Izveštaj sa 31. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

1. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o regresiranju autobuskih putnih karata učenika srednjih škola i studenata za period od 01.septembra do 31.decembra 2013.godine,
2. Razmatranje Zaključka o ispravci Rešenja o određivanju autobuskih stajališta za gradski, prigradski i međumesni prevoz putnika,
3. Razmatranje i usvajanje Zaključka za Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti opštine Bački Petrovac, 
4. Razmatranje i usvajanje Zaključka kojim se predlaže visina naknade za rad članovima Nadzornog odbora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti opštine Bački Petrovac, 
Izveštaj sa 31. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je za 27.08.2013. godine sazvao 31. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Đorđo Šarić, Samuel Valo, Vladimir Sikora, Pavel Žilaji i Branislav Kevenski.
Odsutni: Miroslav Čeman.
 Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali: Rukovodioci Odeljenja u Opštinskoj upravi- Jan Jovankovič, i Dušan Govorčin i Ondrej Bovđiš v.d. direktor Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti opštine Bački Petrovac.

Na početku sednice utvrđen je sledeći:
D n e v n i   r e d
- Usvajanje zapisnika sa 28., 29. i 30.sednice opštinskog veća

1. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o regresiranju autobuskih putnih karata učenika srednjih škola i studenata za period od 01.septembra do 31.decembra 2013.godine,
2. Razmatranje Zaključka o ispravci Rešenja o određivanju autobuskih stajališta za gradski, prigradski i međumesni prevoz putnika,
3. Razmatranje i usvajanje Zaključka za Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti opštine Bački Petrovac, 
4. Razmatranje i usvajanje Zaključka kojim se predlaže visina naknade za rad članovima Nadzornog odbora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti opštine Bački Petrovac, 
5. Razmatranje i odlučivanje povodom žalbe Lovre Miroslava iz Maglića na Rešenje Inspekcije za zaštitu životne sredine Opštine Bački Petrovac br.501-39/2013-04.
6. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe za dodelu sredstava koju je podneo Opštinski Vatrogasni Savez Bački Petrovac,
7. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe za sponzorisanje škole prirode učeniku Bađura Pavelu iz Bačkog Petrovca koju je podnela razredna učiteljica Jana Kopčok Ganjiova,
8. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe za dodelu novčanih sredstava za turnir u malom fudbalu u Kulpinu koju je podnelo Udruženje građana „Terra“ iz Kulpina,
9. Razmatranje i odlučivanje povodom zahteva za produženje Ugovora o zakupu stana koju je podneo Jan Muha iz Bačkog Petrovca,
10. Razmatranje i odlučivanje povodom zahteva za produženje Ugovora o zakupu stana koju je podnela Katarina Zima iz Bačkog Petrovca,
11. Razmatranje predloga o sopstvenom učešću opštine Bački Petrovac u realizaciji projekata za potrebe konkursa koje je raspisala pokrajina
a) hidromašinsko i elektro opremanje vakumske stanice br.2 kanalizacione mreže Bački Petrovac
b) izrada glavnog projekta za rešavanje problema vodosnabdevanja naselja Bački Petrovac
c) rekonstrukcija bunara GŽB-3 za potrebe sistema vodovoda u Gložanu
d) izrada glavnog projekta objekta prerade i distribucije vode na bunaru B-4 u Magliću
12. Pitanja i predlozi.

Zapisnik sa 29.sedice veća nije usvojen i naloženo je sekretaru veća da se isti dopuni u skladu sa sugestijama g.Šarića. Zapisnici sa 28. i 30. sednice Opštinskog veća su usvojeni jednoglasno nakon čega se pristupilo razmatranju tačaka dnevnog reda. Kada su u pitanju, prva i druga tačka dnevnog reda članovi opštinskog veća su jednoglasno doneli Rešenje o regresiranju autobuskih putnih karata učenika srednjih škola i studenata za period od 01.septembra do 31.decembra 2013.godine kao i ispravku Rešenja o određivanju autobuskih stajališta za gradski,prigradski i međumesni prevoz putnika. Povodom treće tačke dnevnog reda je Opštinsko veće jednoglasno usvojilo Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti opštine Bački Petrovac te su isti upućeni Skupštini opštine Bački Petrovac na dalje razmatranje i davanje usvajanje .Članovi opštinskog veća su usvojili sa četiri glasa ZA, jedan UZDRŽAN i jedan glas PROTIV i Zaključak kojim se predlaže visina naknade za rad predsedniku i članovima Nadzornog odbora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti opštine Bački Petrovac tako da će se naknada isplaćivati u visini od 6.000,00 dinara u neto iznosu na mesečnom nivou.Povodom žalbe Lovre Miroslava iz Maglića na rešenje Inspekcije za zaštitu životne sredine Opštine Bački Petrovac članovi Opštinskog veća su doneli odluku da se žalba odbije a rešenje br. 501-39/2013-04 Inspekcije za zaštitu životne sredine potvrdi uz obraloženje da je za spornu situaciju nadležna veterinarska i tržišna inspekcija. Povodom šeste tačke dnevnog reda odlučeno je da će molbu Opštinskog Vatrogasnog Saveza razmatrati nakon dopune potrebnih informacija. Takođe je odobrena finansijska pomoć učeniku osnovne škole „Jan Čajak“ iz Bačkog Petrovca Bađura Pavelu za sponzorisanje škole u prirodi na Divčibarama u iznosu od 8.160,00 dinara iz budžeta opštine Bački Petrovac za 2013 godinu. O sedmoj tački dnevnog reda o molbi za dodelu novčanih sredstava za turnir u malom fudbalu u Kulpinu će se raspravljati na nekoj od sledećih sednica veća. U nastavku sednice članovi Opštinskog veća su doneli Rešenja kojima se produžuje Ugovor o zakupu stana čiji je korisnik Opština Bački Petrovac i to Muha Janu iz Bačkog Petrovca i Zima Katarini iz Bačkog Petrovca na period do godinu dana. Povodom predloga Odluka o učešću Opštine Bački Petrovac u realizaciji projekata za potrebe konkursa koje je raspisala Autonomna Pokrajina Vojvodina za rekonstrukciju bunara GŽB-Z za potrebe sistema vodovoda u Gložanu, izrade glavnog projekta objekta prerade i distribucije vode na bunaru B-4 u Magliću, hidromašinskog i elektro opremanja vakumske stanice br.2 kanalizacione mreže Bački Petrovac i izrade glavnog projekta za rešavanje problema vodosnabdevanja naselja Bački Petrovac, članovi opštinskog veća su jednoglasno odobrili učešće sopstvenih sredstava Opštine Bački Petrovac za realizaciju navedenih projekata.
 Predsednik opštine Pavel Marčok je 31. sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 27. avgusta 2013. godine u 15,00h.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика