Izveštaj sa 34. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Dnevni red
- usvajanje zapisnika sa 32. i 33. sednice opštinskog veća
1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji godišnjeg plana rada škole za školsku 2012/2013 godinu i Godišnjeg plana rada školske 2013/2014 godine Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac,
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji godišnjeg plana rada škole za školsku 2012/2013 godinu i Godišnjeg plana rada školske 2013/2014 godine Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan,
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za period januar – septembar 2013 godina,
4. Razmatranje i odlučivanje povodom predloga za organizovanje prosvetne inspekcije u Opštinskoj upravi,
5. Razmatranje i odlučivanje povodom predloga za imenovanje direktora Turističke organizacije opštine Bački Petrovac,
Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je 23.10.2013. godine sazvao 34. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac prisustvovali su zamenik predsednika Miroslav Čeman i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac-Đorđo Šarić, Samuel Valo, Branislav Kevenski, Pavel Žilaji i Vladimir Sikora.

Odsutni: Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok.

 Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali: Rukovodioci Odeljenja u Opštinskoj upravi - Jan Jovankovič, Boško Bogunović i Dušan Govorčin, Ondrej Bovđiš v.d. direktor Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti opštine Bački Petrovac i Pašić Zuzana direktor PU „Včielka“ Bački Petrovac, direktor osnovne škole „Jan Čajak“ Jan Brna, i direktor osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan.

Na početku sednice utvrđen je sledeći:

Dnevni red
- usvajanje zapisnika sa 32. i 33. sednice opštinskog veća
1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji godišnjeg plana rada škole za školsku 2012/2013 godinu i Godišnjeg plana rada školske 2013/2014 godine Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac,
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o realizaciji godišnjeg plana rada škole za školsku 2012/2013 godinu i Godišnjeg plana rada školske 2013/2014 godine Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan,
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za period januar – septembar 2013 godina,
4. Razmatranje i odlučivanje povodom predloga za organizovanje prosvetne inspekcije u Opštinskoj upravi,
5. Razmatranje i odlučivanje povodom predloga za imenovanje direktora Turističke organizacije opštine Bački Petrovac,
6. Razmatranje Rešenja o zabrani korišćenja dvorišnog dela stare opštinske zgrade i garaže br. 354-46/2013-04 Građevinske inspekcije Odeljenja za privredu,urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Opštine Bački Petrovac,
7. Razmatranje i donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o korišćenju i naknadi troškova službenih mobilnoh telefona,
8. Razmatranje i odlučivanje povodom Zahteva za davanje saglasnosti na produžetak radnog vremena PU „Včielka“ Bački Petrovac,
9. Razmatranje i odlučivanje povodom Molbe rukovodioca Odeljenja Muzejskog kompleksa Kulpin,
10. Razmatranje i odlučivanje povodom Zahteva za umanjenje naknade za uređenje građevinkog zemljišta, podnosioca molbe Ludewijk Blockx Bački Petrovac,
11. Razmatranje i odlučivanje povodom Zahteva za uplatu interneta Udruženja „Čiriklji“ Bački Petrovac,
12. Razmatranje i donošenje Rešenja o tekućoj budžetskoj rezervi – novčane kazne i penali po rešenju sudova za isplatu štete po sudskom poravnanju na ime pretrpljene nematerijalne štete,
13. Razmatranje i donošenje Rešenja o tekućoj budžetskoj rezervi naknade zaposlenima i ostali posebni rashodi, za isplatu naknada za sprovođenje referenduma o predlogu Odluke o uvođenju samodoprinosa za područje MZ Gložan,
14. Razmatranje i odlučivanje povodom Zaklljučka Koordinacionog tela za realizaciju i praćenje Lokalnog akcionalnog plana za obrazovanje Roma u Opštini Bački Petrovac,
15. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe Udruženja građana „Terra“ iz Kulpina za odobravanje troškova od 30.000,00 dinara,
16. Razmatranje i odlučivanje povodom zahteva Obradović Zorana iz Maglića,
17. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe za rešavanje stambenog pitanja podnosilaca Struhar Samuela i Struhar Vesne,
18. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe za finansijsku pomoć podnosioca Brdar Ostoje iz Maglića,
19. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe rešavanje stambenog pitanja podnosioca Munćan Olge iz Kulpina,
20. Razmatranje i odlučivanje povodom Zahteva Nikolić Nenada za regresiranje troškova mesečne karte na relaciji Kulpin – Novi Sad,
21. Razmatranje i donošenje Rešenja o tekućoj budžetskoj rezervi radi učešća sopstvenih sredstava u odobrenim sredstvima za projekat crpne stanice, 
22. Razmatranje i odlučivanje povodom vansudskog poravnanja radi naknade materijalne štete Opštinskog javnog pravobranioca,
23. Razmatranje i odlučivanje povodom isplate presude na ime naknade materijalne štete Opštinskog javnog pravobranioca,
24. Pitanja i predlozi.

Zapisnik sa 33. sednice veća nije usvojen i naloženo je sekretaru veća da se isti dopuni u skladu sa sugestijama g. Šarića. Zapisnik sa 32. sednice Opštinskog veća je usvojen jednoglasno bez primedbi nakon čega se pristupilo razmatranju tačaka dnevnog reda. Kada su u pitanju, prva, druga, treća i peta tačka dnevnog reda članovi opštinskog veća su jednoglasno usvojili Izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada škole za školsku 2012/2013 godinu i Godišnji plan rada školske 2013/2014 godine osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac, Izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada škole za školsku 2012/2013 godinu i Godišnji plan rada školske 2013/2014 godine Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan, Izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za period januar-septembar 2013 godine i Predlog za imenovanje direktora Turističke organizacije opštine Bački Petrovac, te su isti upućeni Skupštini na razmatranje i usvajanje. Povodom četvrte tačke dnevnog reda je Opštinsko veće jednoglasno odlučilo da se prihvati sugestija pokrajinskog ombdusmana za organizovanje prosvetne inspekcije u Opštinskoj upravi Bački Petrovac, te naložili načelniku Opštinske uprave i rukovodiocu odeljenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove da u narednom periodu sagledaju mogućnost angažovanja prosvetnog inspektora na nivou medjuopštinske saradnje ili samostalno kao lokalna samouprava.  Članovi opštinskog veća su prihvatili informaciju o Rešenju o zabrani korišćenja dvorišnog dela stare opštinske zgrade i garaže, građevinske inspekcije odeljenja za privredu, urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove Bački Petrovac i predložili da se kod iste zgrade istakne tabla sa natpisom da se zgrada ne sme koristiti i da je opasna za pristup. Predlog rešenja o izmeni Rešenja o korišćenju i naknadi troškova službenih mobilnih telefona, da se pomoćniku predsednika Opštine za komunalne delatnosti, mala i srednja preduzeća naknada za mobilni telefon poveća na 3000 dinara mesečno  je jednoglasno odbijen.  U nastavku sednice članovi Opštinskog veća su odobrili zahtev za davanje saglasnosti na produžetak radnog vremena PU „Včielka“ Bački Petrovac sa 10h na 10,5h dnevno odnosno sa dosadašnjih 15,30h na 16,00h. Povodom devete tačke dnevnog reda članovi veća su sa 4 glasa ZA a 2 glasa UZDRŽAN prihvatili predlog muzejskog kompleksa Kulpin i odobrili traženih 56 000 dinara  za postavljanje podne obloge u muzeju i predložili da se inicira sastanak podnosioca zahteva i predsednika Opštine Bački Petrovac. Zatim je jednoglasno odbijen zahtev za umanjenje naknade za uređenje građevinskog zemljišta, podnosioca Ludewijk BlockX Bački Petrovac iz razloga što ne postoji u ovom trenutku zakonska mogućnost, kao i zahtev za uplatu interneta Udruženja „Čirikli“ Bački Petrovac. Zatim su jednoglasno doneta Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve kao i Zaključak Koordinacionog tela za realizaciju i praćenje lokalnog akcionog plana za obrazovanje roma u Opštini Bački Petrovac. Molba Udruženja građana „TERRA“ iz Kulpina da im se odobri 30 000 dinara za organizovanje dnevnog turnira malog fudbala na travi „Kulpin 2013“, je odbijena. Povodom Zahteva Obradović Zorana iz Maglića članovi veća su odlučili da se isti uputi saobraćajnom i građevinskom inspektoru nakon čega će se razmatrati na nekoj od sledećih sednica veća. Nakon toga članovi veća su jednoglasno odbili molbu za rešavanje stambenog pitanja koju su podneli Struhar Samuel i Struhar Vesna. Povodom osamneste tačke dnevnog reda odlučeno je da se molba za finansijsku pomoć Brdar Ostoje iz Maglića prosledi građevinskom inspektoru Opštine Bački Petrovac koji će izaći na teren i veću dostavi izveštaj o proceni nastale štete na kući usled požara nakon čega će se ista razmatrati. Zatim su članovi Opštinskog veća na osnovu činjenica utvrđenih od strane stručnih radnika centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac zaključili da se predlog  podnosilaca molbe za rešavanje stambenog pitanja Munćan Olga iz Kulpina odbije. Nakon toga odobren je zahtev za regresiranje troškova prevoza na relaciji Kulpin-Novi Sad i obrnuto podnosiocu Nikolić Nenad iz Kulpina i doneto rešenje tekuće budžetske rezerve. Članovi Opštinskog veća su jednoglasno odobrili realizaciju vansudskog poravnanja radi naknade materijalne štete zaključenog između Tordaj Vladimira iz Kisača i Opštine Bački Petrovac u visini od 86.250,00 dinara na ime materijalne štete i 9. 150,00 dinara troškovi advokata kao i isplatu po presudi u pravnoj stvari tužioca Čeman Jaroslava iz Kulpina protiv tužene Opštine Bački Petrovac koja je postala pravosnažna 21.02.2013. godine u iznosu od 68 550,00 dinara na ime pretrpljene materijalne štete i 93 442,00 dinara na ime troškova parničnog postupka.
 Zamenik predsednika opštine Miroslav Čeman je 34. sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 23. Oktobra 2013. godine u 15,30h.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика