Izveštaj sa 74. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je za 16.06.2015. godine sazvao 74. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok,zamenik predsednika opštine Bački Petrovac Miroslav Čeman i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Đorđo Šarić, Samuel Valo, Vladimir Sikora, Gavro Govorčin,Pavel Žilaji i Katarina Melegova Melihova.

Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali: Rukovodioci Odeljenja u Opštinskoj upravi- Jan Jovankovič,Boško Bogunović i Dušan Govorčin kao i Turan Vladimir – direktor JKP „Progres“ Bački Petrovac,Spasoje Prodanov, predstavnik JKP „Progres“ Bački Petrovac, Bovđiš Ondrej – direktor JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“Bački Petrovac, Katarina Rašeta – opštinski pravobranilac, Tatiana Milina Turanova – inspektor za zaštitu životne sredine Opštine Bački Petrovac i Duško Lukač – komunalni inspektor.

Na početku sednice utvrđen je sledeći:

Dnevni red:

- usvajanje zapisnika sa 65,66,70,71,72.,73. sednice veća
1. Razmatranje i donošenje izmena Lokalnog Akcionog plana za zapošljavanje Opštine Bački Petrovac
2. Razmatranje i utvrđivanje nacrta Odluke o pokretanju postupka likvidacije Javnog preduzeća za informativnu delatnost radio „Rádio Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac
3. Razmatranje i donošenje Rešenja o osnivanju prava službenosti na stvarima u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac
4. Razmatranje peticije građana Bačkog Petrovca
5. Razmatranje peticije građana Maglića
6. Obaveštenje o podnetim tužbama građana Kulpina za povraćaj samodoprinosa za period od 01.02.2010 do 31.12.2013 godine
7. Razmatranje Zaključka JP „Direkcije za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac
8. Razmatranje i odlučivanje povodom dopisa Ministarstva za finansije, Uprava za trezor Filijala Novi Sad, Ekspozitura Bački Petrovac
9. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe Vekaš Radmile iz Bačkog Petrovaca
10.Razmatranje i utvrđivanje Rešenja o razrešenju opštinskog javnog pravobranioca Opštine Bački Petrovac
11.Razmatranje i utvrđivanje Rešenja o postavljanju opštinskog pravobranioca Opštine Bački Petrovac
12.Razmatranje i donošenje Rešenja o osnivanju prava službenosti na stvarima u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac
13.Razmatranje i donošenje Zaključka za obezbeđivanje potrebnih sredstava za sufinansiranje biciklističke staze u opštini Bački Petrovac.

Nakon što su jednoglasno usvojeni zapisnici, članovi opštinskog veća su doneli jednoglasno Izmene Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje Opštine Bački Petrovac. Zatim je jednoglasno utvrđen nacrt Odluke o pokretanju postupka likvidacije Javnog preduzeća za informativnu delatnost radio „Rádio Báčsky Petrovec“ Bački Petrovac, te su prosledili Skupštini opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje. Dalje su članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac jednoglasno doneli Rešenje o osnivanju prava službenosti na stvarima u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac gde se osniva pravo službenosti u korist Privrednog društva za distribuciju električne energije „Elektrovojvodina“ d.o.o. Novi Sad za polaganje podzemnog 0,4 Kv voda koji će prolaziti parcelom broj 1393,1392 i 1356 k.o.Maglić koja je u javnoj svojini opštine Bački Petrovac. Nakon razmatranja peticije građana Maglića članovi opštinskog veća su doneli zaključak kojim su predložili da se izmeri buka i vibracije koje stvara teretni saobraćaj kao i frekvenciju saobraćaja u ulicama Nove Domazeta i 29.novembra u Magliću. Povodom pisane peticije građana Bačkog Petrovca predloženo je pojačanje angažovanja poljočuvara na deponiji u Bačkom Petrovcu kao i da se sagleda cena sanacije deponije. Nakon toga je opštinski pravobranilac obavestila članove opštinskog veća o podnetim tužbama građana Kulpina za povraćaj samodoprinosa za period od 01.02.2010 godine do 31.12.2013 godine. Takođe je usvojen cenovnik usluga Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac i odobreno Upravi za trezor u Bačkom Petrovcu da nakon rekonstrukcije pripoje kancelariju koju je do skoro koristio Osnovni sud Novi Sad, sudska jedinica u Bačkom Petrovcu. Nakon toga su članovi opštinskopg veća utvrdili predlog Rešenja o razrešenju opštinskog javnog pravobranioca Opštine Bački Petrovac Rašeta Katarinu, i utvrdili predlog Rešenja o postavljanju opštinskog pravobranioca Opštine Bački Petrovac Tarnoci Vladislava, te predloge uputili Skupštini opštine Bački Petrovac na dalje razmatranje i donošenje. Jednoglasno je doneto Rešenje o osnivanju prava službenosti na stvarima u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac u korist Čeman Miroslava iz Novog Sada za polaganje elektroenergetskog napojnog kabla u Gložanu na parceli broj 1777 k.o. Gložan i parceli broj 1759 k.o.Gložan koje se nalaze u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac. Takođe, je odobren iznos u visini od 300.000,00 dinara za sufinansiranje biciklističke staze u Bačkom Petrovcu.
Predsednik opštine Pavel Marčok je 74. sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 16.juna 2015. godine u 11,00h.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика