Štúdium - Sociálna práca a ošetrovateľstvo

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, detašované pracovisko Báčsky Petrovec otvára v roku 2009/2010 externé štúdium v Báčskom Petrovci bakalárske štúdium v odboroch :
Sociálna práca
Ošetrovateľstvo.
 Štúdium je trojročné, je ukončené štátnymi skúškami a absolventi získavajú diplom ktorý platí pre celú EU.
 Výučba prebieha v slovenskom jazyku. Je zabezpečovaná vysokoškolskými učiteľmi (doc. a prof.) zo Slovenska a Srbska, ktorí budú prednášať v slovenskom jazyku. Učebnice na jednotlivé predmety dáva vysoká škola v slovenskom jazyku zdarma.

Z rozhodnutia rektora vysokej školy prof. MUDr Vladimíra Krčméryho, DrSc všetci poslucháči Ošetrovateľstva a Sociálnej práce detašovaného pracoviska Báčsky Petrovec sú oslobodení od školného počas celého štúdia.
Poplatky:
Poplatok za prijímacie konanie: 32 EURO   
Školné za semester: odpustené počas celého štúdia
Podrobné informácie sú na www.vssvalzbety.sk
Prihlášky na štúdium odovzdajte:
VSZaSP sv. Alžbety, študijné oddelenie, Palackého 1, 810 00 Bratislava P. O. Box  104, Slovenská republika

Podmienky prijatia pre uchádzačov:   
1. stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou
2. vyplnená prihláška na vysokoškolské štúdium (zakúpiť v ŠEVTe) obsahuje:
 - overená kópia maturitného vysvedčenia. Uchádzači, ktorí maturujú v školskom roku 2008/2009 predložia vysvedčenie dodatočne, najneskôr však v deň prijímacej skúšky. Bez predloženia maturitného vysvedčenia nebude uchádzačovi  umožnené vykonať prijímaciu skúšku
 - kópie koncoročných vysvedčení za celé štúdium na strednej škole + vypísané v prihláške
 - životopis (podpísaný)
 - potvrdenie o praxi !
 - doklad o zaplatení vkladom na účet. Poplatok za úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania na  vysokoškolské štúdium uchádzač zaplatí vkladom na účet VŠZaSP sv. Alžbety, Bratislava číslo: 2626748634/1100, variabilný symbol:. dátum narodenia uchádzača (v tvare DDMMRR) 
 - IBAN (pre zahraničných študentov):  SK02 1100 0000 0026 2674 8634, Tatra banka, a.s. Hodžovo nám. 3,  811 06  Bratislava
 - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium (u uchádzačov so zdravotným postihnutím sa postupuje v zmysle zákona č. 131/2002 § 57 bod 4.
 - neúplná prihláška na vysokoškolské štúdium nebude akceptovaná !
 - Prihlášky na vysokoškolské štúdium zasielajte na adresu:
 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej                   
 práce sv. Alžbety
 Študijné oddelenie
 Palackého 1
 P.O. Box 104

Prihlášky a platby možno sústrediť na Detašovanom pracovisku VŠZaSP sv. Alžbety v B.Petrovci a odovzdať ich hromadne na adresu:

TANJA  CEROVSKI
Srbsko, 21470 B. Petrovec
Tel.: 00 381 63 89 323 98
e-mail : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

izbori2022

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

vakcina19

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика