23. sednica Opštinskog veća

Na jučerašnjoj sednici Opštinskog veća, održanoj 30. juna 2009. godine centralne tačke dnevnog reda pripadale su statutima mesnih zajednica. Članovi Opštinskog veća su prihvatili nacrte Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Mesne zajednice Bački Petrovac, Mesne zajednice Kulpin, Mesne zajednice Gložan i Mesne zajednice Maglić. Na osnovu instrukcije Izvršnog veća AP Vojvodine Opštinsko veće je oformilo Komisiju za planiranje i koordinaciju aktivnosti na pripremama za pandemijski grip u opštini Bački Petrovac. Takođe, članovi su razmatrali i predlog Upravnog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ za imenovanje direktora biblioteke na mandatni period na 4. godine.  Opštinsko veće je prihvatilo predlog i dalo na dalje razmatranje osnivaču tj. Skupštini opštine Bački Petrovac. Pošto je u toku komasacija u k. o. Maglić četiri tačke dnevnog reda odnosile su se promenu prava korišćenja određenih parcela u k. o. Maglić  sa ciljem utvrđivanja činjeničnog stanja i sprovođenja komasacije. Prihvaćene su izmene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi, kojima se bliže određuju uslovi za obavljanje pojedinih radnih mesta. Takođe je prihvaćeno Rešenje o tržišnoj vrednosti osnovice građevinskog zemljišta na teritoriji Opštine Bački Petrovac, koja iznosi 66,00 dinara po m2.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика