Izveštaj sa 57. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Članovi veća su jednoglasno doneli odluku o pristupanju Opštine B. Petrovac realizaciji projekta Uspostavljanje sistema video nadzora na saobraćajnicama u opštine B. Petrovac,po sledećoj tačci dnevnog reda veće je donelo Odluku o pristupanju Opštine B. Petrovac realizaciji projekta Uspostavljanje video nadzora u obrazovnim ustanovama u opštini Bački Petrovac, po sledećoj tačci dnevnog reda veće je donelo Odluku o pristupanju Opštine B. Petrovac realizaciji projekta formiranje kulturnog centra Bački Petrovac.
Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je dana 13.11.2014.godine u 15 časova sazvao 57. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

 Sednici Opštinskog veća su prisustvovali: Pavel Marčok - predsednik Opštine Bački Petrovac, Đorđo Šarić -zadužen za oblast privrede, razvoj malih i srednjih preduzeća i lokalnu samoupravu, Samuel Valo -zadužen za oblast komunalnih delatnosti i zaštitu životne sredine, Vladimir Sikora -zadužen za oblast zdravstvene i socijalne zaštite, nauku i tehnološki razvoj, Pavel Žilaji, zadužen za oblast poljoprivrede i Milena Nišić- zadužena za oblast sporta i omladine i društvenu brigu o deci predškolskog uzrasta.
Osim članova veća, sednici su prisustvovali : rukovodioci Odeljenja u Opštinskoj upravi – Boško Bogunović , Dušan Govorčin , Jan Jovankovič, Ondrej Bovđiš direktor Javnog preduzeća „ Direkcije za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac, Jan Brna direktor Oš Jan Čajak, Katarina Zima direktor oš J.M.Dragutin Gložan, Jovanka Zima direktor oš J.A. Komenski Kulpin, Darinka Milanov, direktor Oš Žarko Zrenjanin Maglić, Vierka Krstovski, v.d. direktor Pozorišta“Slovenske vojvodinske divadlo“ Bački Petrovac.

Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika sa 52. i 53. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac. Nakon toga pristupilo se razmatranju tačaka dnevnog reda.

Članovi veća su jednoglasno doneli odluku o pristupanju Opštine B. Petrovac realizaciji projekta Uspostavljanje sistema video nadzora na saobraćajnicama u opštine B. Petrovac,po sledećoj tačci dnevnog reda veće je donelo Odluku o pristupanju Opštine B. Petrovac realizaciji projekta Uspostavljanje video nadzora u obrazovnim ustanovama u opštini Bački Petrovac, po sledećoj tačci dnevnog reda veće je donelo Odluku o pristupanju Opštine B. Petrovac realizaciji projekta formiranje kulturnog centra Bački Petrovac. Po sledećoj tačci dnevnog reda opštinsko veće je prihvatilo izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada škole za školsku 2013/2014 i godišnji plan rada za 2014/2015 Osnovne škole „Jozef Marčok Dragutin“ Gložan, po sledećoj tačci dnevnog reda Opštinsko veće je prihvatilo izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada škole za školsku 2013/2014 i godišnji plan rada za 2014/2015 Osnovne škole „Jan Amos komenski“ Kulpin, u nastavku sednice Opštinsko veće je je prihvatilo izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada škole za školsku 2013/2014 i godišnji plan rada za 2014/2015 Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Maglić, pčci dnevnog reda o.v. je prihvatilo izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada škole za školsku 2013/2014 i godišnji plan rada za 2014/2015 Osnovne škole „Jan Čajak“ Bački Petrovac, po sledećoj tačci dnevnog reda o.v. je prihvatilo Izveštaja o realizaciji godišnjeg plana rada škole za školsku 2013/2014 godinu i godišnji plan rada za 2014/2015 Gimnazije „Jan Kolar“ Bački Petrovac, U nastavku sednice Opštinsko veće je utvrdilo predlog Odluke o javnom pravobranilaštvu opštine Bački Petrovac, u nastavku sednice članovi opštinskog veća su prihvatili predlog Projekta tehničke regulacije saobraćaja za naseljeno mesto Gložan, u nastavku sednice članovi veća su dali saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pozorištu „Slovenske vojvodinske divadlo“Bački Petrovac, po sledećoj tačci dnevnog reda Opštinsko veće je jednoglasno utvrdilo predlog Odluke o prvim izmenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac, u nastavku sednice o.v. je prihatilo Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Opštine B. Petrovac za period januar-septembar 2014 godine, Po četrnaestoj tačci dnevnog reda članovi Opštinskog veća su odlučili da se raspravlja na nekoj od narednih sednica, po petnaestoj tačci dnevnog reda opštinsko veće je odbilo se žalbu Viktora Aladića kao neosnovanu te su potvrdili prvostepeno Rešenje Centra za Socijalni rad kao pravilno i na zakonu zasnovano. Po šesnaestoj tačci dnevnog reda opštinsko veće je odbilo žalbu Krstić Dejana kao neosnovanu te su potvrdili prvostepeno Rešenje Centra za Socijalni rad kao pravilno i na zakonu zasnovano, u nastavku sednice, u nastavku sednice opštinsko veće je odbilo žalbu Švonja Zuzane kao neosnovanu te su potvrdili Zaključak Komunalnog inspektora kao pravilan i na zakonu zasnovan, po osamnaestoj tačci dnevnog reda opštinsko veće je odbilo žalbu Švonja Zuzane kao neosnovanu te su potvrdili Zaključak Komunalnog inspektora kao pravilan i na zakonu zasnovan, po devetnaestoj tačci dnevnog reda opštinsko veće je donelo zaključak o odbijanju izuzeća načelnika opštinske uprave u predmetu oglašavanja rešenja ništavim, u nastavku sednice o.v. je donelo Rešenje o prenosu prava korišćenja na na neizgrađenom građevinskim parcelama,u nastavku sednice o.v. je utvrdilo predlog odluke o stavljanju van snage odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine opštine Bački Petrovac, u nastavku sednice opštinsko veće naložilo direktoru osnovnoj školi „Jan Amos Komenski“ Kulpin da traži od nadzornog organa potvrdu o protivpožarnoj ispravnosti materijala na krovnom pokrivaču osnovnoj školi „Jan Amos Komenski“ Kulpin, po sledećoj tačci dnevnog reda opštinsko veće je donelo Rešenje o upotrebi tekuće budžetske rezerve, po sledećoj tačci dnevnog reda opštinsko veće je donelo Rešenje o upotrebi tekuće budžetske rezerve, u nastavku sednice opštinsko veće je donelo Rešenje o upotrebi tekuće budžetske rezerve, u nastavku sednice opštinsko veće je donelo Rešenje o upotrebi tekuće budžetske rezerve, po poslednjoj tačci dnevnog reda opštinsko veće je donelo Rešenje o upotrebi tekuće budžetske rezerve.

 Predsednik Opštine Pavel Marčok je 57. Sednicu Opštinskog veća završio u 17,30 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика