Izveštaj sa 51. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.png

Dana 10.12.2021. godine održana je 51. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.
Na sednici su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić,Mihal Hatalјa,Gavra Govorčin.


Opravdano odsutni: Jana Zabunov, Srđan Stojanović i Ondrej Bovđiš.
Zapisnik je vodio: Dušan Rašeta – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i:načelnica Opštinske uprave Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac odelјenja za opštu upravu, društvene službe, opšte i zajedničke poslove Predrag Bojanić i rukovodilac odelјenja za budžet,finansije i poresku administraciju Milena Nišić, rukovodilac odelјenja za privredu,urbanizam i komunalno stambembene i inspekcijske poslove Duško Lukač.
Sednicu je otvorila Jasna Šproh, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je usvojen sledeći

 

D n e v n i r e d

 

- Razmatranje i usvajanje: zapisnika sa 47. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 15.11.2021. godine, zapisnika sa 48. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 18.11.2021. godine, zapisnika sa 49. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 29.11.2021. godine, 50 sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac održane 02.12.2021.godine.

1. A)Razmatranje Izveštaja o ostvarivanju Godišnjeg plana rada OŠ „Jan Amos Komenski“ Kulpin za školsku 2020/2021 godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
B)Razmatranje Godišnjeg plana rada OŠ „Jan Amos Komenski“ Kulpin za školsku 2021/2022 godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;

 

2. A)Razmatranje Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana rada OŠ „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan za školsku 2020/2021 godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
B)Razmatranje Godišnjeg plana rada OŠ „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan za školsku 2021/2022 godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;

3. Razmatranje Godišnjeg programa poslovanja za 2022. godinu i trogodišnjeg programa poslovanja JKP“Komunalac“ Bački Petreovac za period 2022- 2024. godine, te donošenje zaklјučka povodom istog;

4. Razmatranje Predloga te donošenje Rešenja o dopuni Rešenja o utvrđivanju ekonomske cene usluga za boravak dece u predškolskoj ustanovi „Včielka“ Bački Petrovac;.

5. Razmatranje Izveštaja o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za period 01.01.2021. – 30.09.2021. godine, te donošenje zaklјučka povodom istog;

6. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu;

7. Razmatranje predloga o izmeni i dopuni Plana javnih nabavki za 2021 godinu te donošenje Zaklјučka povodom istog;

8. Razmatranje Plana rada zimske službe za zimsku sezonu 2021/2022 god., te donošenje Zaklјučka povodom istog;

9. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji Opštine Bački Petrovac;

10. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja, o promeni aproprijacije-Včielka;

11. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja, o promeni aproprijacije-Seoske kuće;

12. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja izmenama i dopunama rešenja o obrazovanju Komisije za kapitalne investicije opštine Bački Petrovac;

13. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o izmenama i dopunama rešenja o obrazovanju Komisije za davanje u zakup, otuđenje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac ;

14. Razmatranje predloga te donošenje izmene i dpoune Rešenja o obrazovanju Komisije za utvrđivanje osnovanosti zahteva i visine naknade nematerijalne i materijalne štete poravnanjem;

 

15. Pitanja i predlozi;

Nakon što su Zapisnici sa 47., 48., 49. i 50. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, bez primedbi jednoglasno usvojeni, prešlo se na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.
Povodom 1. tačke dnevnog reda donet je Zaklјučak, kojim se prihvata Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada za školsku 2020/2021 godinu i Godišnji plan rada za školsku 2021/2022 godinu OŠ „Jan Amos Komenski“ Kulpin i prosleđuje se Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, donet je Zaklјučak, kojim se prihvata Izveštaj o realizaciji Godišnjeg plana rada za školsku 2020/2021 godinu i Godišnji plan rada za školsku 2021/2022 godinu OŠ „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan i prosleđuje se Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, jednoglasno je donet je Zaklјučak, kojim se prihvata Godišnji program poslovanja za 2022 godinu i trogodišnji program poslovanja JKP“Komunalac“ Bački Petreovac za period 2022- 2024. godine i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i davanje saglasnosti.
Povodom 4. tačke dnevnog reda doneta je dopuna Rešenja o utvrđivanju ekonomske cene usluga za boravak dece u predškolskoj ustanovi“Včielka“ BAčki Petrovac. Rešenje će biti objavlјeno u Službenom lijstu Opštine Bački Petrovac.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, jednoglasno je donet Zaklјučak, kojim se P r i h v a t a Izveštaj o izvršenju budžeta Opštine Bački Petrovac za period 01.01.2021-30.09.2021. godine i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 6. tačke dnevnog reda, Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je U t v r d i l o predlog Odluke o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu i prosledilo Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 7. tačke dnevnog reda, bez rasprave, donet je zaklјučak kojim se Vrši izmena Plana javnih nabavki direktnih korisnika za 2021. godinu, i to:Nabavka radova, pozicija 0016 – SEPARAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU VAKUMSKE KANALIZACIJE ZA NASELjENO MESTO BAČKI PETROVAC, menja se procenjena vrednost javne nabavke.Procenjena vrednost bez PDV iznos „34.085.006,00“ dinara.
Povodom 8. tačke dnevnog reda, donet je Zaklјučak, kojim se d a j e s a g l a s n o s t na Plan rada zimske službe za zimsku sezonu 2021/2022. god. br. 578-1 od 17.11.2021. godine.
Povodom 9.tačke dnevnog reda, bez rasprave, donet je zaklјučak kojim se U t v r đ u j e predlog Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji Opštine Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 10. tačke dnevnog reda, doneto je:


R E Š E Nј E
O POVEĆANјU APROPRIJACIJE

1. Na osnovu Zaklјučka Vlade Republike Srbije 05 Broj 401-9560/2021 od 21. oktobra 2021. godine, Odluke Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja broj 610-00-00387/2021-07/1 od dana 01.11.2021. godine i obaveštenja Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja broj 610-00-00387/2021-07/2 od dana 25.11.2021. godine, otvara se izvor finansiranja: 07 – Transferi od drugih nivoa vlasti (733154 – Tekući namenski transferi od Republike u korist nivoa opština), razdeo 5, glava 5.01 – Pu Včielka, program 8 - Predškolsko obrazovanje i vaspitanje, povećava se pozicija: 151, ek. klasifikacija 426 – materijal (4266 – Materijal za obrazovanje, kulturu i sport) za iznos od 248.000,00 dinara radi realizacije projekta Podrška primeni IKT u predškolskim ustanovama kroz korišćenje didaktičkog sredstva „Pčelica“ (bee bot).

Povodom 10. tačke dnevnog reda, doneto je:


R E Š E Nј E
O POVEĆANјU APROPRIJACIJE

Na osnovu Ugovora o dodeli bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2021. godinu, potpisanog između Ministarstva za brigu o selu i Opštine Bački Petrovac dana 03.12.2021. godine, povećava se izvor finansiranja: 07 – Transferi od drugih nivoa vlasti (733154 – Tekući namenski transferi od Republike u korist nivoa opština), program 11 – Socijalna i dečija zaštita, programska aktivnost: 0901-0001: Jednokratne pomoći i drugi oblici pomoći, i povećava se pozicija: 33/0, ekonomska klasifikacija 472 – Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta (4728- Naknade iz budžeta za stanovanje i život) za iznos od 1.200.000,00 dinara.
Povodom 11. tačke dnevnog reda, doneto je:


R E Š E Nј E
O POVEĆANјU APROPRIJACIJE


Na osnovu Ugovora o dodeli bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2021. godinu, potpisanog između Ministarstva za brigu o selu i Opštine Bački Petrovac dana 03.12.2021. godine, povećava se izvor finansiranja: 07 – Transferi od drugih nivoa vlasti (733154 – Tekući namenski transferi od Republike u korist nivoa opština), program 11 – Socijalna i dečija zaštita, programska aktivnost: 0901-0001: Jednokratne pomoći i drugi oblici pomoći, i povećava se pozicija: 33/0, ekonomska klasifikacija 472 – Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta (4728- Naknade iz budžeta za stanovanje i život) za iznos od 1.200.000,00 dinara.
Povodom 12. tačke dnevnog reda, bez diskusije, doneto je Rešenje izmenama i dopunama rešenja o obrazovanju Komisije za kapitalne investicije opštine Bački Petrovac. Rešenje će biti objavlјeno u Službenom listu Opštine Bački Petrovac.
Povodom 13. tačke dnevnog reda, doneto je Rešenje o izmenama i dopunama rešenja o obrazovanju Komisije za davanje u zakup, otuđenje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu Opštine Bački Petrovac. Rešenje će biti objavlјeno u Službenom listu Opštine Bački Petrovac.

Povodom 14. tačke dnevnog reda, bez diskusije, doneto je Rešenje o obrazovanju Komisije za utvrđivanje osnovanosti zahteva i visine naknade nematerijalne i materijalne štete poravnanjem

Povodom 15. tačke dnevnog reda, niko od prisutnih članova Opštinskog veća se nije javlјao za reč.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaklјučila sednicu u 10,55 časova.

 

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Zapisniku koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика