OGLAS za davanje u zakup poslovno-kancelarijskog prostora u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac prikuplјanjem pismenih ponuda

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Bački Petrovac
OPŠTINSKO VEĆE
Komisija za davanje u zakup, otuđenje
i pribavlјanje nepokretnosti u
javnu svojinu Opštine Bački Petrovac
Broj: 46-30/2019-05
Dana:23.09.2019. godine
Bački Petrovac

 

Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac, Komisija za davanje u zakup, otuđenje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac, na osnovu člana 3. Odluke o uslovima i postupku sprovođenja pribavlјanja i otuđenja neposrednom pogodbom, kao i davanja u zakup, pribavlјanja i otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac putem javnog nadmetanja i prikuplјanja pismenih ponuda („Službeni list opštine Bački Petrovac“, br. 4/14) i zaklјučka Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac br. 016-4/190-2019 od dana 16.09.2019. godine, dana 23.09.2019. godine raspisuje

O G L A S
za davanje u zakup poslovno-kancelarijskog prostora
u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac
prikuplјanjem pismenih ponuda

1. Raspisuje se Oglas za davanje u zakup poslovno-kancelarijskog prostora u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac, čiji je korisnik Slovačko Vojvođansko Pozorište, u postupku prikuplјanja pismenih ponuda, po tržišnim uslovima, i to:

Opis nepokretnosti

Adresa

Površina

Namena

Početna mesečna zakupnina

Poslovno-kancelarijski prostor površine 52 m2, koji se nalazi na prvom spratu objekta sagrađenog na parc. br. 21, upisanog u zknj. ul. br. 10911 K.O. Bački Petrovac, u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac, nosilac prava korišćenja Slovačko Vojvođansko Pozorište 1/1.

Bački Petrovac ul.Kolarova br.4

52 m2

Obavlјanje radio delatnosti

290 evra

u dinarskoj protivvrednosti

po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan uplate

 

2. Uslovi zakupa: Rok trajanja zakupa je 2 godine, sa mogućnošću produženja zakupa.

3. Obaveze zakupca: Poslovno-kancelariski prostor se daje u zakup radi obavlјanja radio delatnosti. Nakon potpisivanja ugovora o zakupu zakupac je u obavezi da u roku od 90 dana poslovno-kancelarijski prostor stavi u funkciju.

 

4. Uvid u dokumentaciju: Akt o vlasništvu nepokretnosti, kao i pregled poslovnih prostorija koje se daju u zakup putem ovog oglasa, može se izvršiti u Slovačkom Vojvođanskom Pozorištu u Bačkom Petrovcu, ul. Kolarova 4, svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 časova. Kontakt osoba: Miroslava Blažić, telefon: 021/780-040.

5. Zakupnina: Ponuđeni iznos zakupnine mora biti izražen u evrima i mora biti veći od početnog iznosa iz javnog oglasa. Plaćanje se vrši mesečno, do 5-tog u mesecu za prethodni mesec. U cenu zakupnine su uračunati troškovi električne energije i grejanja.

6. Polaganje depozita: Za učešće u postupku prikuplјanja ponuda putem ovog oglasa se utvrđuje depozit u iznosu početne mesečne zakupnine.

7. Kriterijumi za izbor najpovolјnijeg ponuđača: Predmetni poslovno-kancelarijski prostor će se dati u zakup ponuđaču koji ponudi najveći iznos mesečne zakupnine. U slučaju da dva ili više ponuđača ponude isti iznos sprovešće se javno nadmetanje između njih, odmah nakon otvaranja ponuda.

8. Učesnici: Učesnici u postupku prikuplјanja ponuda - ponuđači mogu biti pravna lica koja obavalјaju radio delatnosti i koja su izmirila lokalne poreske obaveze prema budžetu Opštine Bački Petrovac.

9. Ponuda mora da sadrži:
1. poslovno ime, matični broj i PIB, sedište, potpis ovlašćenog lica i pečat;
2. ponuđeni iznos zakupnine.

10. Uz ponudu se dostavlјa:
1. dokaz o uplaćenom depozitu u visini početne mesečne zakupnine, koji se uplaćuje na žiro račun broj: 840-776804-44, broj modela: 97, poziv na broj: 59-207, svrha uplate: Uplata depozita, primalac: Opština Bački Petrovac;
2. Rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar;
3. uredno ovlašćenje za zastupanje;
4. uverenje lokalne poreske administracije da je ponuđač izmirio lokalne poreske obaveze prema budžetu Opštine Bački Petrovac.

11. Način dostavlјanja ponude: Ponuda se podnosi na posebnom obrascu koji se može preuzeti u pisarnici Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, ili skinuti sa zvanične internet prezentacije Opštine Bački Petrovac, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Ponuda za zakup poslovno-kancelarijskog prostora u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac“ i vidnom napomenom „NE OTVARATI“, na adresu: Opština Bački Petrovac, Kolarova 6, 21470 Bački Petrovac uz naznaku „Za Komisiju za davanje u zakup, otuđenje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac“. Ponuda se predaje lično na šalteru pisarnice u uslužnom centru Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac u prizemlјu zgrade Opštine Bački Petrovac, koja se nalazi na navedenoj adresi.

12. Rok za podnošenje ponude je 8 dana od dana oglašavanja, odnosno do 02.10.2019. godine do 12,00 časova. Neblagovremena, odnosno nepotpuna ponuda će se odbaciti.

13. Razmatranje ponuda: Javno otvaranje i razmatranje prispelih ponuda će se sprovesti 02.10.2019. godine, u velikoj sali u zgradi Opštine Bački Petrovac, Kolarova 6, Bački Petrovac, sa početkom u 13:00 časova. Postupak prikuplјanja ponuda javnim oglasom smatra se uspelim ako je prispela najmanje jedna blagovremena i uredna ponuda.

14. Rok za povraćaj depozita učesnicima koji nisu uspeli u postupku prikuplјanja pismenih ponuda: Učesniku u postupku koji je ponudio najviši iznos zakupnine se uplaćeni depozit zadržava do potpisivanja ugovora i uračunava u zakupninu. Učesniku u postupku koji ne ponudi najviši iznos zakupnine, depozit za učešće će se vratiti najkasnije u roku od 5 dana od dana otvaranja ponuda. Ponuđač-učesnik u postupku koji odustane od ponude, ili u roku od 30 dana od dana dostavlјanja Rešenja o davanju u zakup poslovnih prostorija ne pristupi zaklјučenju ugovora o zakupu, gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita. Ukoliko ponuđač ne prihvati početnu visinu zakupnine, gubi pravo na vraćanje depozita.

15. Objavlјivanje Oglasa: Oglas će se objaviti dana 24.09.2019. godine na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Bački Petrovac.

 

PREDSEDNIK KOMISIJE
Milan Anušjak s.r.

 

Ponudu preuzmite ovde.

 

Popis

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика