Izveštaj sa 9. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.pngDana 27.10.2020. godine održana je 9. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 09,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Jasne Šproh.
Pored Jasne Šproh sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Srđan Simić, Srđan Stojanović, Saša Pećkovski, Gavra Govorčin i Ondrej Bovdiš.

Opravdano odsutan: Aleksandar Nakić.
Zapisnik je vodila Kristina Benka Stojisavlјević, master pravnik.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i: predsednik Skupštine Opštine Bački Petrovac dr Jan Jovankovič, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Rašeta, rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić i rukovodilac Odelјenja za urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove Duško Lukač.
Sednicu je otvorila Jasna Šproh, koja je sve prisutne pozdravila, nakon čega je usvojen sledeći

 

D N E V N  I R E D

 

- Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 7 . sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 02.10.2020. godine;
- Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 8. ( telefonske/elektronske ) sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 22.10.2020. godine.

1. A)Razmatranje Izveštaja o ostvarivanju Godišnjeg plana rada OŠ „Jan Amos Komenski“ Kulpin za školsku 2019/2020 godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
B)Razmatranje Godišnjeg plana rada OŠ „Jan Amos Komenski“ Kulpin za školsku 2020/2021 godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
2. Razmatranje Izveštaja o finansijskom poslovanju JKP „Progres“ Bački Petrovac za 2019. godinu, te
donošenje zaklјučka povodom istog;
3. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve ( Zahtev JKP „Progres“ Bački Petrovac za nabavku opreme za nesmetano funkcionisanje kanalizacione mreže u Bačkom Petrovcu);
4. Razmatranje Informacije o stanju i zbivanjima u oblasti kulturnog amaterizma, manifestacija i radu udruženja u oblasti kulture za 2019. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
5. Razmatranje Informacije o stanju i problemima u oblasti sporta i fizičke kulture na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2019. godine, te donošenje zaklјučka povodom istog;
6. a) Razmatranje Informacije o zakupu polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na teritoriji Opštine Bački Petrovac za agoekonomsku 2019/2020 godinu,
b)Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu;
7. Razmatranje Izveštaja Komisije za komasaciju K.O. Kulpin, te donošenje zaklјučka povodom istog;
8. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga:
A) Rešenja o razrešenju predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – K.O. Bački Petrovac;
B) Rešenja o imenovanju predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – K.O. Bački Petrovac;
9. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga:
A) Rešenja o prestanku dužnosti zamenika predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – K.O. Bački Petrovac;
B) Rešenja o imenovanju zamenika predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – K.O. Bački Petrovac;
10. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga:
A) Rešenja o prestanku dužnosti sekretara Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – K.O. Bački Petrovac;
B) Rešenja o imenovanju sekretara Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – K.O. Bački Petrovac;
11. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga:
A) Rešenja o razrešenju člana Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – K.O. Bački Petrovac;
B) Rešenja o imenovanju člana Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštini Bački Petrovac – K.O. Bački Petrovac;
12. Razmatranje liste za izbor kandidata za postavlјanje Opštinskog pravobranioca Opštine Bački Petrovac, te utvrđivanje predloga Rešenja o postavlјanju Opštinskog pravobranioca Opštine Bački Petrovac;
13. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o osnivanju Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
14. Razmatranje Plana rada zimske službe za zimsku sezonu 2020/2021 god., te donošenje zaklјučka povodom istog;
15. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o obrazovanju Saveta za zdravlјe Opštine Bački Petrovac;
16. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o obrazovanju Tima za izradu, implementaciju i monitoring Lokalnog akcionog plana za obrazovanje Roma Opštine Bački Petrovac za period 2021 – 2025;
17. Razmatranje i usvajanje Strategije upravlјanja rizicima Opštine Bački Petrovac;
18. a) Razmatranje zahteva PU „Včielka“ Bački Petrovac broj 282/2020 od dana 27.08.2020. god. za povećanje broja zaposlenih za 1 novo radno mesto i finansiranje istog,
b) Razmatranje zahteva PU „Včielka“ Bački Petrovac broj 330/2020 od dana 14.09.2020. god. za povećanje broja zaposlenih za 3 nova radna mesta i finansiranje istih,
te donošenje zaklјučka povodom ovih zahteva;
19. a) Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o dopuni rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac;
b) razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Rešenja o dopuni rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac;
20. Razmatranje predloga, te donošenje Zaklјučka kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje saglasnost Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Maglić da izdaje u zakup objekat stare Evangelističke crkve u Magliću;
21. Pitanja i predlozi.

Nakon što su Zapisnici sa 7. i 8. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, jednoglasno usvojeni, prešlo se na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.
Povodom 1. tačke dnevnog reda donet je Zaklјučak, kojim se prihvata Izveštaj o ostvarivanju Godišnjeg plana rada za školsku 2019/2020 godinu i Godišnji plan rada za školsku 2020/2021. godinu OŠ „Jan Amos Komenski“ Kulpin i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje;
Povodom 2. tačke dnevnog reda, donet je Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o finansijskom poslovanju JKP „Progres“ Bački Petrovac za 2019. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje;
Povodom 3. tačke dnevnog reda, bez rasprave, doneto je Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, kojim se odobrava upotreba sredstava u iznosu 4.502.000,00 dinara za otvaranje i povećanje pozicije 101/4 u razdelu 5, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 6 – ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE, Projekta: 0401-05: Nabavka komplet zamenskih delova za kontrolnu jedinicu vakumskih ventila i komplet zamenskih delova za vakumske ventile, ek. klasifikacija 512 – Mašine i oprema (5124-oprema za zaštitu životne sredine), za obezbeđivanje sredstava za nabavku opreme radi nesmetanog funkcionisanja kanalizacione mreže u Bačkom Petrovcu.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, bez rasprave, donet je Zaklјučak kojim se prihvata Informacija o stanju i zbivanjima u oblasti kulturnog amaterizma, manifestacija i radu udruženja u oblasti kulture za 2019. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, bez rasprave, donet je Zaklјučak kojim se prihvata Informacija o stanju i problemima u oblasti sporta i fizičke kulture na teritoriji Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 6. tačke dnevnog reda, bez rasprave, donet je Zaklјučak kojim se prihvata Informacija o zakupu polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini na teritoriji Opštine Bački Petrovac za agroekonomsku 2019/2020 godinu i utvrđuje predlog Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu, te se isti prosleđuju Skupštini Opštine na razmatranje i usvajanje.
Povodom 7. tačke dnevnog reda, bez diskusije donet je Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj Komisije za komasaciju K.O. Kulpin i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 8. tačke dnevnog reda, bez rasprave, donet je Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Rešenja o razrešenju i predlog Rešenja o imenovanju predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštine Bački Petrovac – K.O. Bački Petrovac i ista se prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 9. tačke dnevnog reda donet je Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Rešenja o prestanku dužnosti i predlog Rešenja o imenovanju zamenika predsednika Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštine Bački Petrovac – K.O. Bački Petrovac i prosleđuju se Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 10. tačke dnevnog reda donet je Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Rešenja o prestanku dužnosti i predlog Rešenja o imenovanju sekretara Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštine Bački Petrovac – K.O. Bački Petrovac i prosleđuju se Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 11. tačke dnevnog reda donet je Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Rešenja o razrešenju i predlog Rešenja o imenovanju člana Komisije za sprovođenje postupka komasacije zemlјišta u Opštine Bački Petrovac – K.O. Bački Petrovac i prosleđuju se Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 12. tačke dnevnog reda, bez rasprave, donet je Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Rešenja o postavlјanju Opštinskog pravobranioca Opštine Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 13. tačke dnevnog reda, doneto je Rešenje o imenovanju članova Saveta za bezbednost saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac.
Povodom 14. tačke dnevnog reda, donet je Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje saglasnost na Plan rada zimske službe za zimsku sezonu 2020/2021. god. br. 220-31/2020-04 od 14.10.2020. godine.
Povodom 15. tačke dnevnog reda, donet je Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Rešenja o imenovanju članova Saveta za zdravlјe Opštine Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 16. tačke dnevnog reda, doneto je Rešenje o obrazovanju Tima za izradu, implementaciju i monitoring Lokalnog akcionog plana za obrazovanje Roma Opštine Bački Petrovac za period 2021-2025.
Povodom 17. tačke dnevnog reda, Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac usvojilo je Strategiju upravlјanja rizicima Opštine Bački Petrovac ( Bački Petrovac 21.09.2020.). (Zaklјučak i celokupna sadržina Strategije objavlјeni su na internet prezentaciji Opštine Bački Petrovac.)
Povodom 18. tačke dnevnog reda, donet je Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje saglasnost za povećanje broja zaposlenih za 1 novo radno mesto ( radnik na poslovima tehničkog i investicionog održavanja, transporta i loženja ( domar )) i finansiranje istog i Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje saglasnost za povećanje broja zaposlenih za 3 nova radna mesta ( vaspitači) i finansiranje istih u PU „Včielka“. Sredstva za realizaciju zaklјučaka planirana su Odlukom o prvom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu.
Povodom 19. tačke dnevnog reda, donet je Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Rešenja o dopuni rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora i predlog Rešenja o dopuni rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac i ista se prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 20. tačke dnevnog reda, donet je Zaklјučak kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje saglasnost Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Maglić da kao trenutni korisnik nepokretnosti izda u zakup deo objekta u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac – zgrade drugih verskih zajednica broj 1, površine u gabaritu 565 m2, građevinske površine 565 m2, izgrađenoj na katastarskoj parceli broj 1416 i upisanoj u listu nepokretnosti broj 8 k.o. Maglić zainteresovanim telekomunikacionim kompanijama radi instaliranja njihove opreme
Povodom 21. tačke dnevnog reda, niko od prisutnih članova Opštinskog veća se nije javio za reč.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaklјučila sednicu u 10,23 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика