Izveštaj sa 42. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Dnevni red:
-  usvajanje zapisnika sa 41. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
1. Razmatranje i usvajanje Inicijative o potrebi izrade Elaborata o zonama sanitarne zaštite izvorišta na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
2. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac o imenu javnog preduzeća;
3. Razmatranje i usvajanje Statuta Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac;
4. Razmatranje i usvajanje Programa poslovanja Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2014. godinu;
5. Razmatranje predloga Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac od dana 06.03.2014. godine;
Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je dana 14.04.2014.godine sazvao 42. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
 Sednici Opštinskog veća su prisustvovali: Pavel Marčok, predsednik Opštine Bački Petrovac, kao i članovi: Đorđo Šarić,zadužen za oblast privrede, razvoj malih i srednjih preduzeća i lokalnu samoupravu, Samuel Valo,zadužen za oblast komunalnih delatnosti i zaštitu životne sredine, Branislav Kevenski, zadužen za oblast kulture, infrastrukture i međunarodnu saradnju i Vladimir Sikora, zadužen za oblast školstva, zdravstvene i socijalne zaštite, nauku i tehnološki razvoj. 
Opravdano odsutan :Pavel Žilaji, zadužen za oblast poljoprivrede.
 Osim članova veća, sednici su prisustvovali: Vladislav Tarnoci, načelnik Opštinske uprave opštine Bački Petrovac, kao i rukovodioci Odeljenja u Opštinskoj upravi – Jan Jovankovič, Boško Bogunović i Dušan Govorčin, Katarina Rašeta, opštinski javni pravobranilac, te direktori preduzeća i ustanova sa teritorije opštine Bački Petrovac: Ondrej Bovđiš, direktor Javnog preduzeća Direkcija za izgradnju Bački Petrovac, Zuzana Pašić, direktor PU “Včielka“ Bački Petrovac, Vladimir Turan, direktor JKP „PROGRES“ Bački Petrovac; Jan Ribovič, direktor Doma zdravlja „Bački Petrovac“; Tatiana-Milina Turanova, inspektor za zaštitu životne sredine Opštine Bački Petrovac; Mile Nišić iz Maglića.

Dnevni red:
-  usvajanje zapisnika sa 41. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac
1. Razmatranje i usvajanje Inicijative o potrebi izrade Elaborata o zonama sanitarne zaštite izvorišta na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
2. Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac o imenu javnog preduzeća;
3. Razmatranje i usvajanje Statuta Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac;
4. Razmatranje i usvajanje Programa poslovanja Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2014. godinu;
5. Razmatranje predloga Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac od dana 06.03.2014. godine;
6. Razmatranje predloga Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac da se raskine Ugovor o davanju u zakup ostalog neizgrađenog građevinskog zemnjišta, zaključenog između Opštine Bački Petrovac i „DS INVEST“ doo iz Novog Sada;
7. Razmatranje i utvrđivanje predloga Oglasa za davanje u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac;
8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i Finansijskom poslovanju JKP „PROGRES“ Bački Petrovac za 2013. godinu;
9. Raspravljanje zahteva Javnog preduzeća za komunalno-stambene poslove „PROGRES“ Bački Petrovac;
10. Razmatranje:    a) zahteva Mesne zajednice Maglić za davanje saglasnosti na Ugovor              o obavljanju privremenih i poverenih poslova
b) zahteva Mesne zajednice Bački Petrovac za zapošljavanje radnika na mesto sekretara Mesne zajednice;
11. Razmatranje i odlučivanje po zahtevu Doma zdravlja „Bački Petrovac“ za     finansiranjem  popusta u apotekama Doma zdravlja „Bački Petrovac“;
12. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o raspodeli sredstava  namenjenih sufinansiranju manifestacija koje svojim kvalitetom doprinose afirmaciji umetničkog i kulturnog stvaralaštva i očuvanju tradicija i običaja sredine;
13. Razmatranje mišljenja Opštinskog javnog pravobranilaštva povodom zahteva za otuđenje dela parcele neposrednom pogodbom;
14.  Razmatranje i usvajanje Vansudskog poravnanja radi naknade nematerijalne štete zaključenog između Ivić Miroslava iz Maglića, Ul. Marka Oreškovića br. 27, koga zastupa punomoćnik dr. Janko Kubinjec, advokat u Novom Sadu i Opštine Bački Petrovac;
15. Razmatranje i donošenje zaključka o utvrđivanju potreba za rešenje stambenih potreba izbeglica na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
16. Razmatranje Rešenja o imenovanju predstavnika roditelja za članove Saveta roditelja Opštine Bački Petrovac;
17. Razmatranje predloga Statuta pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Бачкi Петровac;
18. Разматрање zахтева за давање сагласности на Pравилник о условима за пријем, упис, боравак и испис деце из ПУ „VČIELKA“ Bački Petrovac;
19. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Poslovnog i inovativnog centra doo Bački Petrovac za 2013. godinu;
20.  Razmatranje i odlučivanje povodom zahteva OŠ „Jan Čajak“ za davanje saglasnosti za davanje u zakup nepokretne stvari;
21. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu Mesne zajednice Kulpin za 2013. godinu;
22. Raspravljanje i odlučivanje po zahtevu Mesne zajednice Kulpin za produženje zakupa poslovnih prostorija za namenu apoteke;
23. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe Arsena Arsenovića iz Kulpina, Ul.Šafarikova br. 7, za pružanje materijalne pomoći;
24. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe Slavice Jovanović iz Bačkog Petrovca, Ul. Jana Labata br. 26, za pružanje materijalne pomoći;
25. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe Tatjane Sabo iz Bačkog Petrovca, Ul. XIV  VUSB br. 7-9, za produženje roka zakupa;
26. Pitanja i predlozi.

 Nakon usvajanja zapisnika sa 41. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac pristupilo se razmatranju tačaka dnevnog reda. Članovi veća su jednoglasno usvojili Inicijativu  o potrebi izrade Elaborata o zonama sanitarne zaštite izvorišta na teritoriji Opštine Bački Petrovac i utvrdili predlog Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac o imenu javnog preduzeća, a po trećoj i četvrtoj tačci dnevnog reda usvojili Statut i program poslovanja javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2014. godinu. Po petoj tačci dnevnog reda data je saglasnost Direkciji da naloži faktičkim korisnicima električne energije da se registruju kao korisnici brojila. Odlučivanje po šestoj tačci dnevnog reda koja se odnosi na raskid Ugovora o davanju u zakup ostalog neizgrađenog građevinskog zemljišta, zaključenog između Opštine Bački Petrovac i „DS INVEST“ doo iz Novog Sada odlaže se neku od narednih sednica  veća. Po sedmoj tačci dnevnog reda naloženo je Direkciji da pripremi za sednicu Skupštine Opštine Bački Petrovac Odluku o raspisivalju Oglasa za prodaju građevinskog zemljišta u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac. Od strane članova Opštinskog veća jednoglasno je usvojen i upućen Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje Izveštajo radu i finansijskom poslovanju JKP „PROGRES“ Bački Petrovac za 2013. godinu. Takođe je data saglasnost na priključenje SUR „AROMA“ na jedan od dva šahta Doma učenika, sve prema projektu. Odlučivanje po desetoj tačci odloženo je za narednu sednicu. Po jedanaestoj tačci prihvaćen je zahtev Doma zdravlja „Bački Petrovac“ za finansiranje popusta od 5 % u apotekama za sva naseljena mesta Opštine s tim da će tokom naredna dva meseca Opština u slučaju nedostatka finansijskih sredstava ista nadoknaditi. Veće je Rešenjem izvršilo raspodelu planiranih sredstava iz budžeta za 2014. godinu za manifestacije od začaja za Slovake koji žive u Republici Srbiji, od značaja za Opštinu Bački Petrovac, kao i od značaja za pojedine Mesne zajednice Opštine te raspodelu po posebnom rešenju predsednika Opštine. Povodom zahteva za otuđenje dela parcele neposrednom pogodbom prihvaćeno je mišljenje Opštinskog javnog pravobranilaštva, kao i vansudsko poravnanje radi naknade nematerijalne štete zaključenog između Ivić Miroslava iz Maglića Ul. Marka Oreškovića br. 27 koga zastupa punomoćnik dr. Janko Kubinjec i Opštine Bački Petrovac. Zaključkom je utvrđena potreba za rešenje stambenih potreba izbeglica i sa tim u vezi obezbeđeno opremljeno zeljište. U nastavnku sednice po šesnaestoj tačci jednoglasno su doneta rešenja o imenovanju predstavnika roditelja za članove Saveta roditelja Opštine Bački Petrovac. Prihvaćen je i Statut pozorišta „Slovenské vojvodinské divadlo“ Бачкi Петровac. U produžetku sednice data je saglasnost na Pravilnik o uslovima za prijem, upis, boravak i ispis dece iz PU „VČIELKA“ Bački Petrovac. Odlučivanje po devetnaestoj tačci odloženo je za neku od narednih sednica. Po dvadesetoj tačci upućen je poziv Osnovnim školama na teritoriji Opštine i gimnaziji da dostave zahteve za davanje saglasnosti za davanje u zakup nepokretnih stvari. Po zahtevu Mesne zajednice Kulpin za produženje zakupa poslovnih prostorija u Kulpinu Ul. Maršala Tita br. 73 za namenu apoteke data je saglasnost za raspisivanje oglasa za davanje u zakup. Članovi veća su po molbi Arsena Arsenovića iz Kulpina Ul. Šafarikova br. 7 odobrili novčana sredstva u iznosu od 40.000 dinara u cilju pružanja materijalne pomoći kao i Slavici Jovanović iz Bačkog Petrovca Ul. Jana Labata br. 26 u iznosu od 15.000 dinara koja će se preneti iz budžeta na račun JKP „PROGRES“, radi izmirenja duga za komunalne usluge. Preostali dug u iznosu od 11.000 dinara otpisaće JKP „PROGRES“. Po poslednjoj tačci dnevnog reda produžen je za 6 meseci zakup stana Sabo Tatjani iz Bačkog Petrovca, Ul. XIV VUSB br. 7-9.

Predsednik Opštine Pavel Marčok je 42.sednicu Opštinskog veća završio u 21,10 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика