Izveštaj sa 33. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Dnevni red
- Usvajanje zapisnika sa 29. i 31.sednice opštinskog veća
1. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o radu radna 2012/2013.godina PU „Včielka“ Bački Petrovac,
2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana rada za radnu 2013/2014 godinu PU „Včielka“ Bački Petrovac,
3. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o utvrđivanju mesečne naknade za rad imenovanim članovima Nadzornog odbora JP „Direkcija za izgradnju opštine“ Bački Petrovac,
4. Razmatranje i utvrđivanje Odluke o utvrđivanju mesečne naknade za rad imenovanim članovima Nadzornog odbora JKP „Progres“ Bački Petrovac,
5. Razmatranje i utvrđivanje Odluke o utvrđivanju mesečne naknade za rad imenovanim članovima Nadzornog odbora JP za KSP „Komunalac“ Maglić,
6. Razmatranje predloga Upravnog odbora Slovačkog vojvođanskog pozorišta, te utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Slovačkog vojvođanskog pozorišta,
Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je za 23.09.2013. godine sazvao 33. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, zamenik predsednika Miroslav Čeman i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac - Đorđo Šarić, Samuel Valo i Branislav Kevenski.

Odsutni: Vladimir Sikora i Pavel Žilaji.

 Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali: Rukovodioci Odeljenja u Opštinskoj upravi- Jan Jovankovič,Boško Bogunović i Dušan Govorčin, Ondrej Bovđiš v.d. direktor Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti opštine Bački Petrovac i Pašić Zuzana direktor PU „Včielka“Bački Petrovac.

Na početku sednice utvrđen je sledeći:

Dnevni red

- Usvajanje zapisnika sa 29. i 31.sednice opštinskog veća
1. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izveštaja o radu radna 2012/2013.godina PU „Včielka“ Bački Petrovac,
2. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana rada za radnu 2013/2014 godinu PU „Včielka“ Bački Petrovac,
3. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o utvrđivanju mesečne naknade za rad imenovanim članovima Nadzornog odbora JP „Direkcija za izgradnju opštine“ Bački Petrovac,
4. Razmatranje i utvrđivanje Odluke o utvrđivanju mesečne naknade za rad imenovanim članovima Nadzornog odbora JKP „Progres“ Bački Petrovac,
5. Razmatranje i utvrđivanje Odluke o utvrđivanju mesečne naknade za rad imenovanim članovima Nadzornog odbora JP za KSP „Komunalac“ Maglić,
6. Razmatranje predloga Upravnog odbora Slovačkog vojvođanskog pozorišta, te utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Slovačkog vojvođanskog pozorišta,
7. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o petim izmenama i dopunama Odluke o osnivanju JP za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac,
8. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o drugim izmenama i dopunama Odluke o promeni oblika organizovanja društvenog preduzeća KSP „Komunalac“ Maglić u JP KSP „Komunalac“ Maglić,
9. Razmatranje i utvrđivanje Programa sanacije i obnove dobara zahvaćenih elementarnim nepogodama,
10. Razmatranje i utvrđivanje predloga rešenja: 
a) o razrešenju v.d.direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac 
b) o razrešenju v.d.direktora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac 
c) o razrešenju direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić,
11. Razmatranje i utvrđivanje predloga rešenja:
a) o imenovanju direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac 
b) o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Direkcije za izgradnju opštine“ Bački Petrovac 
c) o imenovanju direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić,
 12. Razmatranje o donošenje Rešenja o promeni aproprijacije,
 13. Razmatranje i odlučivanje povodom Zahteva za odobrenje sredstava podnosioca Gimnazije „Jan Kolar“ Bački Petrovac,
 14. Pitanja i predlozi.
Zapisnik sa 29.sedice veća nije usvojen i naloženo je sekretaru veća da se isti dopuni u skladu sa sugestijama g.Šarića. Zapisnik sa 31. sednice Opštinskog veća je usvojen jednoglasno bez primedbi nakon čega se pristupilo razmatranju tačaka dnevnog reda. Kada su u pitanju, prva i druga tačka dnevnog reda članovi opštinskog veća su jednoglasno usvojili Godišnji izveštaj o radu radne 2012/2013 godine i Plan rada za radnu 2013/2014 godinu Predškolske ustanove “Včielka”Bački Petrovac. Povodom treće, četvrte i pete tačke dnevnog reda je Opštinsko veće jednoglasno usvojilo Odluke o utvrđivanju mesečne naknade za rad imenovanim članovima Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Direkcije za izgradnju opštine“ Bački Petrovac, Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac i Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić, tako da se naknada članovima isplaćuje u visini od 6.000,00 dinara u neto iznosu na mesečnom nivou, te su isti upućeni Skupštini opštine Bački Petrovac na dalje razmatranje i donošenje.Članovi opštinskog veća su usvojili sa četiri glasa ZA i jedan UZDRŽAN i Rešenje o imenovanju v.d.direktora ustanove Slovačko vojvođansko pozorište kojim se predlaže v.d.direktor ove ustanove na period do 6 meseci, i to kandidat Ivana Ilić iz Bačkog Petrovca.Povodom sedme i osme tačke dnevnog reda gde se razmatrale Odluka o petim izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove “Progres” Bački Petrovac i Odluke o drugim izmenama i dopunama Odluke o promeni oblika organizovanja društvenog preduzeća KSP “Komunalac” Maglić u JP KSP “Komunalac” Maglić kratko je obrazlagao Jan Jovankovič nakon čega je opštinsko veće jednoglasno utvrdilo ove predloge i isti su upućeni skupštini na razmatranje i donošenje. U nastavku sednice članovi Opštinskog veća su prihvatili i Program sanacije i obnove dobara zahvaćenih elementarnom nepogodom nakon čega su utvrđeni predlozi Rešenja o razrešenju v.d.direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac, v.d. direktora Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti opštine Bački Petrovac i direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić kao i Rešenja o imenovanju direktora istih Javnih preduzeća i to za JP za komunalne i stambene poslove „Progres“ Bački Petrovac predložen je kandidat Vladimir Turan iz Bačkog Petrovca, za JP „Direkcija za izgradnju opštine“ Bački Petrovac kandidat Bovđiš Ondrej iz Bačkog Petrovca i za JP za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić Čedomir Rupar iz Maglića, te su isti upućeni skupštini na razmatranje i usvajanje. Zatim je jednoglasno doneto Rešenje o promeni aproprijacije i odobrena su sredstva za isplatu radova priključenja na kanalizacionu mrežu zgrade gimnazije, paviljona i fiskulturne sale po zahtevu gimnazije „Jan Kolar“ Bački Petrovac.Povodom tačke pitanja i predlozi g.Šarić je predložio da se članovi opštinskog veća jednom kvartalno izveštavaju o analizi vode od strane inspektora za zaštitu životne sredine opštine Bački Petrovac.
 Predsednik opštine Pavel Marčok je 33. sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 23. septembra 2013. godine u 17,30h.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика