Izveštaj sa 43. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb opstine vestiDana 02.03.2018. godine održana je 43. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Radomir Zotović, Milan Anušjak, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić.

Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.
Osim članova Veća sednici su prisustvovali i pomoćnik predsednika opštine za sport i društvene delatnosti Srđan Stojanović, načelnik Opštinske uprave Milina Labat, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Govorčin i rukovodilac Odelјenja za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove Ondrej Bovdiš.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći

 

 D N E V N I  R E D

 

- Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 42. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 09.02.2018. godine.

21. Razmatranje Izveštaja o finansijskom poslovanju Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za 2017. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
22. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o određivanju naziva ulica i trgova i obeležavanju zgrada kućnim brojevima;
23. a) Razmatranje Informacije o nepokretnostima koje mogu biti predmet otuđenja iz javne svojine Opštine Bački Petrovac;
b) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac;
24. a) Razmatranje Izveštaja o sufinansiranju i realizaciji projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2017. godini, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje predloga i donošenje Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja;
v) Razmatranje predloga i upućivanje Javnog poziva za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2018. godini;
25. a) Razmatranje Cenovnika komunalnih usluga JP KSP „Komunalac“ Maglić, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje Izveštaja o radu i finansijskog izveštaja za 2017. godinu JP KSP „Komunalac“ Maglić, te donošenje zaklјučka povodom istog;
26. Razmatranje Informacije o radu i stanju bezbednosti na području Policijske stanice Bački Petrovac u toku 2017. godine, te donošenje zaklјučka povodom istog;
27. Razmatranje Izveštaja o realizaciji Programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
28. Razmatranje Izveštaja o radu Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
29. a) Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja sa godišnjim obračunom Centra za Socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje Programa rada i Finansijskog plana Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
30. Razmatranje Zaklјučka Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, kojim se predlaže zamena člana Upravnog odbora, te donošenje zaklјučka povodom istog;
31. Razmatranje predloga i donošenje drugostepenog rešenja povodom žalbe Kričković Milanka iz Maglića, ul. Ive Lole Riba br. 28;
32. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o dodeli sredstava KSS „Stena“ Bački Petrovac za realizaciju godišnjeg programa u 2018. godini;
33. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o izmeni Rešenja br. 016-4/179-2014 od 09.09.2014. godine;
34. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve;
35. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o korišćenju i naknadi troškova službenih mobilnih telefona;
36. Razmatranje predloga i donošenje Zaklјučka o dopuni plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2018. godinu;
37. Razmatranje Molbe Berat Radiše iz Maglića za davanje zemlјišta na korišćenje neposrednom pogodbom, te donošenje zaklјučka povodom istog;
38. a) Razmatranje Izveštaja o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje Godišnjeg plana rada Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
v) Razmatranje predloga i donošenje Operativnog plana odbrane od poplava za vode II reda Opštine Bački Petrovac u 2018. godini;
39. Pitanja i predlozi;
40. Razmatranje materijala strogo poverlјive sadržine iz oblasti odbrane i odlučivanje povodom istog na nejavnoj sednici.

Najpre je jednoglasno bez primedbi usvojen zapisnik sa 42. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o finansijskom poslovanju Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za 2017. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o određivanju naziva ulica i trgova i obeležavanju zgrada kućnim brojevima i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, podtačke a) jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se nalaže svim nosiocima prava korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac, koji su zaklјučili ugovore o zakupu nepokretnosti sa trećim licima bez prethodne saglasnosti Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, da zvanično obaveste zakupce da su takvi ugovori ništavi u skladu sa čl. 4. st. 4. Odluke o pribavlјanju, korišćenju, upravlјanju i raspolaganju stvarima u svojini Opštine Bački Petrovac („Sl. list Opštine Bački Petrovac“, br. 12/2012), te da ubuduće pre zaklјučivanja ugovora o zakupu nepokretnosti u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac prethodno podnesu zahtev za saglasnost Opštinskom veću Opštine Bački Petrovac i sprovedu odgovarajući postupak u skladu sa Odlukom o uslovima i postupku sprovođenja pribavlјanja i otuđenja neposrednom pogodbom, kao i davanja u zakup, pribavlјanja i otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac putem javnog nadmetanja i prikuplјanja pismenih ponuda („Sl. list Opštine Bački Petrovac“, br. 4/2014). Povodom podtačke b) jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, podtačke a) jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o sufinansiranju i realizaciji projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2017. godini i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje. Povodom podtačke b) jednoglasno je donet Pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja. Povodom podtačke v) jednoglasno je upućen Javni poziv za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2018. godini.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, podtačke a) jednoglasno je donet Zaklјučak da se Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac neće izjašnjavati povodom Cenovnika komunalnih usluga JP KSP „Komunalac“ Maglić, dok se ne održi radni sastanak sa direktorima komunalnih preduzeća sa područja Opštine Bački Petrovac, u cilјu usaglašavanja cena vode za fizička i pravna lica. Povodom podtačke b) jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o radu i finansijski izveštaj za 2017. godinu Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 6. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Informacija o radu i stanju bezbednosti na području Policijske stanice Bački Petrovac u toku 2017. godine i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 7. tačke dnevnog reda nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se usvaja Izveštaj o realizaciji Programa korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac radi informisanja odbornika.
Povodom 8. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o radu Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 9. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj sa godišnjim obračunom Centra za Socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu i Program rada i Finansijski plan Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu i prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i davanje saglasnosti.
Povodom 10. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac i predlog Rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac i prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 11. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje kojim se odbija žalba Kričković Milanka iz Maglića, ul. Ive Lole Ribara br. 28, podnetoj protiv rešenja Komisije za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala Opštine Bački Petrovac br. 016-1/272-2016-3-54 od 08.02.2018. godine i potvrđuje rešenje prvostepenog organa kao zakonito i pravilno.
Povodom 12. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o dodeli sredstava kojim se dobrava se prenos sredstava u iznosu od 45.000,00 dinara za 2018. godinu, KSS „Stena“ Bački Petrovac za realizaciju godišnjeg programa u 2018. godini iz sredstava koja su utvrđena Odlukom o budžetu za 2018. godinu Opštine Bački Petrovac („Sl. list Opštine Bački Petrovac“ br. 10a/2017) u razdelu 4, glava 0, program 14, funkcija 810 – usluge rekreacije i sporta, programska klasifikacija 1301- 0001, pozicija 115, ekonomska klasifikacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama.
Povodom 13. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o izmeni Rešenja broj 016-4/179-2014 od 09.09. 2014. godine.
Povodom 14. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve kojim se iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu razdeo 4, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 – Opšt usluge lokalne samouprave, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 140, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 220.000,00 dinara za povećanje aproprijacije 205 u razdelu 4, glava 7 – Fond za unapređenje bezbednosti saobraćaja , program 7 – Organizacija saobraćaja i saobraćajna infrastruktura, programska aktivnost: 0701 – 0002 Održavanje saobraćajne infrastrukture, ek. klasifikacija 512 – Mašine i oprema, za obezbeđivanje sredstava za realizaciju projekata.
Povodom 15. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o korišćenju i naknadi troškova službenih mobilnih telefona.
Povodom 16. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se vrši dopuna Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2018. godinu, i to dodaje se nabavka dobara pozicija 1.1.5 – NABAVKA I UGRADNјA OPREME U ZONAMA ŠKOLE I POSTAVLjANјE BRZINSKIH DISPLEJA. Procenjena vrednost bez PDV iznosi „1.165.517,00“ dinara.
Povodom 17. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak da se shodno mišlјenju Pravobranilaštva Opštine Bački Petrovac br. M 4/2017 od 12.07.2017. godine, ne može udovolјiti molbi Berat Radiše iz Maglića ul. Slavka Rodića br. 13 za davanje na korišćenje neposrednom pogodbom katastarske parcele br. 6990/13 KO Bački Petrovac, koja je u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac.
Povodom 18. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu i Godišnji plan rada Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu i prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i davanje saglasnosti.
Povodom 19. tačke dnevnog reda vodila se diskusija o postignutom napretku u uređivanju pitanja stanova, o mogućnosti proslave godišnjice osnivanja FK Mladost Bački Petrovac, kao i o sufinansiranju strelјaštva.
Povodom 20. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se usvaja Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u organima i pravobranilaštvu Opštine Bački Petrovac u ratnom i vanrednom stanju, sa predloženim izmenama, a zatim je jednoglasno donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o organizaciji i radu organa Opštine Bački Petrovac u ratnom i vanrednom stanju i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda, Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 10,55 časova.

Popis

Untitled2

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика