Izveštaj sa 39. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je 22.01.2014. godine sazvao 39. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac prisustvovali su predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, zamenik predsednika Miroslav Čeman i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac-Đorđo Šarić, Samuel Valo, Branislav Kevenski, Pavel Žilaji i Vladimir Sikora.
Odsutni: niko.
 Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali: Rukovodioci Odeljenja u Opštinskoj upravi - Jan Jovankovič, Boško Bogunović i Dušan Govorčin, direktor osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić, Radoslav Bogdanović, Černak Jan direktor Informativnog centra „Báčsky Petrovec“, Ivana Ilić v.d.direktor pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“, Tatiana Turanova, inspektor za zaštitu životne sredine Opštine Bački Petrovac, Aleksandra Arsenin, direktor centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac i Opštinski javni pravobranilac Rašeta Katarina .
Na početku sednice utvrđen je sledeći:
Dnevni red
- usvajanje zapisnika sa 37. sednice opštinskog veća
- Razmatranje Akcionog plana zapošljavanja Opštine Bački Petrovac za 2014.godinu,
- Razmatranje i donošenje Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2014.godinu,
- Razmatranje Zaključka Informativnog centra „Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac povodom raspisanog konkursa za imenovanje direktora Informativnog centra „Báčsky Petrovec“,
- Razmatranje Vansudskog poravnanja radi naknade nematerijalne štete zaključenog između Vrbovski Jaroslava i Opštine Bački Petrovac,
- Razmatranje Zaključka Nadzornog odbora JP „Direkcije za izgradnju opštine“ Bački Petrovac br.399/2013,
- Razmatranje i donošenje Rešenja o regresiranju autobuskih putnih karata učenika srednjih škola i studenata za period od 01.januara do 30.juna 2014.godine,
- Razmatranje i odlučivanje povodom Zahteva MZ Maglić,
- Razmatranje informacije: Odgovor na zahtev za saglasnost na davanje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na korišćenje Ministarstva poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede,
- Razmatranje i odlučivanje povodom molbe Uhlarik Jana iz Kulpina,
- Razmatranje i odlučivanje povodom molbe za materijalnu pomoć Necić Miroslava iz Bačkog Petrovca,
- Razmatranje i odlučivanje povodom molbe za materijalnu pomoć Nađ Vladimira iz Bačkog Petrovca,
- Razmatranje i odlučivanje povodom molbe za materijalnu pomoć Lacko Marije iz Kulpina,
- Razmatranje Izveštaja o realizaciji godišnjeg plana rada škole za školsku 2012/2013 godinu i Godišnjeg plana rada školske 2013/2014 godine Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić,
- Pitanja i predlozi.

Nakon što je usvojen jednoglasno zapisnik sa 37.sednice Opštinskog veća pristupilo se razmatranju tačaka dnevnog reda. Kada je u pitanju prva tačka dnevnog reda članovi opštinskog veća su jednoglasno usvojili Akcioni plan zapošljavanja Opštine Bački Petrovac za 2014 godinu, te prosledili Skupšini radi informisanja. Od strane članova veća jednoglasno je donet Program korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2014 godinu a za realizaciju ovog Programa se planiraju sredstva iz budžeta opštine Bački Petrovac za 2014 godinu u iznosu od 4.000.000,00 dinara. Povodom treće tačke dnevnog reda jednoglasno je usvojen predlog Upravnog odbora Ustanove Informativni centar „Báčsky Petrovec“ te podržan Jan Černak iz Bačkog Petrovca kao kandidat za direktora Informativnog centra „Báčsky Petrovec“ , nakon čega je ovaj predlog prosleđen Skupštini na razmatranje i donošenje Rešenja . Predlog Vansudskog poravnanja između Opštine Bački Petrovac i mldb.Vrbovski Jaroslava čiji je zakonski zastupnik otac Vrbovski Jaroslav iz Kulpina da se isplati naknada nematerijalne štete zbog ujeda psa lutalice u visini od 100.000,00 dinara je jednoglasno odobren. U nastavku sednice članovi Opštinskog veća su odobrili zahtev za povraćaj uplaćenog iznosa zakupnine, usled raskida ugovora o davanju ostalog neizgrađenog zemljišta u zakup koji je podnet od strane Mirjane Lazović-Hanga JP-u „Direkcija za izgradnju opštine“Bački Petrovac u visini od 1.007.619,00 dinara. Povodom šeste tačke dnevnog reda članovi veća su jednoglasno doneli Rešenje o regresiranju autobuskih karata učenika srednjih škola i studenta za period od 01.januara do 30.juna 2014.godine. Informacija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za saglasnost na davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na korišćenje je jednoglasno usvojena. Zatim su jednoglasno usvojene molbe za jednokratnu novčanu pomoć Uhlarik Janu iz Kulpina, Necić Miroslavu iz Bačkog Petrovca i Nadj Vladimiru iz Bačkog Petrovca. Molba za materijalnu pomoć Lacko Marije je jednoglasno odbijena. Povodom šesneiste tačke dnevnog članovi Opštinskog veća su usvojili Izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada škole za školsku 2012/2013 godinu kao i godišnji plan rada školske 2013/2014 godine osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić, te iste uputili Skupštini na razmatranje i davanje saglasnosti.
Predsednik opštine Pavel Marčok je 39. sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 22.januara 2014. godine u 16,30h.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика