Izveštaj sa 81. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

 Zamenik predsednika Opštine Bački Petrovac Čeman Miroslav je za 21.08.2015. godine sazvao 81. sednicu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.

Sednici Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac su prisustvovali zamenik predsednika opštine Bački Petrovac Miroslav Čeman i članovi Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac- Đorđo Šarić, Samuel Valo, Gavro Govorčin i Branislav Kevenski i Pavel Žilaji.

 Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali: Rukovodilac Odeljenja u Opštinskoj upravi - Jan Jovankovič kao i Tarnoci Vladislav – opštinski pravobranilac, Karol Boldocki – direktor Poslovnog i inovativnog centra Bački Petrovac i Ondrej Bovđiš – direktor JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac.

Na početku sednice utvrđen je sledeći:

Dnevni red

 - usvajanje zapisnika sa 77,78,79 i 80. sednice veća

1. Razmatranje i usvajanje  Izveštaja poslovanja za 2014.godinu i spiska stanara na dan 15.07.2015 Poslovnog i inovativnog centra Bački Petrovac

2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu i finansijskog izveštaja JP „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac za period od 01.01.2015. do 30.06.2015.godine

3. Razmatranje i donošenje odluke povodom Zahteva za produženje Ugovora o davanju na korišćenje nepokretnosti bez naknade Udruženje pčelara „Pčela“ Bački Petrovac

4. Razmatranje i donošenje Rešenja za pokrivanje troškova produženog boravka za učenika Kovačev Dejana iz Gložana

5. Pitanja i predlozi

Nakon što su usvojeni zapisnici sa 77, 78, 79. i 80. sednice Opštinskog veća, članovi jednoglasno nisu usvojili Izveštaj poslovanja za 2014.godinu i spiska stanara na dan 15.07.2015 Poslovnog i inovativnog centra Bački Petrovac i prosledili Skupštini opštine Bački Petrovac na dalje razmatranje i usvajanje. Zatim je jednoglasno usvojen Izveštaj o radu i fianasijski izveštaj JP „Direkcije za igradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac. Povodom treće tačke dnevnog reda donet je  Zaključak da se odbije zahtev Udruženja čelara „Čela“ Bački Petrovac radi ponovnog zaključenja ugovora o davanju na korišćenje nepokretnosti, parcelu broj 2106/24 koja je u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac. Nakon toga jednoglasno je doneto i Rešenje da se odobre sredstva za pokrivanje produženog boravka za učenika Kovačev Dejana iz Gložana u visini od 31.750,00 u okviru Lokalnog akcionog plana za obrazovanje Roma u Opštini Bački Petrovac.

 Zamenik predsednika opštine Čeman Miroslav je 81. sednicu Opštinskog veća opštine Bački Petrovac zaključio 21.avgusta 2015. godine u 09,45h.

zastava222BANER

Budi popisivac

kulen3

vakcina19

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

izbori2022

bilbord izmena baner

kupci 1

baner2022

Popis

JAZAVAC2

za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

 

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика