36. sednica Opštinskog Veća

U četvrtak 21. januara 2010. godine  sa početkom u 18, 00 časova održana je 36. sednica Opštinskog veća . Sednici su prisustvovali i novoizabrani članovi.
Članovi Opštinskog veća su predložili i usvojili sledeća akta:
1. Pravilnik o naknadama za Komisiju za komasaciju u k. o. Kulpin,
2. Predložili su da Odeljenje za privredu, urbanizam, komunalno- stambene i inspekcijske poslove usaglasi tekst Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata i objekata za priređivanje igara na sreću sa primedbama članova Opštinskog veća,
3. Usaglašen je tekst Odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine sa Uredbom Vlade Republike Srbije,
4. Izglasan je predlog Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac,
5. Nacrt Odluke o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog  zemljišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac,
6. Predlog Rešenja o regresiranju autobuskih putnih karata učenika srednjih škola i studenata za mesec februar 2010. godine,
7. Na zahtev zdravstvene ustanove Dom zdravlja, u vezi uvođenja kanalizacionog priključka, Opštinsko veće je donelo odluku da se pošalje dopis Javnom komunalnom preduzeću „Komunalac“, da do sledeće sednice Opštinskog veća pošalje specifikaciju troškova za  uvođenje kanalizacionog priključka u Dom zdravlja u Magliću,
8. I na zahtev OŠ „Žarko Zrenjanin“ iz Maglića, o uvođenju kanalizacionog priključka, Opštinsko veće je  takođe donelo odluku da se pošalje dopis Javnom komunalnom preduzeću „Komunalac“, da do sledeće sednice Opštinskog veća pošalje specifikaciju troškova za uvođenje kanalizacionog priključka u OŠ „Žarko Zrenjanin“  u Magliću.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика