138. sednica ( telefonska/elektronska) Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Dana 17.05.2024. godine održana je 138. (telefonska/elektronska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Dragan Krčmar, Srđan Stojanović, Ondrej Bovđiš, Mihal Hatalja, Gavra Govorčin i Bojana Ilišević.


Zapisnik je sačinila Kristina Benka Stojisavljević, sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednicu je sazvala predsednica Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom jedne tačke dnevnog reda.D N E V N I R E D

 

1. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja kojim se odbija žalba podnosioca „MIHAJILO TRANSPORT DOO MAGLIĆ“, ul. Sime Šolaje br. 9, čiji je zastupnik Živko Mihajlo, kojeg zastupa punomoćnik Mihajlo Todorović, advokat u Bačkom Petrovcu, protiv rešenja Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Odeljenja za privredu, urbanizam, komunalno-stembene i inspekcijske poslove posl. br.001364268 2024 08359 004 002 042 002 od 09.04.2024. godine, kao neosnovana i potvrđuje rešenje prvostepenog organa kao zakonito i pravilno;

Povodom 1. tačke dnevnog reda, Opštinsko veće je jednoglasno donelo Rešenje kojim se odbija žalba podnosioca „MIHAJILO TRANSPORT DOO MAGLIĆ“, ul. Sime Šolaje br. 9, čiji je zastupnik Živko Mihajlo, kojeg zastupa punomoćnik Mihajlo Todorović, advokat u Bačkom Petrovcu, protiv rešenja Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Odeljenja za privredu, urbanizam, komunalno-stembene i inspekcijske poslove posl. br.001364268 2024 08359 004 002 042 002 od 09.04.2024. godine, kao neosnovana i potvrđuje rešenje prvostepenog organa kao zakonito i pravilno.

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Izveštaju koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика