Odluka o odobravanju organizovanju sprovođenja javnih radova za 2016. godinu u Opštini Bački Petrovac

Na osnovu člana 44. stav 1. tačka 5. Zakon o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07 i 83/2014 – dr. zakon) i člana 79. stav 1. tačka 7.   Statuta opštine Bački Petrovac („Službeni list opštine Bački Petrovac“, br. 1/2015), a u skladu sa Lokalnim akcionim planom za zapošlјavanje opštine Bački Petrovac za 2016. godinu, Predsednik na osnovu mišlјenja Komisije i Savet za Zapošlјavanje opštine Bački Petrovac, donosi 

 

 Odluku o odobravanju organizovanju sprovođenja javnih radova za 2016. godinu u Opštini Bački Petrovac

 

  1. Odobravaju se sredstva za organizovanje sprovođenja javnih radova  radi zapošlјavanja sedam nezaposlenih lica, za „EHO“ Novi Sad u ukupnom iznosu od 1.497.408,00 dinara.
  2. Bliži uslovi za korišćenje sredstava za  organizovanje sprovođenja javnih radova iz tačke 1. ove Odluke, kao i međusobna prava, obaveze i odgovornosti između Opštine i poslodavaca izvođača javnih radova, urediće se ugovorom.
  3. Isplata sredstava  iz tačke 1. ove odluke, izvršiće se u skladu sa prilivom sredstava određenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2016. godinu
  4. Ova odluka stupa na snagu i primenjuje se narednog dana od dana donošenja.

 

Broj: 016-01/49-2016                                                            

Datum: 26.02.2016

Bački Petrovac

                                                                   Predsednik Opštine Bački Petrovac

Pavel Marčok, prof.

s.r.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика