Izveštaj sa 26. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je za 17.06.2013. godine sazvao 26. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Đorđo Šarić, Samuel Valo, Vladimir Sikora, Pavel Žilaji,Kevenski Branislav.
Odsutni: Čeman Miroslav.

 Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali: Vladislav Tarnoci- načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac kao i rukovodioci Odeljenja u Opštinskoj upravi- Jan Jovankovič,Boško Bogunović i Dušan Govorčin ,zatim Ondrej Bovđiš v.d.direktor Direkcije za građevinsko zemljište,putnu privredu i komunalnu delatnost opštine Bački Petrovac, Mihal Čiliak, predsednik koordinacionog tela LAP-a za obrazovanje Roma i Rašeta Katarina opštinski javni pravobranilac.

Na početku sednice utvrđen je sledeći:

Dnevni red

1. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju strategije upravljanja rizikom Opštine Bački Petrovac;
2. Razmatranje i usvajanje nacrta predloga Odluke o konsolidovanom završnom računu za 2012 godinu;
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju budžeta za 2012 godinu;
4. Razmatranje i utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju direktora Muzeja vojvođanskih Slovaka;
5. Razmatranje i usvajanje nacrta predloga Odluke o obrazovanju komisije za imenovanja Skupštine opštine Bački Petrovac;
6. Razmatranje Informacije o izrađenom Planu integriteta Opštine Bački Petrovac;
7. Razmatranje i odlučivanje povodom predloga stanara u vezi popravke krovnog pokrivača, oluka i gromobrana na stambeno-poslovnoj zgradi u ul.Masarikovoj 12 u Bačkom Petrovcu;
8. Razmatranje Informacije o realizaciji investicija u industrijskoj zoni u Bačkom Petrovcu;
9. Razmatranje i utvrđivanje Zaključka Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti opštine Bački Petrovac o predlogu Odluke o izmenama i dopunama Programa radova na uređenju građevinskog zemljišta i izgradnji i održavanju objekata i uređaja zajedničke i individualne komunalne potrošnje za 2013 godinu u naseljenim mestima opštine Bački Petrovac;
10. Razmatranje i odlučivanje povodom žalbi učesnika konkursa na odluku o dodeli građevinskog materijala Komisije za pružanje pomoći za poboljšanje uslova stanovanja porodicama izbeglica opštine Bački Petrovac;
11. Razmatranje Zaključka Lokalnog akcionog plana za obrazovanje Roma u Opštini Bački Petrovac;
12. Razmatranje i donošenje Rešenja o sufinasiranju programa i aktivnosti nevladinih organizacija i udruženja u oblasti kulture;
13. Pitanja i predlozi.


Opštinsko veće je pristupilo razmatranju tačaka dnevnog reda. Kada je u pitanju, prva tačka dnevnog reda, članovi opštinskog veća su jednoglasno Odluku o usvajanju strategije upravljanja rizikom Opštine Bački Petrovac. Povodom druge,treće,četvrte i pete tačke dnevnog reda jednoglasno je utvrđen predlog Odluke o konsilidovanom završnom računu za 2012 godine, usvojen je Izveštaja o izvršenju budžeta za 2012 godinu, utvrđen predlog Rešenja o imenovanju direktora Muzeja vojvođanskih Slovaka, i utvrđen predlog Odluke o obrazovanju komisije za imenovanja Skupštine opštine Bački Petrovac, te su isti upućeni Skupštini opštine Bački Petrovac na dalje razmatranje i davanje saglasnosti. Kada je u pitanju šesta tačka dnevnog reda načelnik opštinske uprave opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci je informisao članove veća o izrađenom Planu integriteta Opštine Bački Petrovac u skladu sa Smernicama za izradu i sprovođenje plana integriteta i nacrtom plana integriteta. Povodom predloga stanara u vezi popravke krovnog pokrivača, oluka i gromobrana na stambeno-poslovnoj zgradi u ul. Masarikovoj br.12 u Bačkom Petrovcu, opštinsko veće je odlučilo da će ovaj predlog razmatrati nakon što stanari ove zgrade formiraju skupštinu stanara. Kada je u pitanju Informacija o realizaciji investicija u industrijskoj zoni od strane veća je naloženo Direkciji za građevinsko zemljište,putnu privredu i komunalne delatnosti opštine Bački Petrovac da dopuni izveštaj od kada su ispunjeni uslovi u pogledu komunalnog opremanja parcela izdatih u zakup i da li su ispunjeni uslovi za raskid ugovora zakupoprimca i opštine Bački Petrovac. Nakon toga je opštinsko veće jednoglasno usvojilo Zaključak Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti opštine Bački Petrovac i doneta je Odluka o izmenama i dopunama Programa radova na uređenju građevinskog zemljišta i izgradnji i održavanju objekata i uređaja zajedničke i individualne komunalne potrošnje za 2013 godinu u naseljenim mestima opštine Bački Petrovac. Povodom žalbi učesnika konkursa na Odluku o dodeli pomoći za poboljšanje uslova stanovanja izbeglicama nabavkom građevinskog materijala, Komisije za pružanje pomoći za poboljšanje uslova stanovanja porodicama izbeglica opštine Bački Petrovac opštinsko veće je jednoglasno odbilo žalbe žalilaca kao neosnovane i odluku Komisije potvrdilo kao pravilnu i na zakonu zasnovanu. Povodom jedanaeste tačke dnevnog reda jednoglasno uz izmene da se izdvoji 100.000,00 dinara umesto predloženih 266.000,00 dinara u toku 2013 godine za finansiranje troškova celodnevnog boravka sedmoro dece romske nacionalnosti u Predškolskoj ustanovi „Včielka“ Bački Petrovac,donet je Zaključak Koordinacionog tela za realizaciju i praćenje Lokalnog akcionog plana za obrazovanje Roma u Opštini Bački Petrovac. Nakon toga doneto je i Rešenje o sufinasiranju programa i aktivnosti nevladinih organizacija i udruženja u oblasti kulture.
Povodom tačke pitanja i predlozi g. Šarić je napomenuo da je na ulazu u Fiskulturnu ulicu skinut sobraćajni znak na šta mu je predsednik opštine Bački Petrovac Pavel Marčok odgovorio da je to pitanje već rešeno na sednici Komisije za bezbednost saobraćaja na putevima.
Nakon pitanja i predloga predsednik Opštine Bački Petrovac g-din Marčok se prisutnima zahvalio na saradnji i 26 sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 17. juna 2013. godine.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика