Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je za 11.04.2013. godine sazvao 21. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, zamenik predsednika Miroslav Čeman i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Đorđo Šarić, Samuel Valo, Pavel Žilaji, Branislav Kevenski i Vladimir Sikora.
 Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali: Vladislav Tarnoci- načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac kao i rukovodioci Odeljenja u Opštinskoj upravi- Jan Jovankovič, Boško Bogunović i Dušan Govorčin zatim, Katarina Rašeta, opštinski javni pravobranilac, Aleksandra Arsenin, direktor Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, Dario Adamović direktor Turističke organizacije u Bačkom Petrovcu i Jarmila Stojimirović, direktor Biblioteke Štefan Homola”Bački Petrovac". 
Na početku sednice utvrđen je sledeći:

Dnevni red

- Usvajanje zapisnika sa 18.,19. i 20. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac;
 
1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu za 2012. godinu i Godišnjeg plana rada za 2013. godinu opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac;
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i izveštaja o ostvarenom finansijskom poslovanju za 2012. godinu i Plan i program rada i Finansijski plan za 2013. godinu Biblioteke „Štefan Homola“Bački Petrovac;
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja rada i Finansijskog izveštaja za 2012. godinu i Plana rada za 2013. godinu Turističke organizacije opštine Bački Petrovac;
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja rada i Finansijskog izveštaja za 2012. godinu i predloga godišnjeg Plana za 2013. godinu Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac;
5. Razmatranje i odlučivanje povodom Zahteva za finansiranje rada Porodičnog i bračnog savetovališta „Rodinka“ Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac;
6. Razmatranje presude radi eventualne isplate naknade nematerijalne štete;
7. Razmatranje predloga Mihajlčić Milana i Mihajlčić Mire za mirno rešavanje spora radi;
8. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe za finansiranje troškova smeštaja i ishrane u srednjoškolskom domu u Novom Sadu i mesečne prevozne karte za relaciju Novi Sad-Maglić, učenice Jovane Radaković;
9. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe za finansiranje putnih troškova mesečne karte studenta Monike Stracinski;
10. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe za finansiranje putnih troškova mesečne karte na relaciji Kulpin-Novi Sad podnosioca Arsenović Arsena;
11. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe o jednokratnoj novčanoj pomoći posle požara u kući podnosioca molbe Bartoš Jana iz Gložana;
12. Razmatranje i donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve;
13. Pitanja i predlozi.

Povodom Zapisnika sa 19 sednice Opštinskog veća primedbu je uputio član veća g- Šarić, nakon čega je Zapisnik jednoglasno usvojen. Takođe bez primedbi jednoglasno su uvojeni zapisnici sa 18.i 20. sednice veća.
Kada je u pitanju prva,druga, treća i četvrta tačka dnevnog reda usvojeni su Izveštaj o radu za 2012 godinu i Godišnji plan rada za 2013.godinu opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Bački Petrovac, Izveštaj o radu i Izveštaj o ostvarenom finansijskom poslovanju za 2012.godinu i Plan iprogram rada i Finansijski plan za 2013.godinu Biblioteke “Štefan Homola”Bački Petrovac” zatim, Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj za 2012.godinu i Program poslovanja za 2013.godinu JKP “Progres”Bački Petrovac, i Izveštaj rada i Finansijski izveštaj za 2012.godinu i Plan rada za 2013.godinu Turističke organizacije Bački Petrovac i Izveštaj rada i Finansijski izveštaj za 2012 godinu i predlog plana za 2013 godinu Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac, te su isti upućeni Skupštini opštine Bački Petrovac na dalje razmatranje i davanje saglasnosti . Nakon toga, od strane Opštinskog veća usvojen je i Zahtev za finansiranje rada porodičnog i bračnog savetovališta “Rodinka” koji je podneo Centar za socijalni rad opštine Bački Petrovac. Povodom šeste tačke dnevnog reda donet je zaključak kojim se odbija isplata naknade nematerijalne štete po presudi Osnovnog suda, tužiocu Nikolić Vladimiru koga zastupa Nemanja Aleksić advokat iz Novog Sada do okončanja postupka pred drugostepenim sudom. Kada je u pitanju sedma tačka dnevnog reda gde se odlučivalo povodom mirnog rešenja spora predlagača Mihajlčić Mire i Mihajlčić Milana koji je podneo opštinski javni pravobranilac, opštinsko veće je jednoglasno donelo zaključak da se predlog odbije.Povodom devete tačke dnevnog reda gde se odlučivalo o molbi za finansiranje putnih troškova mesečne prevozne karte studenta Monike Stracinski opštinsko veće je donelo odluku da se odbije molba s obzirom da se ista ne školuje na teret budžeta ali da joj se odobri jednokratna novčana pomoć zbog uspešne prezentacije opštine Bački Petrovac o čemu će se naknadno raspravljati. Zatim je jednoglasno donet zaključak kojim se odobrava jednokratna novčana pomoć posle požara u kući podnosiocu molbe Bartoš Janu iz Gložana u iznosu od 20.000,00 dinara. Povodom dvanaeste tačke dnevnog reda jednoglasno su doneta Rešenje o upotrebi tekuće budžetske rezerve .Sa dnevnog reda su skinute osma i deseta tačka i o njima će se raspraviti na nekoj od sledećih sednica.
Povodom tačke pitanja i predlozi Samuel Valo je dao predlog da se sanira put u Novosadskoj ulici, konkretno na krivini kod Vrbare kao i put do otpada.
Nakon pitanja i predloga predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok se prisutnima zahvalio na saradnji i 21 sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 11.aprila 2013. godine.