Izveštaj sa 82. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb opstine vestiDana 13.05.2019. godine održana je 82. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića. Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Milan Anušjak, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić.
Zapisnik je vodio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.


Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i pomoćnik predsednika opštine za društvene delatnosti i sport Srđan Stojanović, načelnik Opštinske uprave Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za opštu upravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Rašeta i rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Anna Vrbovska.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je jednoglasno usvojen sledeći

D N E V N I  R E D

- Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 81. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 21.03.2019. godine;

1. Razmatranje Izveštaja o postupku komasacije u k.o. Kulpin, te donošenje zaklјučka povodom istog;
2. a) Razmatranje Izveštaja o radu i Finansijskog izveštaja Mesne zajednice Gložan za 2018. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana Mesne zajednice Gložan za 2019. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
3. a) Razmatranje Izveštaja o radu i aktivnostima organa i Finansijskog izveštaja o poslovanju Mesne zajednice Kulpin u 2018. godini, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje Plana rada i Finansijskog plana Mesne zajednice Kulpin za 2019. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
4. a) Razmatranje Izveštaja o radu Mesne zajednice Maglić za 2018. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje Programa rada i Plana prihoda i rashoda Mesne zajednice Maglić za 2019. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
5. a) Razmatranje Izveštaja o izvršenju plana i programa rada i Izveštaja o finansijsko-materijalnom poslovanju Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2018. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje Plana i programa rada i Finansijskog plana Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac za 2019. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
6. Razmatranje Izveštaja o finansijskom poslovanju Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za 2018. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
7. Razmatranje Zahteva JKP „Progres“ Bački Petrovac za saglasnost na Izmene Programa poslovanja za 2019. godinu i trogodišnjeg programa poslovanja za period 2019-2021. godine, te donošenje zaklјučka povodom istog;
8. a) Razmatranje Izveštaja o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje Godišnjeg plana rada Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
9. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Operativnog plana odbrane od poplava za vode II reda Opštine Bački Petrovac u 2019. godini;
10. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o mirnom rešavanju sporova za naknadu nematerijalne i materijalne štete poravnanjem;
11. Razmatranje predloga i donošenje Pravilnika o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora komunalne inspekcije Opštine Bački Petrovac;
12. a) Razmatranje Izveštaja o sufinansiranju realizacije projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2018. godini (rezime izveštaja medijskih kuća sa predlogom zaklјučka), te donošenje zaklјučka povodom istog;
b) Razmatranje predloga i raspisivanje Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2019. godini;
13. Razmatranje Predloga za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac za 2019. godinu, te donošenje Rešenja o dodeli sredstava udruženjima za realizaciju programa od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac za 2019. godinu;
14. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja po žalbi Radišić Miroslava iz Maglića, protiv Rešenja Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, Odelјenje za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove, Komunalna inspekcija br. 355-15-13/2014 od 10.08.2015. godine;
15. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o izmeni rešenja o obrazovanju Tima za pripremu predloga i implementaciju projekta „PLAVA TRASA“;
16. Razmatranje Zapisnika o postupku javnog nadmetanja povodom Oglasa za otuđenje pokretnih stvari – vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog;
17. Razmatranje Podneska punomoćnika DOO Poslovni i inovativni centar u Bačkom Petrovcu, te donošenje zaklјučka povodom istog;
18. Razmatranje Obaveštenja odnosno predloga za eventualno imenovanje drugog člana Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, te donošenje zaklјučka povodom istog;
19. Razmatranje Molbe Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac za unapređenje bibliotečke delatnosti, te donošenje zaklјučka povodom istog;
20. Razmatranje predloga i donošenje rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve;
21. Pitanja i predlozi.

Najpre je jednoglasno bez primedbi usvojen Zapisnik sa 81. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, održane 21.03.2019. godine. Nakon toga prešlo se na razmatranje pojedinih tačaka dnevnog reda.
Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o postupku komasacije u k.o. Kulpin i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj za 2018. godinu, te Plan rada i Finansijski plan za 2019. godinu Mesne zajednice Gložan, i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje, odnosno davanje saglasnosti.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o radu i aktivnostima organa i Finansijski izveštaj o poslovanju u 2018. godini, te Plan rada i Finansijski plan za 2019. godinu Mesne zajednice Kulpin, i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje, odnosno davanje saglasnosti.
Povodom 4. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o radu za 2018. godinu, te Program rada i Plan prihoda i rashoda za 2019. godinu Mesne zajednice Maglić, i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje, odnosno davanje saglasnosti.
Povodom 5. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o izvršenju plana i programa rada i Izveštaj o finansijsko-materijalnom poslovanju za 2018. godinu, te Plan i program rada i Finansijski za 2019. godinu plan Zdravstvene ustanove Dom zdravlјa „Bački Petrovac“ Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje, odnosno davanje saglasnosti.
Povodom 6. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o finansijskom poslovanju Predškolske ustanove „Včielka“ Bački Petrovac za 2018. godinu i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje.
Povodom 7. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvataju Izmene Programa poslovanja za 2019. godinu i trogodišnjeg programa poslovanja za period 2019-2021. godine br. 233/2019 od 04.04.2019. godine, usvojene odlukom Nadzornog odbora JKP „Progres“ Bački Petrovac br. 234/2019 od 04.04.2019. godine i prosleđuju Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i davanje saglasnosti.
Povodom 8. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata Izveštaj o radu za 2018. godinu, te Godišnji plan rada za 2019. godinu Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i usvajanje, odnosno davanje saglasnosti.
Povodom 9. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Operativnog plana odbrane od poplava za vode II reda Opštine Bački Petrovac u 2019. godini i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 10. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se utvrđuje predlog Odluke o mirnom rešavanju sporova za naknadu nematerijalne i materijalne štete poravnanjem i prosleđuje Skupštini Opštine Bački Petrovac na razmatranje i donošenje.
Povodom 11. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Pravilnik o posebnim elementima procene rizika, učestalosti vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika i posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora komunalne inspekcije Opštine Bački Petrovac
Povodom 12. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se usvaja Izveštaj o sufinansiranju realizacije projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2018. godini br. 016-4-14/97-2018 od 18.04.2019. godine, i raspisuje Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Bački Petrovac u 2019. godini.
Povodom 13. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o dodeli sredstava udruženjima za realizaciju programa od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac za 2019. godinu.
Povodom 14. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje kojim se uvažava žalba i poništava Rešenje Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, Odelјenje za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove, Komunalna inspekcija br. 355-15-13/2014 od 10.08.2015. godine, i predmet vraća prvostepenom organu na ponovni postupak.
Povodom 15. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je doneto Rešenje o izmeni Rešenja o obrazovanju Tima za pripremu predloga i implementaciju projekta „PLAVA TRASA“.
Povodom 16. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se prihvata predlog Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za prodaju vozila i odobrava umanjenje početne cene vozila za 20% u odnosu na početne cene vozila iz Oglasa za otuđenje pokretnih stvari – vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije br. 46-9/2019.05 raspisanog 25.04.2019. godine.
Povodom 17. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim je Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac zauzelo stav da se pitanje vršenja osnivačkih prava Opštine Bački Petrovac u DOO Poslovni i inovativni centar u Bačkom Petrovcu reši na sednici Skupštine društva preko predstavnika opštine.
Povodom 18. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak kojim se upućuje Jana Labatova Stanković iz Bačkog Petrovca, Komenskog 7, član Upravnog odbora Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac, imenovana kao predstavnik osnivača, da u skladu sa čl. 31. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje i 8/2015 - odluka US), obavesti Agenciju za borbu protiv korupcije o zaklјučenim ugovorima o sprovođenju i realizaciji stručne prakse od 12.04.2019. godine, radi utvrđivanja da li to predstavlјa sukoba interesa.
Povodom 19. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno je donet Zaklјučak u kojem se navodi da za realizaciju mere, koja je predložena Zapisnikom o nadzoru nad stručnim radom u Narodnoj biblioteci „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu br. 392/1 od 07.03.2019. godine, koji je sačinila Gradska biblioteka u Novom Sadu, Odelјenje za unapređenje, razvoj i nadzor bibliotečke delatnosti, i to: „Otklanjanje vlage iz zidova kod stepeništa i u čitaonici biblioteke u što skorijem roku“, planiraće se sredstva prilikom prvog rebalansa budžeta Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu.
Povodom 20. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, jednoglasno su doneta Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve kojima se:
- iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 -, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 38/0, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 150.000,00 dinara za povećanje pozicije 131 u razdelu 5, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 09 – Osnovno obrazovanje i vaspitanje , programska aktivnost: 0001 – Funkcionisanje osnovnih škola, ek. klasifikacija 463 – Transferima ostalim nivoima vlasti, za obezbeđivanje sredstava za isplatu bezbednosne službe u OŠ „Jan Čajak“, za mesec april, maj i jun 2019. godine;
- iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15 -, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 38/0, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 450.000,00 dinara za povećanje pozicije 43 u razdelu 5, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 15 – Opšte usluge lokalne samouprave, programska aktivnost: 0001 – Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština, ek. klasifikacija 414 – Socijalna davanja zaposlenima, za obezbeđivanje sredstava za isplatu solidarne pomoći po rešenjima, za Ondreja Bovđiša broj: 1-1/27-219-02 od 13.03.2019. godine; Karolinu Eđedi broj: 1-1/14-2019-02 od 18.04.2019. godine; Tatianu Milinu Turanovu broj: 1-1/33-2019-02 od 18.04.2019.godine.
Povodom 21. tačke dnevnog reda vodila se kraća diskusija, nakon čega je jednoglasno donet Zaklјučak kojim se obaveštavaju mesne zajednice, preduzeća, ustanove, organizacije i ostali korisnici budžetskih sredstava Opštine Bački Petrovac:
- da ubuduće svoje programe rada i finansijske planove usklađene sa Odlukom o budžetu opštine (koja se donosi do 20. decembra) dostavlјaju Opštinskom veću Opštine Bački Petrovac najkasnije do 31. januara, kako bi Skupština Opštine Bački Petrovac mogla blagovremeno dati saglasnost na iste, shodno članu 32. tačka 19. Statuta Opštine Bački Petrovac („Sl. list Opštine Bački Petrovac“, br. 2/2019), ukoliko zakonom ili drugim propisom nije drugačije predviđeno;
- da ukoliko ubuduće na sednicama Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac na kojima se razmatraju izveštaji o radu, finansijski izveštaji, programi rada i finansijski planovi mesnih zajednica, preduzeća, ustanova, organizacija i ostalih korisnika budžetskih sredstava Opštine Bački Petrovac ne bude prisutan legitimni predstavnik njihovih organa (direktor, zamenik direktora, predsednik, zamenik predsednika, eventualno delegirani član kolegijalnog organa), kompletan materijal se neće usvojiti.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 11,00 časova.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика