Izveštaj sa 63. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 11.06.2021. godine održana je 63. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 10,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.

Na sednici su su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh, Srđan Simić, Srđan Stojanović, Mihal Hatala i Ondrej Bovđiš.

Zapisnik je vodio: Dušan Rašeta – sekretar Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali  rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić, rukovodilac odelјenja za opštu upravu, društvene službe, opšte i zajedničke poslove Predrag Bojanić i rukovodilac Odelјenja za urbanizam, komunalno – stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač.

Sednicu je otvorila Jasna Šproh, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je usvojen sa dopunom sledeći:

 

D N E V N I  R E D

 

1. A) Razmatranje Izveštaja o radu Mesne zajednice Maglić za 2021. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;

B) Razmatranje Plana rada Mesne zajednice Maglić za 2022. godinu , te donošenje zaklјučka povodom istog;

2. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac“ Bački Petrovac sa tekstom Javnog Konkursa;

3. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća čiji je osnivač opština Bački Petrovac;

4. Razmatranje Izveštaja o radu Predsednika Opštine Bački Petrovac za period 01.01. – 31.12.2021. godine, te donošenje zaklјučka povodom istog;

5. Razmatranje Rešenja o upotrebi stalne budžetske rezerve-sanacija štete od požara Brklјač Slavko;

6. Razmatranje Rešenja o upotrebi stalne budžetske rezerve-sanacija štete od požara Trojanović Ružica;

7. Razmatranje Rešenja o upotrebi stalne budžetske rezerve-sanacija štete od požara Buđik Rastislav;

8. Razmatranje Rešenja o upotrebi stalne budžetske rezerve-sanacija štete od požara Kukučka Mihal i Ana;

9. Razmatranje liste kandidata te utvrđivanje predloga Rešenja o imenovanju direktora Muzeja vojvođanskih Slovaka.

10. Pitanja i predlozi;

 

Povodom 1. tačke dnevnog reda donet je Zaklјučak, kojim se P r i h v a t a:  a)    Izveštaj o radu Mesne zajednice Maglić za 2021. godinu b)Plan rada  Mesne zajednice Maglić za 2022. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i davanje saglasnosti prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.

Povodom 2. tačke dnevnog reda, donet je Zaklјučak, kojim se U t v r đ u j e  predlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JKP „Komunalac“ Bački Petrovac sa tekstom javnog konkursa, u predloženom tekstu, te se isti prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.

Povodom 4. tačke dnevnog reda,donet je Zaklјučak kojim se  P r i h v a t a  Izveštaj o radu Predsednika opštine za za period 01.01. – 31.12.2021. godine i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.

Povodom 5. tačke dnevnog reda doneto je r e š e nj e o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - programska aktivnost 0602-0010 – Stalna budžetska rezerva, pozicija 38/0, ekonomska klasifikacija 499000 - Sredstva rezerva  o d o b r a v a  s e  upotreba sredstava u iznosu 200.000,00 dinara, za otvaranje aproprijacije u razdelu 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - Lokalna samouprava, programska aktivnost 0602-0010 - Stalna budžetska rezerva, pozicija 38/1, ek.klasifikacija 484 – Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka (4841 - Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda), za saniranje posledica štete nastale od požara objekta Brklјač Slavka u Magliću ulica: Svetozara Markovića  br. 48 od dana 21. aprila 2022. godine.

Povodom 6. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o upotrebi stalne budžetske rezerve, Iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - programska aktivnost 0602-0010 – Stalna budžetska rezerva, pozicija 38/0, ekonomska klasifikacija 499000 - Sredstva rezerva  o d o b r a v a  s e  upotreba sredstava u iznosu 119.000,00 dinara, za otvaranje aproprijacije u razdelu 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - Lokalna samouprava, programska aktivnost 0602-0010 - Stalna budžetska rezerva, pozicija 38/1, ek.klasifikacija 484 – Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka (4841 - Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda), za saniranje posledica štete nastale od požara objekta Buđik Rastislava u Bačkom Petrovcu ulica: Nikole Tesle br. 1. od dana 19. aprila 2022. godine. Povodom 6. tačke dnevnog reda donet je Zalјučak, kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac za člana Stručnog aktiva za razvojno planiranje u Osnovnoj školi „Žarko Zrenjanin“ Maglić predlaže Milenu Nišić iz Maglića, ul. Maršala Tita br. 14, za predstavnika jedinice lokalne samouprave.

Povodom 7. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o upotrebi stalne budžetske rezerve Iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - programska aktivnost 0602-0010 – Stalna budžetska rezerva, pozicija 38/0, ekonomska klasifikacija 499000 - Sredstva rezerva  o d o b r a v a  s e  upotreba sredstava u iznosu 150.000,00 dinara, za otvaranje aproprijacije u razdelu 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - Lokalna samouprava, programska aktivnost 0602-0010 - Stalna budžetska rezerva, pozicija 38/1, ek.klasifikacija 484 – Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka (4841 - Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda), za saniranje posledica štete nastale od požara na pomoćnom objektu Kukučka Mihal i Ana u Gložanu ulica: Masarikova br. 7 od dana 13. aprila 2022. godine.

Povodom 8. tačke dnevnog reda doneto je Rešenje o upotrebi stalne budžetske rezerve Iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2022. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - programska aktivnost 0602-0010 – Stalna budžetska rezerva, pozicija 38/0, ekonomska klasifikacija 499000 - Sredstva rezerva  o d o b r a v a  s e  upotreba sredstava u iznosu 150.000,00 dinara, za otvaranje aproprijacije u razdelu 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 - Lokalna samouprava, programska aktivnost 0602-0010 - Stalna budžetska rezerva, pozicija 38/1, ek.klasifikacija 484 – Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka (4841 - Naknada štete za povrede ili štetu nastalu usled elementarnih nepogoda), za saniranje posledica štete nastale od požara u porodičnij kući Ružice Trojanović u Magliću ulica: Bratstva Jedinstva br. 35 od dana 13. aprila 2022. godine.

Povodom 9. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac donelo je Zaklјučak kojim se  U t v r đ u j e    predlog Rešenja o imenovanju direktora Muzeja vojvođanskih Slovaka – Anka Seč-Pinćir, diplomirani etnolog-antropolog iz Bačkog Petrovca, ul. Janošikova br. 9, i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje. 

Povodom 10. tačke dnevnog reda, niko od prisutnih članova Opštinskog veća se nije javlјao za reč.

 

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaklјučila sednicu u 10,30 časova.

 

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Zapisniku koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика