Izveštaj sa 93. sednice Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac

grb-opstine-vesti.png

Dana 24.04.2023. godine održana je 93. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,00 časova, po pozivu predsednice Opštinskog veća Jasne Šproh.

Na sednici su su bili prisutni sledeći članovi Opštinskog veća: Jasna Šproh,Dragan Krčmar, Mihal Hatalja, Gavra Govorčin, Ondrej Bovđiš i Srđan Stojanović.

Odsutna: Bojana Ilišević.

 

D n e v n i   r e d

1. a) Razmatranje Izveštaja o radu i finansijskog izveštaja Turističke organizacije opštine Bački Petrovac za 2022. godinu, te donošenje zaključka povodom istog;

b) Razmatranje Plana rada i finansijskog plana Turističke organizacije opštine Bački Petrovac za 2023. godinu, te donošenje zaključka povodom istog;

2. Razmatranje Odluke Upravnog odbora biblioteke „Štefn Homola“ terćim izmenama i dopunama Statuta Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu, te donošenje zaključka povodom iste;

3. Razmatranje zahteva JKP“Komunalac“ Bački Petrovac za davanje saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama cenovnika te donošenje zaključka povodom istog;

4. Razmatranje predloga i donošenje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u opštinskoj upravi i pravobranilaštvu opštine Bački Petrovac;

5. Razmatranje izmena i dopuna Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju Komisije za utvrđivanje osnovanosti zahteva i visine naknade nematerijalne i materijalne štete poravnanjem ;

6. Razmatranje predloga te donošenje drugostepenog Rešenja o odbijanju Žalbe podnete protiv Rešenja Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac;

7. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o razrešenju člana i imenovanju novog člana Saveta za migracije Opštine Bački Petrovac;

8. Razmatranje zahteva za davanje saglasnosti na zaključenje Ugovora o zalozi na osnovnim sredstvima JKP “Komunalac“ Bački Petrovac, te donošenje zakljčka povodom istog;

9.  Razmatranje predloga i upućivanje Javnog poziva za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Odluke o izradi Plana generalne regulacije regulacije naselja Bački Petrovac;

10. Razmatranje predloga te donošenje Rešenja o koeficijentima za opštinu Bački Petrovac;

11. Razmatranje nacrta i utvrđivanje predloga Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac neposrednom pogodbom;

12. Pitanja i predlozi;                    

 

Povodom 1. tačke dnevnog reda je jednoglasno donet Zaključak kojim se prihvata Izveštaj o radu i Finansijski izveštaj za 2022. godinu kao i Plan rada i Finansijski plan za 2023. godinu Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac, te je isti proslđen SO-e bački Petrovac na razmatranje, usvajanje i davanje saglasnosti.

Povodom 2. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je jednoglasno donelo zaključak kojim se prihvata Odluka Upravnog odbora Biblioteke „Štefan Homola“ o trećim izmenama i dopunama Statuta Biblioteke „Štefan Homola“ u Bačkom Petrovcu i prosleđuje SO-e Bački Petrovac radi davanja saglasnosti na istu.

Povodom 3. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je jednoglasno donelo Zaključak kojim se daje saglasnost na Odluku o izmenama i dopunama cenovnika JKP „Komunlac“ Bački Petrovac, broj 47/22 od 07.02.2022. godine.

Povodom 4. tačke dnevnog reda jednoglasno je donet je Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i Pravobranilaštvu Opštine Bački Petrovac.

Povodom 5. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je donelo Rešenje o izmeni rešenja o obrazovanju Komisije za utvrđivanje osnovanosti zahteva i visine naknade nematerijalne i materijalne štete poravnanjem.

Povodom 6. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Oppštine Bački Petrovac donelo Rešenje o odbijanju žalbe podnete protiv Rešenja Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac.

Povodom 7. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je jednoglasno donelo Rešenje o razrešenju člana i imenovanju novog člana Saveta za migracije Opštine Bački Petrovac.

Povodom 8. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Oppštine Bački Petrovac je jednoglasno donelo Zaključak kojim se daje saglasnost JKP „Komunalac“ Bački Petrovac na zaključenje Ugovora o zalozi na osnovnim sredstvima JKP „Komunalac“ Bački Petrovac.

Povodom 9. tačke dnevnog reda Opštinsko veće je jednoglasno utvrdilo predlog i građanima, udruženjima i stručnoj i ostaloj javnosti uputilo Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Odluke o izradi Plana generalne regulacije naselja Bački Petrovac.

Povodom 10. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštie Bački Petrovac je donelo Rešenje kojim se uređuje način utvrđivanja plata izabranih i imenovanih lica u Opštini Bački Petrovac, postavljenih lica od strane Skupštine Opštine i Opštinskog veća i Predsednika opštine, zaposlenih u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac i Mesnim zajednicama Opštine Bački Petrovac.

Povodom 11. tačke dnevnog reda Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac je donelo zaključak kojim se utvrđuje prdlog odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac neposrednom pogodbom i prosledilo isti SO-e bački petrovac na razmatranje i donošenje.

Povodom 12. tačke dnevnog reda niko od prisutnih se nije javljao za reč.

Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Jasna Šproh se zahvalila prisutnim na saradnji i zaključila sednicu u 08,35 časova.

 

NAPOMENA: Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom Zapisniku koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика