О Г Л А С за отуђење непокретности из јавне својине Општине Бачки Петровац у поступку јавног надметања – лицитације

srb.png

Република Србија                                                                                         

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Комисија за давање у закуп, отуђење

и прибављање непокретности у

јавну својину Општине Бачки Петровац

Број: 46-12/24-2022-1

Дана: 27.09.2022. године

Бачки Петровац

 

                   Општинско веће Општине Бачки Петровац, Комисија за давање у закуп, отуђење и прибављање непокретности у јавну својину  Општине Бачки Петровац, на основу члана 3. Одлуке о условима и поступку спровођења прибављања и отуђења непосредном погодбом, као и давања у закуп, прибављања и отуђења непокретности из јавне својине Општине Бачки Петровац путем јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени лист општине Бачки Петровац“, бр. 4/14), те члана 3. Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине Општине Бачки Петровац бр. 011-14/2022-02 од 18.05.2022. године и бр. 011-27(2022-02 од 24.06.2022. године и одељка IV Одлуке о  умањењу вредности непокретности у поступку отуђења из јавне својине општине бачки петровац бр. 011-40/2022-02 и 011-41/2022-02 обе од 22.09.2022. године, на 24. седници одржаној дана 27.09.2022. године, расписује

О Г Л А С

за отуђење непокретности из јавне својине Општине Бачки Петровац

у поступку јавног надметања – лицитације 

1. Расписује се Оглас за отуђење непокретности из јавне својине Општине Бачки Петровац у поступку јавног надметања – лицитације, по тржишним условима, и то следећих непокретности:

Ред. бр.

Подаци о непокретности

из јавних књига о непокретностима

Адреса

Површина

Почетна цена

1.

Двособан стан бр. 1 на првом спрату у површини од 60,71 м2 у двоспратној стамбеној згради у Бачком Петровцу ул. Масарикова 12,  са припадајућом просторијом-оставом у помоћном објекту у дворишту, уписан у зкњ. ул. бр. 9649/2 КО Бачки Петровац, сагр. на парц. бр. 827

Бачки Петровац,

Масарикова бр.12

60,71 м2

12.288,00 евра у динарској противвредности

по средњем званичном курсу НБС на дан уплате

2.

Двособан стан бр. 6 на другом спрату, у површини од 63,09 м2, у стамбеној згради у Бачком Петровцу ул. Масарикова 12, који се састоји од просторија означених бр. 1-7, уписан у зкњ. ул. бр. 9649/7 КО Бачки Петровац, сагр. на парц. бр. 827

Бачки Петровац, Масарикова бр.12

63,09 м2

12.769,00 евра у динарској противвредности

по средњем званичном курсу НБС на дан уплате

3.

Двособан стан бр. 12 на трећем спрату, укупне површине 56,04 м2, , у стамбеној згради у Бачком Петровцу ул. Кубањова С-1 (непокретност није уписана у земљишним књигама, зграда има грађевинску и употребну дозволу)

Бачки Петровац, Кубањова С-1

56,04 м2

11.342,00 евра у динарској противвредности

по средњем званичном курсу НБС на дан уплате

4.

Двособан стан бр. 13 на трећем спрату, укупне површине 56,04 м2, , у стамбеној згради у Бачком Петровцу ул. Кубањова С-1 (непокретност није уписана у земљишним књигама, зграда има грађевинску и употребну дозволу)

Бачки Петровац, Кубањова С-1

56,04 м2

11.342,00 евра у динарској противвредности

по средњем званичном курсу НБС на дан уплате

5.

Трособан стан бр. 1 у приземљу у површини 71,02 м2 са припадајућом просторијом – оставом у  дворишту, у стамбеној згради у Кулпину ул. Маршала Тита бр. 105 (непокретност није уписана у земљишним књигама, зграда има грађевинску и употребну дозволу)

Кулпин

ул. М.Тита бр.105

71,02 м2

13.977,00  евра у динарској противвредности

по средњем званичном курсу НБС на дан уплате

6.

Трособан стан бр. 2 у приземљу у површини 71,02 м2 са припадајућом просторијом – оставом у  дворишту, у стамбеној згради у Кулпину ул. Маршала Тита бр. 105 (непокретност није уписана у земљишним књигама, зграда има грађевинску и употребну дозволу)

Кулпин

ул. М.Тита бр.105

71,02 м2

13.977,00 евра у динарској противвредности

по средњем званичном курсу НБС на дан уплате

7.

Двособан стан бр. 5 на првом спрату у површини 60,30 м2 са припадајућом просторијом - оставом у  дворишту, у стамбеној згради у Кулпину ул. Маршала Тита бр. 105 (непокретност није уписана у земљишним књигама, зграда има грађевинску и употребну дозволу)

Кулпин

ул. М.Тита бр.105

60,30 м2

11.867,00 евра у динарској противвредности

по средњем званичном курсу НБС на дан уплате

8.

Грађевинско земљиште у индустријској зони у Бачком Петровцу, које се налази на парцели бр. 6881/6 уписанo у зкњ. уложак бр. 10647 КО Бачки Петровац, површине 53 а 95 м2 у јавној својини Општине Бачки Петровац

Бачки Петровац, индустријска зона

53 а 95 м2

23.736,00 евра

у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан уплате

2. Увид у документацију: графички преглед непокретности, акт о власништву, као и преглед непокретности које су предмет отуђења, може се извршити у Општинској управи Општине Бачки Петровац, Бачки Петровац, Коларова 6, сваког радног дана од 8,00 до 14,00 часова. Телефон: 021/780-378, локал 219. Заинтересовани понуђачи могу разгледати непокретности све до дана одржавања јавне продаје.

3. Понуђени износ цене за отуђену непокретност мора бити изражен у еврима и мора бити већи од почетног износа из јавног огласа. Лицитациони корак у поступку јавног надметања износи 50 евра. Плаћање се врши одједном, у року од осам дана од дана потписивања купопродајног уговора.

4. За учешће у поступку јавног надметања-лицитације се утврђује депозит у износу од 20% од почетне цене непокретности, у динарској противвредности по средњем званичном курсу НБС на дан уплате. На усменом јавном надметању могу учествовати само лица која су положила депозит.

5. Критеријуми за избор најповољнијег понуђача: Непокретност се отуђује учеснику који је понудио највишу цену за отуђење непокретности.

6. Учесници у поступку јавног надметања могу бити правна и физичка лица, који су редовно измирили обавезе према буџету Општине Бачки Петровац.

7. Пријаве се подносе за сваку непокретност посебно - на посебном обрасцу за сваку непокретност и уз посебан доказ о уплати депозита. Образац пријаве се може преузети у писарници Општинске управе Општине Бачки Петровац, или скинути са званичне интернет презентације Општине Бачки Петровац.

8.  Пријава за јавно надметање за сваку непокретност мора да садржи:

  1. за физичка лица: име и презиме, јединствени матични број грађана, адресу становања, број личне карте и број рачуна за повраћај депозита;
  2. за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени матични   број грађана, назив радње, матични број и број рачуна за повраћај депозита,
  3. за правна лица: назив и седиште, порески идентификациони број, потпис овлашћеног лица и печат и број рачуна за повраћај депозита.

9.  Уз пријаву за јавно надметање се доставља:

  1. доказ о уплаћеном депозиту у висини 20% од почетне цене непокретности, који се уплаћује на жиро рачун број: 840-776804-44, број модела: 97, позив на број: 59-207, сврха уплате: Уплата депозита, прималац: Општина Бачки Петровац
  2. уредно овлашћење за заступање,
  3. за физичка лица и пуномоћника фотокопија личне карте,
  4. за правна лица решење о упису у регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар,
  5. уверење локалне пореске администрације да је понуђач измирио локалне пореске обавезе према буџету Општине Бачки Петровац.

10. Адреса за достављање: Пријава се подноси у затвореној коверти са назнаком „Пријава за отуђење непокретности из јавне својине у поступку јавног надметања“ и видном напоменом „НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу: Општина Бачки Петровац, Коларова 6, 21470 Бачки Петровац уз назнаку „За Комисију за давање у закуп, отуђење и прибављање непокретности у јавну својину  Општине Бачки Петровац“. Пријава се шаље поштом препоручено а може се предати и лично на шалтеру писарнице у услужном центру Општинске управе Општине Бачки Петровац у приземљу зграде Општине Бачки Петровац, која се налази на наведеној адреси.

 

11. Рок за подношење пријава је 30 дана од дана оглашавања, односно до 28.10.2022. године до 12,00 часова. Неблаговремена, односно непотпуна пријава ће се одбацити.

 

 

12. Јавно надметање-лицитација пријављених кандидата ће се спровести 01.11.2022. године, у великој сали зграде Општине Бачки Петровац, Коларова 6, Бачки Петровац, са почетком у 10,00 часова. Поступак прикупљања понуда јавним огласом сматра се успелим ако је приспела бар једна уредна и благовремена понуда.

 

13. Рок за повраћај депозита учесницима који нису успели у поступку јавног надметања: Учеснику у поступку који је понудио највиши износ цене за отуђење непокретности задржава се уплаћени депозит до потписивања купопродајног уговора и урачунава се у купопродајну цену. Учеснику у поступку који не понуди највиши износ цене, депозит за учешће ће се вратити најкасније у року од 5 радних дана од дана спровођења поступка јавног надметања. Понуђач - учесник у поступку који не уплати купопродајну цену у року утврђеним купопродајним уговором, или у року од 30 дана од дана доношења решења о отуђењу непокретности не приступи закључењу купопродајног уговора, губи право на повраћај уплаћеног депозита.

 

16. Објављивање огласа: Оглас ће се објавити дана 28.09.2022. године у дневном листу „Дневник“ и на званичној интернет презентацији Општине Бачки Петровац.

 

    ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  

          Срђан Стојановић


 Образац пријаве


 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика