Izveštaj sa 83. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb opstine vestiDana 20.05.2019. godine održana je 83. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Milan Anušjak, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić.
Zapisnik je sastavio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.

Sednicu je po hitnom postupku sazvao predsednik Opštinskog veća Srđan Simić, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa pratećim materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća je kontaktirao članove Opštinskog veća koji su se izjašnjavali povodom jedne tačke dnevnog reda.

 

D N E V N I  R E D

 

1. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve.

Pošto članovi Veća nisu imali primedbu na predložen dnevni red, isti su usvojili.

Povodom 1. tačke dnevnog reda, jednoglasno je doneto Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, kojim se iz sredstava obezbeđenih Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu razdeo 5, glava 00 - Opštinska uprava, program 15, programska aktivnost 0602-0009 – Tekuća budžetska rezerva, pozicija 38/0, ekonomska klasifikacija 49912 - Tekuća budžetska rezerva odobrava upotreba sredstava u iznosu 365.000,00 dinara za povećanje pozicije 90 u razdelu 5, glava 00 – OPŠTINSKA UPRAVA, program 2 – Komunalne delatnosti, programska aktivnost: 0003 – Održavanje čistoće na površinama javne namene, ek. klasifikacija 425 – Tekuće popravke i održavanje, za obezbeđivanje sredstava za isplatu popravke i izrade ograde za dečije igralište.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика