači, ktorí maturujú v školskom roku 2008/2009 predložia vysvedčenie dodatočne, najneskôr však v deň prijímacej skúšky. Bez predloženia maturitného vysvedčenia nebude uchádzačovi  umožnené vykonať prijímaciu skúšku
 - kópie koncoročných vysvedčení za celé štúdium na strednej škole + vypísané v prihláške
 - životopis (podpísaný)
 - potvrdenie o praxi !
 - doklad o zaplatení vkladom na účet. Poplatok za úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania na  vysokoškolské štúdium uchádzač zaplatí vkladom na účet VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava číslo: 2626748634/1100, variabilný symbol:. dátum narodenia uchádzača (v tvare DDMMRR) 
 - IBAN (pre zahraničných študentov):  SK02 1100 0000 0026 2674 8634, Tatra banka, a.s. Hodžovo nám. 3,  811 06  Bratislava
 - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium (u uchádzačov so zdravotným postihnutím sa postupuje v zmysle zákona č. 131/2002 § 57 bod 4.
 - neúplná prihláška na vysokoškolské štúdium nebude akceptovaná !
 - Prihlášky na vysokoškolské štúdium zasielajte na adresu:
 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej                   
 práce sv. Alžbety
 Študijné oddelenie
 Palackého 1
 P.O. Box 104

Prihlášky a platby možno sústrediť na Detašovanom pracovisku VŠZaSP sv. Alžbety v B.Petrovci a odovzdať ich hromadne na adresu:

TANJA  CEROVSKI
Srbsko, 21470 B. Petrovec
Tel.: 00 381 63 89 323 98
e-mail : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика