Izveštaj sa 4. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb opstine vesti1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za period januar – jun 2016.,
2. Razmatranje Izveštaja o javnom oglasu za postavljanje načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac,
3. Razmatranje i donošenje Rešenja o postavljanju načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, ...>

Predsednik Opštine Bački Petrovac Srđan Simić je za 28.07.2016. godine sazvao 4. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Simić Srđan, i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Nakić Aleksandar, Jan Meleg, Zotović Radomir, Bojanić Predrag,Anušjak Milan i Tatjana Zabunov.

Na početku sednice utvrđen je sledeći:

Dnevni red:         

- usvajanje zapisnika sa 3.sednice Opštinskog veća

1. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za period januar – jun 2016.,
2. Razmatranje Izveštaja o javnom oglasu za postavljanje načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac,
3. Razmatranje i donošenje Rešenja o postavljanju načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac,
4. Razmatranje i imenovanje članova Opštine Bački Petrovac u Skupštinu Poslovno inovativnog centra,
5. Razmatranje i donošenje rešenja o postavljanju člana veća na stalni rad u opštini Bački Petrovac,
6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o o komasaciji Opštine Bački Petrovac,
7. Razmatranje i donošenje odluke povodom zahteva za povećanje broja dece po članu 30. i 31.Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju koji je podnela PU“Včielka“ Bački Petrovac,
8. Razmatranje i donošenje odluke povodom zahteva za saglasnost za prelaz preko parcela čiji je vlasnik Opština Bački Petrovac a koji je podnela Elektrodistribucija Novi Sad,
9. Razmatranje i donošenje odluke povodom zahteva za rešavanje stambenog pitanja koji je podneo Filko Jan iz Kulpina,
10. Razmatranje i usvajanje predloga Rešenja o razrešenju članova Nadzornog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“Bački Petrovac,
11. Razmatranje i usvajanje predloga Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“Bački Petrovac,
12. Razmatranje i usvajanje predloga Rešenja o razrešenju članova Upravnog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“Bački Petrovac,
13. Razmatranje i usvajanje predloga Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Bački Petrovac“Bački Petrovac,


Nakon što je usvojen zapisnik sa 3.sednice Opštinskog veća usvojen je i Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za period januar – jun 2016, te je isti prosleđen Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Zatim su članovi opštinskog veća razmotrili Izveštaj o javnom oglasu za postavljanje načelnika Opštinske uprave i doneli jednoglasno Rešenje o postavljanju načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac kojim se postavlja za načelnicu Opštinske uprave Milina Labat diplomirani pravnik iz Bačkog Petrovca na period od pet godina. Utvrđen je predlog rešenja o imenovanju članova Opštine Bački Petrovac u Skupštinu Poslovno inovativnog centra i prosleđen Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje. Zatim je doneto Rešenje kojim je na predlog predsednika opštine određen član opštinskog veća na stalni rad u opštini Bački Petrovac i to Radomir Zotović član veća zadužen za lokalni ekonomski razvoj na perod od četiri godine. Takođe je razmatran Izveštaj o komasaciji k.o.Bački Petrovac i članovi veća su zatražili da se isti dopuni za neku od narednih sednica sa celokupnim sadržajem . Nakon toga je donet zaključak kojim se odobrava povećanje broja dece po članu 30 i 31.Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju koji je podnela PU”Včielka” Bački Petrovac .Nakon toga su članovi opštinskog veća dali saglasnost Elektrovojvodini d.o.o.Novi Sad za prelaz preko parcela broj 669/6, 666, 669/2 i 665/1 k.o.Gložan a koje čine deo trase za izgradnju elektroenergetskog objekta na kojoj ima pravo korišćenja Opština Bački Petrovac. Takođe je odbijen zahtev za rešavanje stambenog pitanja koji je podneo Filko Jan iz Kulpina. Dalje su članovi opštinskog veća utvrdili predlog Rešenja o razrešenju članova Nadzornog i Upravnog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja “Bački Petrovac” Bački Petrovac i predlog Rešenja o imenovanju članova Nadzornog i Upravnog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja “Bački Petrovac” Bački Petrovac i prosledili Skupštini Opštine Bački Petrovac na dalje razmatranje i donošenje.

Predsednik opštine Srđan Simić je 4. sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 28.jula 2016. godine u 18,30h.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика