Izveštaj sa 125. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 18.05.2020. godine održana je 125. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić. Radomir Zotović se izjasnio da ne učestvuje u telefonskim sednicama. Nije bilo moguće stupiti u kontakt sa sledećim članom Opštinskog veća: Karol Werle.

Zapisnik je sačinila Kristina Benka Stojisavlјević, sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednicu je po hitnom postupku sazvao predsednik Opštinskog veća, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac je kontaktirao članove Veća koji su se izjašnjavali povodom tačaka dnevnog reda.D N E V N I  R E D1. Razmatranje Izveštaja o radu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu, te donošenje zaključka povodom istog;
2. Razmatranje predloga, te donošenje Rešenja o upotrebi sredstva tekuće budžetske rezerve.
Povodom 1. tačke dnevnog reda donet je Zaključak kojim se prihvata Izveštaj o radu Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.

Povodom 2. tačke dnevnog reda doneto je sledeće

 

R E Š E NJ E
O UPOTREBI SREDSTAVA TEKUĆE BUDŽETSKE REZERVE

1. Iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 45/0, ekonomska klasifikacija 499000 - Tekuća budžetska rezerva o d o b r a v a s e upotreba sredstava u iznosu 616.000,00 dinara za povećanje pozicije 84/0 u razdelu 5, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 5 – Poljoprivreda i ruralni razvoj, programska aktivnost 0101-0001: Podrška za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici, ek. klasifikacija 424 – specijalizovane usluge (4249 – ostale specijalizovane usluge), radi obezbeđivanja sredstava za usluge prevoza 1000 m3 struganog asfaltne mase.
2. O realizaciji ovog Rešenja staraće se Odeljenje za budžet, finansije i poresku administraciju Opštinske uprave Bački Petrovac.
3. Ovo Rešenje objaviti u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика