Izveštaj sa 53. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Nakon usvajanja dnevnog reda sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac pristupilo se razmatranju tačaka dnevnog reda.
Članovi veća su jednoglasno prihvatili izveštaj o radu 2013/2014 i plan rada 2014/2015 Predškoloske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac  i predložili Skupštini Opštine da nakon razmatranja usvoji izveštaj o radu 2013/2014 i plan rada 2014/2015 Predškoloske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac. Po drugoj tačci dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac  je  jednoglasno prihvatilo Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac za period od 01.01.2014 do 30.06.2014. godine U nastavku sednice članovi veća su jednoglasno  utvrdili predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ 
 Sednici Opštinskog veća su prisustvovali: Pavel Marčok - predsednik Opštine Bački Petrovac, Miroslav Čeman - zamenik predsednika opštine Bački Petrvac, Đorđo Šarić -zadužen za oblast privrede, razvoj malih i srednjih preduzeća i lokalnu samoupravu, Samuel Valo -zadužen za oblast komunalnih delatnosti i zaštitu životne sredine, Vladimir Sikora -zadužen za oblast zdravstvene i socijalne zaštite, nauku i tehnološki razvoj, Katarina Melegova Melihova- zadužena z oblast kultura i školstvo i Milena Nišić- zadužena za oblast sporta i omladine i društvenu brigu o deci predškolskog uzrasta.

 Osim članova veća, sednici su prisustvovali : rukovodioci Odeljenja u Opštinskoj upravi – Boško Bogunović , Dušan Govorčin , Jan Jovankovič,Zuzana Pašić direktor Predškolske ustanove “ Včielka“ Bački Petrovac, Ondrej Bovdiš direktor Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac, Miroslav Častven viši saradnik za građevinske radove i nadzor Javnog preduzeća „ Direkcije za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac .

 Nakon usvajanja dnevnog reda sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac pristupilo se razmatranju tačaka dnevnog reda.
Članovi veća su jednoglasno prihvatili izveštaj o radu 2013/2014 i plan rada 2014/2015 Predškoloske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac i predložili Skupštini Opštine da nakon razmatranja usvoji izveštaj o radu 2013/2014 i plan rada 2014/2015 Predškoloske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac. Po drugoj tačci dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je jednoglasno prihvatilo Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj Direkcije za građevinsko zemljište, putnu privredu i komunalne delatnosti Opštine Bački Petrovac za period od 01.01.2014 do 30.06.2014. godine U nastavku sednice članovi veća su jednoglasno utvrdili predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Po sledećoj tačci dnevnog reda veće je jednoglasno prihvatilo Izveštaj o ralizaciji programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za područje Opštine Bački Petrovac u 2014. godini.U nastavku sednice Opštinsko veće je prihvatilo Izveštaj o stepenu realizacije projekta turističkog i sportskorekreativnog komplaksa Akva park. U nastavku sednice OV je utvrdiilo predlog Odluke o regresiranju troškova prevoza učenika srednjih škola i studenata sa prebivalištem u Opštii Bački Petrovac,Po desetoj tačci dnevnog reda Opštinsko veće je uputilo predlog Skupštini Opštine Bački Petrovac za donošenje Odluke o pokretanju postupka za otuđenje nekretnine-stana u okviru stambenog objekta sagrađenog na parceli br.1015 k.o. Maglić, ul. Radivoja Ćirpanova broj 30. koji je u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac. Po jedanaestoj tačci dnevnog reda Opštinsko veće je zaključilo da će se pristupiti ka rešavanju problema deponije kada se za to steknu uslovi, Po dvanaestoj tačci dnevnog reda rešavajući u upravnom postupku kao drugostepeni organ jednoglasno su doneli Rešenje kojim se Odbija žalba Janka i Katarine Labat kao neosnovana, te se potvrđuje prvostepeno Rešenje broj:255-25-2/2014-04 od 20.05.2014. godine kao pravilno i na zakonu zasnovano, po sledećoj tačci dnevnog reda, Po sledećoj tačci dnevnog reda Opštinsko veće je jednoglasno naložilo Miroslavu Častvenu višem saradniku za građevinske radove i nadzor Javnog preduzeća „ Direkcije za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac da sprovede nadzor sanacije i kupovinu materijala za saniranje krova na stambenom objektu Stošić Zorke u ulici Kvačalova 35 u Bačkom Petrovcu u iznosu do 70.000,00 dinara, U nastavku sednice, u nastavku sednice Opštinsko veće je naložilo Miroslavu Častvenu višem saradniku za građevinske radove i nadzor Javnog preduzeća „ Direkcije za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac da sprovede nadzor nad sanacijom i kupovinu materijala za saniranje objekta Mučaji Ane u ulici Konečna 19 u Bačkom Petrovcu u iznosu do 40.000,00 dinara.Po poslednjoj tačci dnevnog reda OV je naložilo Odeljenju za privredu, urbanizam, komunalno-stambene poslove da raspiše tender za rušenje prvog dela Tausikovog magacina do ulaza u takozvani „klub koperative“ i zgrada domara i garaža između stare Opštine i pošte.

 Predsednik Opštine Pavel Marčok je 53. Sednicu Opštinskog veća završio u 18,00 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика