Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok je za 21.07.2015. godine sazvao 79. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali predsednik Opštine Bački Petrovac Pavel Marčok,zamenik predsednika opštine Bački Petrovac Miroslav Čeman i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Đorđo Šarić, Samuel Valo, Vladimir Sikora, Gavro Govorčin, Branislav Kevenski i Katarina Melegova Melihova.

Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali: Rukovodioci Odeljenja u Opštinskoj upravi- Boško Bogunović i Dušan Govorčin kao i Tarnoci Vladislav – opštinski pravobranilac, Nebojša Stojisavljević – stručni saradnik JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac, Aleksandra Arsenin – direktor Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, Pašić Zuzana – direktor PU „Včielka“ Bački Petrovac i Duško Lukač – komunalni inspektor.

Na početku sednice utvrđen je sledeći:

Dnevni red:

1. Razmatranje Izveštaja o upisu javne svojine Opštine Bački Petrovac u javne knjige o nepokretnostima i pravima nad njima po odredbama zakona o javnoj svojini
2. Razmatranje i odlučivanje povodom Zahteva za donošenje Odluke o povećanju broja dece u grupama predškolske ustanove „ Včielka „ Bački Petrovac
3. Razmatranje i odlučivanje povodom pregleda za obezbeđenje uslova za odvijanje obrazovnog procesa u predškolskoj ustanovi „ Včielka „ Bački Petrovac na srpskom jeziku
4. Razmatranje i donošenje odluke povodom žalbe na prvostepeno rešenje komunalnog inspektora Opštine Bački Petrovac koju su podneli Ribarski Miroslav, Sabo Jan i Spevak Ondrej iz Bačkog Petrovca
5. Razmatranje i donošenje Rešenja o imenovanju radne grupe za izradu Strategije za razvoj sporta Opštine Bački Petrovac za period 2015 – 2020 godina
6. Razmatranje Zaključka JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac u vezi Projekta tehničke regulacije saobraćaja za naseljeno mesto Kulpin
7. Razmatranje i donošenje Rešenja o osnivanju prava službenosti na stvarima u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac
8. Razmatranje i donošenje odluke povodom žalbe na prvostepeno rešenje Centra za socijalni rad koju je podneo Aladić Viktor iz Bačkog Petrovca
9. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe koju je podnela Vekaš Radmila iz Bačkog Petrovca
10. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe koju je podnela Rašeta Katarina iz Bačkog Petrovca
11. Razmatranje i odlučivanje povodom molbe koju je podneo FK Mladost – Veterani iz Bačkog Petrovca

Članovi opštinskog veća su doneli jednoglasno usvojili Izveštaja o upisu javne svojine Opštine Bački Petrovac u javne knjige o nepokretnostima i pravima nad njima po odredbama zakona o javnoj svojini i prosledili Skupštini opštine Bački Petrovac na dalje razmatranje. Zatim je jednoglasno data saglasnost na Zahtev PU „Včielka“ Bački Petrovac da se donese Odluka o povećanju broja dece u grupama predškolske ustanove „Včielka“. Povodom treće tačke dnevnog reda donet je Zaključak da se formira radna grupa koji će raditi na realizaciji da se u PU „Včielka“ u Bačkom Petrovcu nastavni proces odvija i na srpskom jeziku. Nakon toga žalba na prvostepeno rešenje komunalnog inspektora Opštine Bački Petrovac koju su podneli Ribarski Miroslav, Sabo Jan i Spevak Ondrej svi iz Bačkog Petrovca je jednoglasno odbijena kao neosnovana, te potvrđeno prvostepeno rešenje komunalnog inspektora Opštine Bački Petrovac kao pravilno i na zakonu zasnovano. Jednoglasno je doneto i Rešenje o imenovanju radne grupe za izradu Strategije za razvoj sporta Opštine Bački Petrovac za period 2015 – 2010 godine. Zadatak radne grupe je da izradi predlog strategije razvoja sporta i akcione planove za razvoj sporta u cilju podrške ukupnom razvoju sporta u opštini, integrisanjem razvojnih vizija svih sportskih objekata i građana u jedinstveni razvojni proces sporta lokalne zajednice. Takođe je usvojen Projekat tehničke regulacije saobraćaja za naseljeno mesto Kulpin i doneto Rešenje o osnivanju prava službenosti na stvarima u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac u korist Privrednog društva za distribuciju električne energije „Elektrovojvodina“ Novi Sad za prelaz preko parcele broj 1919/1 k.o Kulpin na kojoj ima pravo korišćšenja Opština Bački Petrovac a koja čini deo trase za izgradnju elektroenergetskog objekta STS „Vinjičke“Kulpin. Jednoglasno je doneto Rešenje o odbijanju žalbe Aladić Viktora za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć i potvrđeno prvostepeno rešenje Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac. Takođe, je odobren iznos u visini od 15.000,00 dinara po Rešenju za jednokratnu novčanu pomoć Vekaš Radmili iz Bačkog Petrovca.
Predsednik opštine Pavel Marčok je 79. sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 21.juna 2015. godine u 13,00h.