Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je dana 16. jula 2013. godine za 19. jul 2013. u 10,00 časova godine sazvao 29. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok,zamenik predsednika opštine Bački Petrovac Miroslav Čeman i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Đorđo Šarić, Samuel Valo i Vladimir Sikora.
Odsutni: Branislav Kevenski i Vladimir Sikora.
 Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali: Vladislav Tarnoci- načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac kao i rukovodioci Odeljenja u Opštinskoj upravi- Jan Jovankovič, Boško Bogunović i Dušan Govorčin.
Na početku sednice utvrđen je sledeći dnevni red:

1. Razmatranje Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu za period od 1. januara do 30. juna 2013. godine,
2. Razmatranje nacrta Odluke o rebalansu budžetu Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu,
3. Razmatranje nacrta Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora JKP „Progres“ Bački Petrovac,
4. Razmatranje nacrta Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora Javnog preduzeća KSP „Komunalac“ Maglić,
5. Razmatranje nacrta Rešenja o imenovanju Nadzornog odbora JP „Direkcija za izgradnju opštine“ Bački Petrovac,
6. Razmatranje nacrta Rešenja o imenovanju Komisije za imenovanja Skupštine Opštine Bački Petrovac,
7. Razmatranje nacrta Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora JKP „Progres“ Bački Petrovac,
8. Razmatranje nacrta Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća KSP „Komunalac“ Maglić,
9. Razmatranje nacrta Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora JP „Direkcija za izgradnju opštine“ Bački Petrovac,
10. Razmatranje predloga Pravilnika o utvrđivanju merila za imenovanje direktora javnih preduzeća,
11. Razmatranje nacrta Rešenja o razrešenju direktora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac,
12. Razmatranje nacrta Rešenja o imenovanju direktora Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac,
13. Pitanja i predlozi.

 Povodom prve i druge tačke dnevnog reda kratko uvodno obrazloženje dao je rukovodilac Odeljenja za budžet, finansije i poresku administraciju Boško Bogunović koji je naveo da se Odluka o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu realizovala u manje – više planiranim okvirima, s tim što je u maju mesecu na snagu stupila nova pravna regulativa a pre svega izmene Zakona o porezu na dohodak građana kojim je smanjena poreska stopa na porez na zarade sa 12% na 10% čime su značajno umanjeni prihodi lokalnih samouprava pa i Opštine Bački Petrovac. Takođe Opština Bački Petrovac je ostala i bez planiranih prihoda od mesnih samodoprinosa u naseljima Bački Petrovac, Maglić i Gložan. Ukupni efekat smanjenja ovih budžetskih prihoda se do kraja godine procenjuje na oko 40 miliona dinara. U procentima izraženo prihodi budžeta Opštine Bački Petrovac do kraja godine će biti umanjeni za oko 7% u odnosu na plan a rebalansom budžeta su predviđene uštede u svim oblastima za oko 1%. Posledice ovog rebalansa budžeta nažalost osetiće svi korisnici budžeta koji će biti u obavezi da revidiraju svoje finansijske planove. Nakon rasprave povodom Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu za period od 1. januara do 30. juna 2013. godine i nacrta Odluke o rebalansu budžetu Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su jednoglasno doneli zaključke kojima su usvojili Izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu za period od 1. januara do 30. juna 2013. godine i utvrdili predlog Odluke o rebalansu budžetu Opštine Bački Petrovac za 2013. godinu.
 Nekoliko narednih tačaka dnevnog reda su se odnosile na kadrovska pitanja povezana sa primenom odredaba novog Zakona o javnim preduzećima – konstituisanje novih organa javnih preduzeća i raspisivanje konkursa za imenovanje direktora javnih preduzeća. Tako su za članove Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju opštine“ Bački Petrovac predloženi Jan Bohuš iz Gložana za predsednika a Pavel Štrba iz Kulpina i Miroslav Častven iz Bačkog Petrovca za članove. Za članove Nadzornog odbora Javnog preduzeća KSP „Komunalac“ Maglić predloženi su dr. Rajko Perić iz Maglića za predsednika a Dragan Đajić iz Maglića i Milan Medić iz Maglića za članove, dok su za članove Nadzornog odbora Javnog Preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac predloženi Jaroslav Hlpka iz Bačkog Petrovca za predsednika, te Pavel Topoljski iz Bačkog Petrovca i Spasoje Prodanov iz Kulpina za članove.
 Za članove Komisije za imenovanja Skupštine Opštine Bački Petrovac koja treba da sprovede izborni postupak u okviru postupka imenovanja direktora javnih preduzeća u skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima predloženi su Dušan Govorčin iz Bačkog Petrovca za predsednika Komisije i to po predlogu Stalne konferencije gradova i opština, te za članove Pavel Križan iz Bačkog Petrovca, Branislav Kevenski iz Bačkog Petrovca i Pavel Žilaji iz Bačkog Petrovca. Kao članovi koji se određuju za svako pojedinačno imenovanje predloženi su Pavel Topoljski za postupak imenovanja direktora JKP „Progres“ Bački Petrovac, Dragan Đajić za postupak imenovanja direktora Javnog preduzeća KSP „Komunalac“ Maglić i Pavel Štrba za postupak imenovanja direktora Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju opštine“ Bački Petrovac.
 U nastavku sednice članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su utvrdili predloge odluka o sprovođenju javnih konkursa za imenovanje direktora u svim javnim preduzećima (JKP „Progres“ Bački Petrovac, JP za KSP „Komunalac“ Maglić i JP „Direkcija za izgradnju opštine“ Bački Petrovac) a u skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima. Povodom predloga Pravilnika o utvrđivanju merila za imenovanje direktora javnih preduzeća, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Vladislav Tarnoci je naveo da je u pitanju veoma značajan akt za rad buduće Komisije za imenovanja Skupštine Opštine Bački Petrovac, jer će ista Komisija na osnovu odredaba ovog Pravilnika ocenjivati stručnu osposobljenost, znanja i veštine kandidata koji se prijave na konkurse i to na osnovu jasnih, objektivnih i preciznih kriterijuma. Kvalitetan Pravilnik će biti od velikog značaja za Komisiju ali i za Opštinu Bački Petrovac, jer će se primenom odredaba ovog akta obezbediti da najkvalitetniji kandidati zaista budu i imenovani za direktore javnih preduzeća. Predloženi Pravilnik o utvrđivanju merila za imenovanje direktora javnih preduzeća Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je jednoglasno usvojilo.
 Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je zaključio 29 sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac u 10,57 časova.