Izveštaj sa 78. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je za 02.07.2015. godine sazvao 78. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok, i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Đorđo Šarić, Gavra Govorčin, Samuel Valo, Vladimir Sikora,Pavel Žilaji i Katarina Melegova Melihova.

Odsutni: Miroslav Čeman i Branislav Kevenski.

Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali: Rukovodioci Odeljenja u Opštinskoj upravi- Jan Jovankovič,Boško Bogunović i Dušan Govorčin kao i Tatiana Milina Turanova – inspektor za zaštitu životne sredine.

Na početku sednice utvrđen je sledeći:

Dnevni red:
- usvajanje zapisnika sa 74, 75, sednice veća i 76. telefonske sednice veća

1. Razmatranje ostavke na funkciju načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac i razmatranje i donošenje:
a) Rešenja o razrešenju načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac
b) Rešenja o postavljanju v.d. načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac
2. Razmatranje i donošenje odluke o raspisivanju javnog oglasa za postavljanje načelnika opštinske uprave Opštine Bački Petrovac
3. Razmatranje i donošenje Rešenja o dodeli sredstava iz budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2015 godinu
4. Razmatranje i donošenje Rešenja o izmenama Rešenja o izboru predsednika i članova Saveta za javnu bezbednost Opštine Bački Petrovac
5. Razmatranje i donošenje odluke povodom molbe koju su podneli Stojanović Darko i Stojanović Daniel
6. Razmatranje i donošenje:
a) Rešenja o promeni aproprijacije
b) Rešenja o tekućoj budžetskoj rezervi

 Nakon što su usvojeni zapisnici sa 74.75 i 76.sednice opštinskog veća, članovi opštinskog veća su jednoglasno prihvatili ostavku načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Tarnoci Vladislava i doneli Rešenje o razrešenju načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac i Rešenje o postavljanju v.d.načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac na period do 6 meseci od dana postavljanja. Nakon toga je doneta odluka da se raspiše Javni oglas za postavljanje načelnika Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac na period od 5 godina a koji je objavljen i u Nacionalnoj službi za zapošljavanje i na sajtu Opštine Bački Petrovac. Povodom treće tačke dnevnog reda jednoglasno je doneto Rešenje o dodeli sredstava iz budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2015 godinu. Nakon toga je jednoglasno doneto Rešenje o izmenama rešenja o izboru predsednika i članova saveta za javnu bezbednost Opštine Bački Petrovac koje je prosleđeno Skupštini opštine na razmatranje i donošenje. Kada je u pitanju peta tačka dnevnog reda članovi opštinskog veća su se usaglasili da se Darku Stojanoviću i Danijelu Stojanoviću iz Bačkog Petrovca odobre novčana sredstva u visini od 20.000,00 dinara za povratne autobuske karte kao predstavnicima Opštine Bački Petrovac i učesnicima na turnirima VIP BEACH VOLLEY u Srbiji. Nakon toga su doneta jednoglasno Rešenje o promeni aproprijacije i Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve.
 Predsednik opštine Pavel Marčok je 78. sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 02.juna 2015. godine u 10,00h.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика