107. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 11.09.2023. godine održana je 107. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Dragan Krčmar, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Mihal Hatalјa, Gavra Govorčin i Bojana Ilišević.

Zapisnik je sačinila Kristina Benka Stojisavlјević, sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Sednicu je sazvala predsednica Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom tačaka dnevnog reda.

 

D N E V N I  R E D

 

  1. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o oduzimanju prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac ( Vrbara);
  1. Razmatranje nacrta, te utvrđivanje predloga Lokalnog plana upravlјanja otpadom za Opštinu Bački Petrovac za period od 2023 do 2032 godine.

Povodom 1. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je donelo:

R E Š E Nј E

O ODUZIMANјU PRAVA KORIŠĆENјA NA NEPOKRETNOSTIMA

U JAVNOJ SVOJINI OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

Povodom 2. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je donelo:

 

Z A K Lj U Č A K

P r i h v a t a s e predlog Lokalnog akcionog plana upravlјanja otpadom za Opštinu Bački Petrovac za period od 2023-2032 godine i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i davanje saglasnosti.

                Za izvestioca na sednici Skupštine Opštine Bački Petrovac povodom ovog pitanja određuje se inspektorka zaštite životne sredine – Tatiana Milina Turanova.

 

 

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Izveštaju koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика