108. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 14.09.2023. godine održana je 108. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Dragan Krčmar, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Mihal Hatalјa, Gavra Govorčin i Bojana Ilišević.

Zapisnik je sačinila Kristina Benka Stojisavlјević, sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Sednicu je sazvala predsednica Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom jedne tačke dnevnog reda.

D N E V N I  R E D

  1. Razmatranje nacrta, te utvrđivanje predloga Odluke o usvajanju nacrta teksta Ugovora o osnivanju javnog komunalnog preduzeća „Regionalni centar za upravlјanje otpadom“ Novi Sad;

Povodom 1. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je donelo:

 

Z A K Lj U Č A K

U t v r đ u j e   s e predlog Odluke o usvajanju nacrta teksta Ugovora o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Regionalni centar za upravlјanje otpadom“ Novi Sad i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.

Za izvestioca na sednici Skupštine Opštine Bački Petrovac povodom ovog pitanja određuje se inspektorka za zaštitu životne sredine – Tatiana Milina Turanova.

 

 

 

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Izveštaju koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика